Förordning (2022:1386) om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1386
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2022-08-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §   Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och med de begränsningar som anges i 5-8 §§ i denna förordning.

Uttryck i förordningen

4 §   I denna förordning avses med audiovisuella verk spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie och dokumentärserie, oavsett vilken teknik som använts.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse

som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Mottagare av stöd

5 §   Stöd får lämnas till företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet.

Förutsättningar för stöd

6 §   Stöd får lämnas under förutsättning att
   1. produktionen helt eller delvis genomförs i Sverige,
   2. produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
   3. de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor,
   4. produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för, och
   5. produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån en av Tillväxtverket på förhand fastställd förteckning över kulturella kriterier enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stödets omfattning

7 §   Stöd får ges med högst 25 procent av stödberättigande kostnader.

8 §   Stödberättigande kostnader är kostnader som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige och som avser
   1. köp av varor och tjänster från affärsverksamhet som beskattas i Sverige, eller
   2. löner till arbetstagare som är skattskyldiga i Sverige.

Prövning och beslut om stöd

9 §   Tillväxtverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

10 §   Stöd ska utlysas vid minst två tillfällen per år.

11 §   Ansökan om stöd ska göras skriftligt och lämnas till Tillväxtverket på det sätt som myndigheten anvisar. Ansökan ska innehålla de uppgifter som myndigheten behöver för att pröva ansökan.

Ansökningar om stöd ska prövas i den ordning de kommer in till myndigheten.

12 §   Om Tillväxtverket beviljar stöd, ska det av beslutet framgå när produktionen som ska genomföras i Sverige senast ska vara avslutad och det högsta stöd som kan betalas ut. Efter ansökan från stödmottagaren får myndigheten, om det finns skäl för det, förlänga tiden för när produktionen i Sverige senast ska vara avslutad.

Ett beslut om stöd får förenas med villkor.

Ansökan om utbetalning av stöd

13 §   Stödmottagaren ska ansöka om utbetalning av stöd hos Tillväxtverket senast tre månader efter det att produktionen enligt 12 § första stycket ska vara avslutad. Ansökan ska göras skriftligt och lämnas till Tillväxtverket på det sätt som myndigheten anvisar.

Om det finns särskilda skäl, får myndigheten besluta om att förlänga tiden

för när ansökan ska ha kommit in.

14 §   Till ansökan om utbetalning ska stödmottagaren bifoga skriftliga underlag som styrker de stödberättigade kostnaderna och att övriga förutsättningar för stödet är uppfyllda.

Utbetalning av stöd

15 §   Tillväxtverket ska efter ansökan om utbetalning slutligt bestämma stödets storlek och fatta beslut om utbetalning.

16 §   Tillväxtverket får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har beviljats felaktigt,
   2. stödet av någon annan orsak har beviljats felaktigt och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.

17 §   Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Återbetalning och återkrav

18 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd som betalats ut om någon av de grunder som anges i 16 § föreligger.

Tillväxtverket får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta. Räntan ska betalas på det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig från den dag som infaller 30 dagar efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Redovisning

19 §   Tillväxtverket ska den 31 januari varje år lämna en samlad redovisning och analys till regeringen av de stöd som har sökts och de stöd som betalats ut.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

20 §   I 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring.

Rätt att meddela föreskrifter

21 §   Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

22 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.


Övergångsbestämmelser

2022:1386

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 10 § och i övrigt den 20 september 2022.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.