Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1464) om stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med anledning av brexit

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1464
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2022-11-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:657
Upphävd: 2024-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:657
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om sådant statligt stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven och som lämnas till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Stödet lämnas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i mån av tillgång på medel.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §   Stöd enligt 4, 8 och 16 §§ får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 5 september 2022 i ärende SA.102849 (2022/N).

Förutsättningar för stöd

Tillfälligt upphörande av fiske

4 §   Stöd för tillfälligt upphörande av fiske får lämnas till innehavare av fiskelicens (licenshavare) som fått sänkta fiskekvoter för sådana arter som förtecknas i bilaga 35 och 36 till Handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket.

Stöd får också lämnas till licenshavare som till följd av att Förenade konungariket lämnat Europeiska unionen fått minskad tillgång till Förenade konungarikets eller annat tredjelands fiskevatten.

5 §   Stödet får endast avse perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022 och får endast lämnas för det antal dagar fiske inte bedrivs.

6 §   Som villkor för stöd gäller att licenshavaren bedrivit fiskeverksamhet till sjöss under minst 120 dagar per år under 2018 och 2019 eller de två kalenderår som föregått ansökan om stöd.

Om licenshavaren bedriver fiske som endast kan ske under en del av året ska villkoret om antalet dagar minskas i motsvarande mån.

Licenshavare som beviljas stöd enligt 4 § får under perioden för det tillfälliga upphörandet inte bedriva fiske.

7 §   Stöd för tillfälligt upphörande av fiske lämnas för inkomstbortfall som är en direkt följd av Förenade konungarikets utträde ur Europeiska unionen.

Stödet får inte avse samma period som likviditetsstöd har beviljats för enligt 8 §. Det får inte heller, tillsammans med eventuella försäkringsersättningar och andra ersättningar, överstiga 100 procent av inkomstbortfallet.

Likviditetsstöd för de första tre månaderna 2021

8 §   Stöd får lämnas till licenshavare som fått sänkta fiskekvoter till följd av Handels- och samarbetsavtalet mellan Förenade konungariket och Europeiska unionen.

Stöd får också lämnas till licenshavare som till följd av att Förenade konungariket lämnat Europeiska unionen fått minskad tillgång till Förenade konungarikets eller annat tredjelands fiskevatten eller som påverkats negativt av förändrade handelsmönster eller inverkan på logistik.

9 §   Stödet får endast avse perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021.

10 §   Stöd får inte lämnas i den mån stöd enligt 4 § har beviljats för den period som anges i 9 §.

11 §   Stöd får endast lämnas om inkomstbortfallet för stödmottagaren på grund av omständigheter som anges i 8 § överstiger 30 procent av den genomsnittliga omsättningen årets tre första månader de tre senaste åren eller de fem senaste åren när åren med högst och lägst omsättning räknas bort.

12 §   Stöd lämnas för inkomstbortfall som är en direkt följd av Förenade konungarikets utträde ur Europeiska unionen.

Stödet får, tillsammans med eventuella försäkringsersättningar och andra ersättningar, inte överstiga 100 procent av inkomstbortfallet.

Beräkning av stöd till licenshavare

13 §   Stödet för inkomstbortfall enligt 4 och 8 §§ beräknas per fartyg och på ett schablonbelopp enligt 14 § multiplicerat med beroendegraden enligt 15 §.

14 §   Schablonbeloppet uppgår till
   1. 90 000 kronor för fartyg 0-9,99 meter som i huvudsak fiskar med passiva redskap,
   2. 270 000 kronor för fartyg 10-11,99 meter som i huvudsak fiskar med passiva redskap,
   3. 310 000 kronor för fartyg 12 meter eller längre som i huvudsak fiskar med passiva redskap,
   4. 280 000 kronor för fartyg 0-11,99 meter som i huvudsak fiskar med aktiva redskap,
   5. 660 000 kronor för fartyg 12-17,99 meter som i huvudsak fiskar med aktiva redskap,
   6. 2 140 000 kronor för fartyg 18-23,99 meter som i huvudsak fiskar med aktiva redskap, och
   7. 3 740 000 kronor för fartyg 24 meter eller längre som i huvudsak fiskar med aktiva redskap.

15 §   Beroendegraden beräknas
   1. för stöd enligt 4 § som antalet dagar som fartyget ligger stilla delat med fartygets totala antal dagar till sjöss där det totala antalet dagar till sjöss beräknas utifrån referensperioden för aktivitetskravet enligt 6 §, och
   2. för stöd enligt 8 § som det infiskade värdet under januari- mars 2021 delat med fartygets tidigare infiskade värde under ett år där beräkningen baseras på samma referensperiod som kravet på 30 procents inkomstbortfall enligt 11 §.

Likviditetsstöd till andra aktörer än licenshavare

16 §   Stöd får lämnas till sådana aktörer, utom licenshavare, som anges i artikel 4 punkt 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG.

17 §   Som förutsättning för stöd enligt 16 § gäller att stödmottagaren
   1. drabbats av minskad råvarutillgång genom att licenshavare har fått sänkta fiskekvoter till följd av Handels- och samarbetsavtalet mellan Förenade konungariket och Europeiska unionen eller, till följd av att Förenade konungariket lämnat Europeiska unionen, har fått minskad tillgång till Förenade konungarikets eller annat tredjelands fiskevatten, eller
   2. påverkats negativt av förändrade handelsmönster eller inverkan på logistik till följd av att Förenade konungariket lämnat Europeiska unionen.

