Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1379
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2022-08-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:778
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Grundläggande bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 §   I denna förordning finns bestämmelser för programperioden 2021-2027 om förvaltningen av
   1. det nationella programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027,
   2. det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ 2021-2027,
   3. det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2021-2027, och
   4. de åtta regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden;
   - programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Stockholm 2021-2027,
   - programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Östra Mellansverige 2021-2027,
   - programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Småland och öarna 2021-2027,
   - programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Skåne-Blekinge 2021-2027,
   - programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Västsverige 2021-2027,
   - programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Norra Mellansverige 2021-2027,
   - programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Mellersta Norrland 2021-2027, och
   - programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland 2021-2027.

I denna förordning finns även bestämmelser för programperioden 2021-2027 om förvaltningen av de territoriella samarbetsprogrammen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interregprogrammen)
   1. Interregprogrammet Sverige-Norge,
   2. Interregprogrammet Aurora,
   3. Interregprogrammet Mellersta Östersjön,
   4. Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak,
   5. Interregprogrammet Södra Östersjön,
   6. Interregprogrammet Östersjöområdet,
   7. Interregprogrammet Norra periferin och Arktis,
   8. Interregprogrammet Nordsjön,
   9. Interregprogrammet Espon 2030,
   10. Interregprogrammet Urbact IV,
   11. Interregprogrammet Interreg Europa, och
   12. Interregprogrammet Interact.

2 §   Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik,
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 av den 24 juni 2021 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden,
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 av den 24 juni 2021 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) nr 1296/2013,
   5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1059 av den 24 juni 2021 om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för yttre åtgärder,
   6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056 av den 24 juni 2021 om inrättande av Fonden för en rättvis omställning, och
   7. lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.

3 §   När det gäller statligt stöd har de ord och uttryck som används i denna förordning samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Förvaltande myndigheter

4 §   Tillväxtverket är förvaltande myndighet enligt artikel 71.1 i förordning (EU) 2021/1060 för det nationella och de regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning.

5 §   Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet) är förvaltande myndighet enligt artikel 71.1 i förordning (EU) 2021/1060 för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+.

6 §   Förvaltande myndighet enligt artikel 45.1 i förordning (EU) 2021/1059 är
   1. Länsstyrelsen i Norrbottens län för Interregprogrammet Aurora,
   2. Länsstyrelsen i Västerbottens län för Interregprogrammet Norra Periferin och Arktis,
   3. Länsstyrelsen i Jämtlands län för Interregprogrammet Sverige-Norge, och
   4. Tillväxtverket för Interregprogrammet Öresund-Kattegat- Skagerrak.

Revisionsmyndighet

7 §   Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet enligt artikel 71.1 i förordning (EU) 2021/1060 för det nationella och de regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden samt för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ och det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning.

Ekonomistyrningsverket är även revisionsmyndighet enligt artikel 45.1 i förordning (EU) 2021/1059 för de Interregprogram som anges i 6 §.

Andra myndighetsuppgifter

8 §   De förvaltande myndigheterna enligt 4 och 5 §§ ansvarar, i fråga om det eller de program som respektive myndighet förvaltar, för den redovisningsfunktion som avses i artikel 76.1 i förordning (EU) 2021/1060.

De förvaltande myndigheterna enligt 6 § utför, i fråga om det Interregprogram som respektive myndighet förvaltar, de uppgifter som bokföringsfunktionen ska ha enligt artikel 47.2 i förordning (EU) 2021/1059.

9 §   De myndigheter som anges i 6 § ansvarar, i fråga om det Interregprogram som respektive myndighet förvaltar, för de förvaltningskontroller som avses i artikel 74.1 a i förordning (EU) 2021/1060.

När det gäller andra Interregprogram ansvarar Tillväxtverket för de förvaltningskontroller som avses i artikel 74.1 a i förordning (EU) 2021/1060.

10 §   Ekonomistyrningsverket ingår, i fråga om andra Interregprogram än de som anges i 6 §, i de revisorsgrupper för Interregprogrammen som avses i artikel 48.1 andra stycket i förordning (EU) 2021/1059.

11 §   De förvaltande myndigheterna enligt 4 och 5 §§ ansvarar, i fråga om det eller de program som respektive myndighet förvaltar, för utvärdering i enlighet med artikel 44 i förordning (EU) 2021/1060.

