Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1390
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-08-25
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till holdingbolag vid universitet och högskolor för verksamhet som bedrivs i form av en idébank.

Med idébank avses sådan verksamhet inom holdingbolagen som syftar till att ta till vara forskningsresultat som forskare inte driver vidare till kommersialisering.

2 §   Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck

3 §   Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Förutsättningar för stöd

4 §   Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

5 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag i mån av tillgång på medel.

Prövning av stödärenden

6 §   Frågor om stöd till holdingbolag som bedriver verksamhet i form av en idébank och som förvaltas av ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434) prövas av universitetet eller högskolan.

Frågor om stöd till holdingbolag som bedriver verksamhet i form av en idébank och som ägs av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina prövas av Göteborgs universitet.

7 §   En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till den stödgivare som anges i 6 §.

En ansökan om stöd ska innehålla en beskrivning av den åtgärd som stödet avser och de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan.

Beslut om stöd

8 §   Beslutet om att bevilja stöd får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

9 §   Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Hinder mot att betala ut stöd

10 §   Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

11 §   Stödgivaren ska besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   3. ett villkor för stödet inte har följts.

Uppföljning och utvärdering

12 §   Den stödgivare som beslutat om stöd ansvarar för uppföljning eller utvärdering av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

Stödmottagaren ska på begäran av stödgivaren lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av det stöd som har betalats ut.

Återbetalning och återkrav

13 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd som har betalats ut, om
   1. det finns grund för det enligt 11 §,
   2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats, eller
   3. stödet helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

14 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska den stödgivare som beslutat om stödet bestämma att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

15 §   På stöd som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

16 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Göteborgs universitet ska utföra rapporteringen enligt första stycket. Stödgivaren ska årligen lämna det underlag som Göteborgs universitet behöver för att utföra rapporteringen.

Överklagande

17 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 och 11 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.