Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1395) om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1395
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2022-08-25
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för kostnader för förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 22 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §   I denna förordning avses med

förebyggande åtgärder: fysiska åtgärder som vidtas på förhand för att förebygga eller minska risken för naturolyckor, och

naturolyckor: olyckor som beror på naturhändelser i form av översvämning, ras, skred eller erosion.

Förutsättningar för bidrag

3 §   Ett statsbidrag får ges till en eller flera kommuner gemensamt.

4 §   Statsbidrag som lämnas enligt denna förordning ska syfta till att
   1. värna människors liv och hälsa samt hindra skador på egendom och miljö,
   2. upprätthålla samhällsviktig verksamhet, eller
   3. anpassa samhället till de effekter som följer av ett förändrat klimat.

5 §   Statsbidrag lämnas, om det finns medel, för kostnader för förebyggande åtgärder som utförs eller avses bli utförda för att minska sannolikheten för eller konsekvenserna av naturolyckor i befintlig bebyggelse.

Övriga bidragsberättigade kostnader

6 §   Bidrag får även ges för kostnader för de utredningar som behövs för att den förebyggande åtgärden ska kunna vidtas.

Bidragsnivå

7 §   Ett bidrag får ges med högst 60 procent av åtgärdens kostnader och övriga bidragsberättigade kostnader.

8 §   Bidraget får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider kostnaden för åtgärden och övriga bidragsberättigade kostnader.

Ansökan om bidrag

9 §   En ansökan om bidrag ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid den tidpunkt och på det sätt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer.

10 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar om antalet ansökningstillfällen per år och publicerar uppgifter om ansökningstillfällena på sin webbplats.

11 §   En ansökan om bidrag ska innehålla följande uppgifter:
   1. vilken eller vilka kommuner som ansöker,
   2. kontaktperson för den eller de sökande kommunerna,
   3. en beskrivning av den eller de åtgärder för vilka statsbidrag söks,
   4. en beskrivning av vilka risker för naturolyckor som ska förebyggas eller minskas,
   5. start- och sluttidpunkt för åtgärden eller åtgärderna,
   6. beräknade kostnader för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostnaderna som bidraget söks för,
   7. om annan finansiering har sökts eller beviljats för den stödberättigande kostnad som ansökan avser, och
   8. övriga upplysningar som behövs för att pröva ansökan.

Prövning av och beslut om bidrag

12 §   Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

13 §   Vid fördelningen av bidrag ska den eller de åtgärder prioriteras som bedöms ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt uppfylla syftet med stödet.

14 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska innan ett beslut om bidrag fattas vid behov inhämta yttranden från Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

15 §   Ett beslut om bidrag ska innehålla uppgifter om
   1. vilka åtgärder bidraget ges för och var åtgärderna ska utföras,
   2. bidragsnivån och det högsta belopp som får betalas ut,
   3. tidpunkt när åtgärderna ska vara inledda och slutförda,
   4. hur redovisning, rapportering och uppföljning ska ske, och
   5. övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte.

Slutrapport

16 §   Den eller de kommuner som har fått ett bidrag ska efter att åtgärderna har genomförts lämna in en slutrapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Slutrapporten ska lämnas senast sex månader efter att åtgärderna har slutförts, om inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar annat.

17 §   Slutrapporten ska innehålla
   1. en ekonomisk redovisning av hur bidraget använts,
   2. en redovisning av genomförda åtgärder, och
   3. handlingar som visar den utförda åtgärden.

Utbetalning av bidrag

18 §   Högst 50 procent av ett beviljat bidrag får betalas ut i förskott innan åtgärderna har påbörjats. Bidraget betalas därefter ut efter upparbetade kostnader.

Minst 20 procent av bidraget ska betalas ut först efter det att slutrapporten har lämnats till och godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

19 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut, om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har getts på felaktig grund eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har getts på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. åtgärden visar sig inte längre befogad,
   4. mottagaren inte har lämnat en slutrapport, eller
   5. villkoren i beslutet om bidrag inte har följts.

Återbetalning och återkrav

20 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta att bidragsmottagaren helt eller delvis ska betala tillbaka bidraget, om
   1. det finns grund för det enligt 19 § 1-2 och 4-5,
   2. bidraget inte har använts, eller
   3. åtgärden inte utförs.

På belopp som ska återbetalas enligt första stycket 1 ska ränta betalas enligt räntelagen (1975:635).

Uppföljning

21 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska
   1. följa upp att syftet med ett bidrag tillgodoses, och
   2. varje år i sin årsredovisning till regeringen rapportera hur bidraget använts och vilka resultat som uppnåtts.

Bemyndigande

22 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
   1. föreskrifter om de ytterligare uppgifter som ska lämnas i ansökan om bidrag och i samband med slutrapporten,
   2. föreskrifter om uppgifter som bidragsmottagare ska lämna för den uppföljning och utvärdering som avses i 21 §, och
   3. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

23 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2022:1395
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 september 2022.
   2. Förordningen gäller endast för bidrag som beviljas efter ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.