De förvaltande myndigheterna enligt 6 § ansvarar, i fråga om det Interregprogram som respektive myndighet förvaltar, för utvärdering i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2021/1059.

12 §   De förvaltande myndigheterna enligt 4-6 §§ utför de uppgifter som en medlemsstat har när det gäller rapportering av oriktigheter enligt artikel 69.12 i förordning (EU) 2021/1060 i fråga om det eller de program som respektive myndighet förvaltar. En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.

För andra Interregprogram än de som anges i 6 § utför Tillväxtverket de uppgifter som en medlemsstat har när det gäller rapportering av oriktigheter i enlighet med artikel 69.12 i förordning (EU) 2021/1060. En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till den förvaltande myndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket och, i tillämpliga fall, det organ som ansvarar för bokföringsfunktionen.

13 §   För vart och ett av Interregprogrammen Espon 2030, Urbact IV, Interreg Europa och Östersjöområdet ska det finnas en nationell kontaktpunkt. Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för dessa Interregprogram.

Tillväxtverket ansvarar för sekretariatet för den nationella kommittén inom Interregprogrammet Östersjöområdet.

Övervakningskommitté och styrkommitté

14 §   För det nationella och de regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden finns en gemensam övervakningskommitté. För det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ och för det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning finns en övervakningskommitté för respektive program.

Regeringen beslutar om ordförande i övervakningskommittéerna och om vilka berörda myndigheter och andra parter som ingår i dessa.

15 §   För varje Interregprogram som Sverige deltar i finns en övervakningskommitté, och i tillämpliga fall en eller flera styrkommittéer.

Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra parter som ingår i en kommitté för Sveriges räkning.

16 §   Den förvaltande myndigheten enligt 4 § ska stödja övervakningskommittén för det nationella och de regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och övervakningskommittén för det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning.

Den förvaltande myndigheten enligt 5 § ska stödja övervakningskommittén för det nationella programmet för Europeiska socialfonden+.

17 §   De förvaltande myndigheterna enligt 4 och 5 §§ ska, i fråga om det eller de program som respektive myndighet förvaltar, offentliggöra en förteckning över medlemmarna i övervakningskommittén i enlighet med artikel 39.1 femte stycket i förordning (EU) 2021/1060.

De förvaltande myndigheterna enligt 6 § ska, i fråga om det Interregprogram som respektive myndighet förvaltar, offentliggöra en förteckning över medlemmarna i övervakningskommittén enligt artikel 29.2 i förordning (EU) 2021/1059.


2 kap. Förutsättningar för stöd samt handläggning

Gemensamma bestämmelser

1 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas under förutsättning att Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna programmet enligt artikel 23.4 i förordning (EU) 2021/1060.

Stöd lämnas i mån av medel.

2 §   Bestämmelserna i 4, 5 och 7-9 §§ ska inte tillämpas i fråga om stöd som lämnas i form av finansieringsinstrument.

3 §   Stöd får lämnas för kostnader som är stödberättigande enligt denna förordning och tillämpliga bestämmelser i förordning (EU) 2021/1057, förordning (EU) 2021/1059 och förordning (EU) 2021/1060.

De förvaltande myndigheterna enligt 1 kap. 4 och 5 §§ får meddela ytterligare föreskrifter om vilka kostnader som berättigar till stöd inom de program som respektive myndighet förvaltar.

4 §   Stöd får lämnas i form av bidrag i de former och enligt den beräkning som framgår av artiklarna 53-57 i förordning (EU) 2021/1060.

5 §   Stöd får lämnas till en myndighet för att bevilja statligt stöd enligt en särskild stödordning.

6 §   Den förvaltande myndigheten beslutar om stöd.

Allt informationsutbyte med sökanden eller stödmottagaren ska ske elektroniskt i enlighet med vad som anges i artikel 69.8 i förordning (EU) 2021/1060.

7 §   En ansökan om stöd från det nationella och de regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ och det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning och de Interregprogram som anges i 1 kap. 6 § 1, 3 och 4 ska lämnas in till den förvaltande myndigheten. En ansökan om stöd från det Interregprogram som anges i 1 kap. 6 § 2 ska lämnas in till det gemensamma sekretariatet.

