Förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1872
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2022-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:62
Tidsbestämd: 2024-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   En elkonsument har rätt att utan ansökan få elstöd i den utsträckning som anges i denna förordning.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 6 kap. 4 § ellagen (1997:857) i fråga om 6 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ord och uttryck i förordningen

2 §   I denna förordning avses med

anläggningsidentitet: unik identitet för identifiering av en elektrisk anläggning,

elkonsument: en fysisk person som tar ut el från ett nätföretags elnät i en eller flera uttagspunkter för konsumentändamål i Sverige eller ett dödsbo efter en sådan person,
elområde: det största geografiska område inom vilket marknadsaktörerna kan handla med el utan kapacitetstilldelning,
elstöd: stöd till elanvändare för att mildra effekterna av höga elpriser.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma innebörd som i ellagen (1997:857). Förordning (2023:62).

Rätt till stöd

3 §   En elkonsument har rätt till elstöd om
   1. uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena (elområde 3 och 4),
   2. el togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021-september 2022, och
   3. elkonsumenten hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 17 november 2022.

En elkonsument som är ett dödsbo efter en fysisk person som har avlidit den 17 november 2022 eller senare har rätt till elstöd, om villkoren i första stycket 1-3 är uppfyllda i fråga om den avlidne. Förordning (2023:62).

Stödets storlek

4 §   Elstöd ska lämnas för el som togs ut för förbrukning i en uttagspunkt för konsumentändamål under oktober 2021-september 2022, till den del förbrukningen inte överstiger tre miljoner kilowattimmar för en uttagspunkt, med
   1. 79 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i det sydligaste elområdet (elområde 4), och
   2. 50 öre per kilowattimme för övriga uttagspunkter (elområde 3). Förordning (2023:62).

Finansiering

5 §   Elstödet och den administration som krävs för utbetalningen finansieras genom användning av överintäkter till följd av intäkter från överbelastning på det sätt som avses i artikel 9 i rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Nätföretagens rapportering av mätresultat

6 §   Ett nätföretag ska i fråga om uttagspunkter för konsumentändamål i elområde 3 och 4 till Försäkringskassan rapportera följande uppgifter som behövs för att besluta om elstöd:
   1. uppgift om mängden el som tagits ut för förbrukning i uttagspunkten under oktober 2021-september 2022,
   2. uppgift om den elkonsument som hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 17 november 2022, med angivande av
      a) namn,
      b) organisations-, person- eller samordningsnummer och faktureringsadress,
   3. uppgift om i vilket elområde uttagspunkten finns, och
   4. anläggningsidentitet.

Någon rapportering ska inte ske om det inte togs ut någon el för förbrukning under oktober 2021-september 2022 eller det inte fanns någon elkonsument som hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 17 november 2022.

Försäkringskassan får besluta om när och i vilket format uppgifterna ska lämnas. Förordning (2023:62).

Uppgifter till Skatteverket

7 §   På begäran av Skatteverket ska Försäkringskassan lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt denna förordning som behövs för Skatteverkets kontroll eller beslut enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Prövning av frågor om elstöd

8 §   Försäkringskassan prövar frågor om elstöd enligt denna förordning.

9 §   I ärenden om elstöd enligt 3 § ska Försäkringskassan beräkna stödets storlek och fatta beslut med ledning av de uppgifter som nätföretagen har rapporterat enligt 6 §.

10 §   Affärsverket svenska kraftnät ska på begäran lämna Försäkringskassan uppgifter som behövs för att kunna genomföra kontroller och säkerställa korrekta utbetalningar.

11 §   I ärenden om elstöd enligt 3 § tillämpas inte 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Ändring av beslut om elstöd

12 §   Ett beslut om elstöd enligt 3 § får ändras om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och stödet inte har betalats ut.

Försäkringskassans beslut enligt första stycket gäller omedelbart.

Återbetalning av elstöd

13 §   En mottagare av elstöd är återbetalningsskyldig om stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en mottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

Återbetalningsskyldigheten eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

14 §   Belopp under 300 kronor ska inte krävas tillbaka.

Överklagande

15 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.


Övergångsbestämmelser

2022:1872
   1. Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2023.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för elstöd som har beslutats före utgången av 2023.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.