18 §   Stöd får endast avse perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Stöd får endast lämnas under den tid som behövs för att hitta alternativa leverantörer eller vidta strukturella åtgärder.

19 §   Stöd lämnas för inkomstbortfall som är en proportionell och direkt följd av Förenade konungarikets utträde ur Europeiska unionen och beräknas enligt punkt 100 i Europeiska kommissionens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (2015/C 217/01).

Stödet får, tillsammans med eventuella försäkringsersättningar och andra ersättningar, inte överstiga 100 procent av inkomstbortfallet.

Kompensationsstöd för kvotförlust och stöd för administrativa kostnader

20 §   Stöd får lämnas till licenshavare för minskade fiskekvoter med anledning av Förenade konungarikets utträde ur Europeiska unionen.

21 §   Stödet enligt 20 § beräknas per fartyg.

22 §   För fartyg som har en fördelad kvotandel för någon eller några av de arter som fartyget fiskar efter beräknas stödet genom att för var och en av arterna först multiplicera fartygets kvotandel med Sveriges totala kvotminskning i ton jämfört med Sveriges genomsnittliga kvot i ton för åren 2018 till och med 2020. Därefter ska resultatet av beräkningen multipliceras med
   1. det genomsnittliga kvotpriset för respektive art under åren 2018 till och med 2022, om kvotandelen är en sådan fiskerättighet som avses i 3 § lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter, eller
   2. det genomsnittliga landningspriset för respektive art under åren 2018 till och med 2020, om kvotandelen inte är en sådan fiskerättighet som avses i 3 § lagen om överlåtbara fiskerättigheter. Förordning (2023:584).

23 §   För fartyg som inte har någon fördelad kvotandel beräknas stödet genom att för var och en av de arter som fartyget fiskar efter
   1. beräkna fartygets genomsnittliga infiskning i ton under åren 2018 till och med 2020 delat med Sveriges genomsnittliga kvot i ton under samma period,
   2. multiplicera resultatet av beräkningen enligt 1 med Sveriges totala kvotminskning i ton jämfört med Sveriges genomsnittliga kvot i ton för åren 2018 till och med 2020, och
   3. multiplicera resultatet av beräkningen enligt 2 med det genomsnittliga landningspriset under åren 2018 till och med 2020 för arten. Förordning (2023:584).

24 §   Stöd får lämnas till sådana aktörer som anges i 16 § för sådana kostnader som anges i 3 § förordningen (2022:266) om stöd till företag och statliga myndigheter med anledning av brexit. En förutsättning för att stöd ska lämnas är att kostnaderna är en direkt och ofrånkomlig följd av att Förenade konungariket lämnat den Europeiska unionen.

25 §   Stöd enligt 20 och 24 §§ ska lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Övriga villkor för stöd

26 §   Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till någon som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs och inte heller till någon som är återbetalningsskyldig för ett statligt stöd som Europeiska kommissionen genom beslut har funnit vara olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

Stöd enligt 4, 8 eller 16 § får endast lämnas om villkoren för att ta emot stöd enligt artikel 10.1, 10.3 och 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 är uppfyllda.

Havs- och vattenmyndigheten ska på begäran lämna sådana uppgifter till Svenska ESF-rådet som behövs för prövningen enligt andra stycket.

Prövning av stödärenden

Ansökan om stöd

27 §   Svenska ESF-rådet prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

28 §   En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Svenska ESF-rådet. Ansökan ska innehålla
   1. företagets namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och post- eller bankgironummer,
   2. en redogörelse för allt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar, och
   3. en detaljerad redogörelse för hur företagets inkomstbortfall orsakats av att Förenade konungariket lämnat Europeiska unionen.

En ansökan om stöd enligt 4, 8 eller 16 § ska innehålla en sådan undertecknad förklaring som anges i artikel 10.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014. En ansökan om stöd ska också innehålla de övriga uppgifter som krävs för att Svenska ESF-rådet ska kunna pröva ansökan.

29 §   Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

Utbetalning av stöd

30 §   Stöd betalas ut av Svenska ESF-rådet.

31 §   En ansökan om utbetalning ska ges in till Svenska ESF- rådet. Till ansökan om utbetalning ska stödmottagaren, i enlighet med beslutet om stöd, bifoga specificerade skriftliga underlag om kostnaderna för den stödberättigande åtgärd som beslutet om stöd avser.

32 §   Svenska ESF-rådet får besluta att ett stöd inte ska betalas ut om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med ett för högt belopp,
   2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
   3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta,
   4. sökanden inte uppfyller villkoren för att ta emot stöd enligt artikel 10.2 eller 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014, eller
   5. andra villkor för stödet inte följs.

Återbetalning av stöd

33 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av grunderna i 32 § är uppfyllda.

På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

Uppföljning och utvärdering

34 §   Svenska ESF-rådet ansvarar för uppföljning och utvärdering av stöd enligt denna förordning.

En stödmottagare ska på Svenska ESF-rådets begäran lämna de uppgifter som behövs för kontroll av att stödvillkoren uppfylls och för uppföljning och utvärdering av stödet. Skyldigheten för stödmottagare att lämna uppgifter gäller även gentemot Ekonomistyrningsverket, Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten.

Bemyndigande

35 §   Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

36 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 32 § om att inte betala ut stöd eller enligt 33 § om återbetalning av stöd får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2023:657
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
   2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har betalats ut före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.