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden. Ansökan ska innehålla de handlingar och uppgifter som den förvaltande myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Av ansökan ska det framgå hur medfinansiering kommer att ordnas.

8 §   Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

Villkoren ska framgå av beslutet.

9 §   De förvaltande myndigheterna får, om det finns särskilda skäl, besluta om förskott på stödet. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 400 000 kronor.

Kompletterande bestämmelser om finansieringsinstrument

10 §   Stöd som lämnas i form av finansieringsinstrument får lämnas som förskott.

Utbetalning av stöd i form av finansieringsinstrument får ske, trots att stödet inte ska användas i nära anslutning till utbetalningen.

Den förvaltande myndigheten enligt 1 kap. 4 § får meddela föreskrifter om handläggningen av stöd i form av finansieringsinstrument.

Kompletterande bestämmelser för de regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och det nationella programmet för Europeiska socialfonden+

11 §   För de regionala programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och regionalt tilldelade medel inom det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ ska 12-18 §§ tillämpas när stöd lämnas i form av bidrag.

12 §   De förvaltande myndigheterna ska i ett underlag sammanställa de projekt som myndigheten valt ut enligt de kriterier som anges i artikel 73.2 i förordning (EU) 2021/1060.

13 §   Underlaget för prioritering ska lämnas till strukturfondspartnerskapen i god tid, minst fyra veckor, före strukturfondspartnerskapets sammanträde.

14 §   I 2 § lagen om strukturfondspartnerskap anges att strukturfondspartnerskapet ska samråda med berörd region i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län. Samrådet ska ske innan strukturfondspartnerskapet lämnar sitt yttrande om prioritering och dokumenteras skriftligt.

15 §   Ordföranden i strukturfondspartnerskapet ska kalla till sammanträde i samråd med den förvaltande myndigheten. Vid sammanträdet föredrar den förvaltande myndigheten underlaget enligt 12 §.

Efter sammanträdet ska ordföranden i strukturfondspartnerskapet lämna ett skriftligt yttrande om prioritering. Yttrandet ska vara enhälligt och får lämnas när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

16 §   Yttrandet om prioritering ska innehålla en prioritering av de ansökningar som valts ut av den förvaltande myndigheten. Prioriteringen ska avse varje ansökan i dess helhet och för varje prioritering ska en motivering lämnas.

Motiveringen för varje enskild prioritering ska innehålla en redogörelse för det samråd som skett med berörda regioner och en bedömning av hur ansökan uppfyller de mål som ställts upp i de riktlinjer för prioritering som framgår av strukturfondspartnerskapets arbetsordning.

17 §   De förvaltande myndigheternas beslut om stöd ska även innehålla uppgifter om strukturfondspartnerskapens motivering. De förvaltande myndigheterna underrättar stödmottagaren om beslutet.

18 §   Ordföranden i strukturfondspartnerskapet ska säkerställa att en arbetsordning fastställs enhälligt.

Kompletterande bestämmelser för det nationella programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för hållbar urban utveckling

19 §   Stöd får lämnas för att utarbeta en territoriell strategi för det nationella programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för hållbar urban utveckling i enlighet med artikel 28 c i förordning (EU) 2021/1060.

Stöd får även lämnas för insatser för att genomföra en sådan territoriell strategi. Förordning (2023:175).

20 §   Av den förvaltande myndighetens beslut om stöd för att utarbeta en territoriell strategi ska det framgå när strategin senast ska lämnas in till myndigheten. Förordning (2023:175).

21 §   Av den förvaltande myndighetens beslut om stöd för att genomföra en territoriell strategi ska det framgå hur mycket stöd som lämnas, vilka av de insatser som förtecknas i strategin som kommer att stödjas samt hur stödet fördelas utifrån olika specifika mål inom programmet.
Förordning (2023:175).


3 kap. Statligt stöd

Gemensamma bestämmelser

1 §   Stöd som lämnas enligt denna förordning ska vara förenligt med unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Statligt stöd får lämnas endast i enlighet med detta kapitel.

2 §   Ansökan ska innehålla uppgifter om annat stöd som företaget tidigare har ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.

Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, ska den även innehålla uppgifter om allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har beviljats under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Förordning (2023:175).

3 §   Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska den förvaltande myndigheten innan den beviljar stöd
   1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i den förordningen, och
   2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i den förordningen.

