Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1416) om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1416
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Utfärdad: 2022-09-01
Tidsbestämd: 2026-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta personer att ordna stadigvarande boende.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Socialstyrelsen prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

Förutsättningar för bidrag

3 §   Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner i syfte att långsiktigt stärka och utveckla kommuners arbete med att erbjuda våldsutsatta personer hjälp med att ordna stadigvarande boende.

4 §   Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Ansökan

5 §   En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Ansökan ska innehålla en tidsplan och en budget samt en redogörelse för hur bidraget ska användas.

Kommunen ska även i övrigt lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

Fördelningen av bidraget

6 §   Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 3 §.

Vid bedömningen ska myndigheten särskilt beakta kommunens möjligheter till samverkan med andra kommuner och aktörer och förutsättningarna för god spridning av resultaten.

Beslut

7 §   I ett beslut om bidrag ska det anges vilket arbete bidraget beviljas för. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 8 § anges.

Redovisning

8 §   En kommun som har tagit emot bidrag ska senast vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna in en redovisning till Socialstyrelsen av hur de mottagna medlen har använts och en bedömning av bidragets resultat i förhållande till syftet med bidraget.

Hinder mot utbetalning

9 §   Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 10 §.

Återbetalning och återkrav

10 §   Mottagaren av ett bidrag är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
   4. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 8 §, eller
   5. villkoren i beslutet inte har följts.

11 §   Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om kommunen är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

Överklagande

12 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

13 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2022:1416
   1. Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2022.
   2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tid från och med den 7 juli 2022.
   3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2025.
   4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före utgången av 2025.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.