4 §   Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 får inte beviljas till ett företag som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

5 §   Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

6 §   Stöd enligt 11-33, 38-46 a §§ och 48 § första stycket får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen om att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2023:175).

7 §   En stödmottagare ska på begäran av den förvaltande myndigheten lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stöd har lämnats för. I detta ingår att lämna de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 651/2014 och förordning (EU) nr 1407/2013.

8 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Särskilda bestämmelser om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

9 §   Statligt stöd som lämnas inom det nationella programmet, de regionala programmen och Interregprogrammen för Europeiska regionala utvecklingsfonden får lämnas i enlighet med vad som anges i 10-35 §§.

10 §   En förutsättning för stöd är att ansökan om stöd har lämnats in innan arbetet med verksamheten eller projektet inletts.

Stöd för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades får lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

11 §   Statligt stöd i form av regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 13 och artikel 14.1-14.16 i förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 10 och 11 §§ förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar. Förordning (2023:778).

12 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 17 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

13 §   Statligt stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 18 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

14 §   Statligt stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 19 i förordning (EU) nr 651/2014.

15 §   Statligt stöd till företag för deltagande i projekt inom Europeiskt territoriellt samarbete får lämnas i enlighet med kapitel I och artiklarna 20 och 20a i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får lämnas till företag för deltagande i projekt inom Europeiskt territoriellt samarbete trots att förutsättningarna enligt 10 § första stycket inte är uppfyllda.

16 §   Statligt stöd i form av riskfinansieringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 21 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får lämnas i form av riskfinansieringsstöd trots att förutsättningarna enligt 10 § första stycket inte är uppfyllda.

17 §   Statligt stöd till nystartade företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 22 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får lämnas till nystartade företag trots att förutsättningarna enligt 10 § första stycket inte är uppfyllda.

Trots vad som anges i första stycket är bestämmelserna om höjda stödnivåer för företag etablerade i stödområden i artikel 22.3 i förordning (EU) nr 651/2014 inte tillämpliga.

18 §   Statligt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 25 i förordning (EU) nr 651/2014.

19 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till forskningsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26 i förordning (EU) nr 651/2014.

Ett beslut om stöd ska, i tillämpliga fall, förenas med villkor om sådan övervakning och återbetalning som avses i artikel 26.7 i förordning (EU) nr 651/2014.

19 a §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till testnings- och experimentinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26a i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

20 §   Statligt stöd till innovationskluster får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 27 i förordning (EU) nr 651/2014.

Trots vad som anges i första stycket är bestämmelserna om höjda stödnivåer för innovationskluster i stödområden i artikel 27.6 i förordning (EU) nr 651/2014 inte tillämpliga.

21 §   Statligt stöd i form av innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i förordning (EU) nr 651/2014.

22 §   Statligt stöd till processinnovation och organisationsinnovation får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 29 i förordning (EU) nr 651/2014.

23 §   Statligt stöd till utbildning får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 31 i förordning (EU) nr 651/2014.

24 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till miljöskydd, inklusive utfasning av fossila bränslen, får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 36.1-36.7 och 36.11 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:778).

24 a §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till laddnings- eller tankningsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 36a i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

25 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till andra energieffektivitetsåtgärder än i byggnader får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 38.1-38.5 och 38.7-38.8 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:778).

25 a §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder i byggnader får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 38a.1-38a.14 och 38a.16 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:778).

26 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till främjande av energi från förnybara energikällor, av förnybar vätgas och av högeffektiv kraftvärme får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 41 i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

27 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till resurseffektivitet och till att stödja övergången till en cirkulär ekonomi får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 47.1-47.8 och 47.10 i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

28 §   Statligt stöd till studier och konsulttjänster i miljöskydds- och energifrågor får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 49 i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

29 §   Statligt stöd till fasta bredbandsnät för utbyggnad av accessnät får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 52 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får endast lämnas inom programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland 2021-2027.

Ett beslut om stöd ska, i tillämpliga fall, förenas med villkor om sådan övervakning och återvinning som avses i artikel 52.10 i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

29 a §   Statligt stöd till backhaulnät får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 52d i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får endast lämnas inom programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Mellersta Norrland 2021-2027 och programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland 2021-2027.

Ett beslut om stöd ska, i tillämpliga fall, förenas med villkor om sådan övervakning och återvinning som avses i artikel 52d.9 i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

30 §   Statligt stöd till kultur och bevarande av kulturarvet får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 53.1-3a, 53.4, 53.6 och 53.8 i förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får lämnas till kultur och bevarande av kulturarvet trots att förutsättningarna enligt 10 § första stycket inte är uppfyllda.

31 §   Statligt stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 55.1-7a, 55.8, 55.10 och 55.12 i förordning (EU) nr 651/2014.

32 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till lokal infrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 56 i förordning (EU) nr 651/2014.

Trots första stycket får investeringsstöd inte lämnas till forskningsinfrastruktur eller bredbandsinfrastruktur.

33 §   Statligt stöd till kusthamnar får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 56b i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

34 §   Statligt stöd till företagsutveckling får lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013.

Stödet får inte lämnas för kostnader som avser företagets normala drift. Förordning (2023:778).

35 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013, med de begränsningar som följer av 24 § första och andra styckena och 26 § förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar.

Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.
Förordning (2022:1471).

Särskilda bestämmelser om statligt stöd inom Fonden för en rättvis omställning

36 §   Statligt stöd som lämnas inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning får lämnas i enlighet med det som anges i 37-46 a §§. Förordning (2023:175).

37 §   En förutsättning för stöd är att ansökan om stöd har lämnats in innan arbetet med verksamheten eller projektet inletts.

Stöd för tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades får lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

38 §   Statligt stöd i form av regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 13 och artikel 14.1-14.16 i förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 10 och 11 §§ förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar. Förordning (2023:778).

39 §   Statligt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 25 i förordning (EU) nr 651/2014.

39 a §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till forskningsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26 i förordning (EU) nr 651/2014.

Ett beslut om stöd ska, i tillämpliga fall, förenas med villkor om sådan övervakning och återbetalning som avses i artikel 26.7 i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:175).

39 b §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till testnings- och experimentinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26a i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

40 §   Statligt stöd till utbildning får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 31 i förordning (EU) nr 651/2014.

41 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till miljöskydd, inklusive utfasning av fossila bränslen, får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 36.1-36.7 och 36.11 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:778).

42 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till främjande av energi från förnybara energikällor, av förnybar vätgas och av högeffektiv kraftvärme får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 41 i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

43 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till energieffektiva system för fjärrvärme eller fjärrkyla får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 46.1-46.3 i förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2023:778).

44 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd till resurseffektivitet och till att stödja övergången till en cirkulär ekonomi får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 47.1-47.8 och 47.10 i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

45 §   Statligt stöd i form av investeringsstöd för energiinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 48 i förordning (EU) nr 651/2014.

46 §   Statligt stöd till studier och konsulttjänster i miljöskydds- och energifrågor får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 49 i förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:778).

46 a §   Statligt stöd får även lämnas för de åtgärder som avses i 38-46 §§ om Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna stödet enligt artikel 107.2 eller 107.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Stödet får lämnas i enlighet med de villkor som framgår av kommissionens beslut. Förordning (2023:175).

47 §   Statligt stöd för kompetensutvecklingsåtgärder får lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013.

Särskilda bestämmelser om statligt stöd inom Europeiska socialfonden+

48 §   Statligt stöd som lämnas inom det nationella programmet för Europeiska socialfonden+ får lämnas som stöd till utbildning i enlighet med kapitel I och artikel 31 i förordning (EU) nr 651/2014.

Statligt stöd får även lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013.


4 kap. Övriga gemensamma bestämmelser

Hinder mot utbetalning

1 §   En förvaltande myndighet som har beslutat om ett stöd ska besluta att det beviljade stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
   3. stödet inte har utnyttjats eller använts eller det finns anledning att anta att stödet inte kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats för, eller
   4. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

2 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av grunderna i 1 § är uppfyllda.

En stödmottagare är utöver vad som följer av första stycket återbetalningsskyldig när det gäller stöd till investeringar i infrastruktur eller produktiv investering om kriterierna i artikel 65.1 första stycket i förordning (EU) 2021/1060 är uppfyllda.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 3 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

3 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 2 § ska den förvaltande myndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

De förvaltande myndigheterna enligt 1 kap. 6 § får avstå från att återkräva stödbelopp i enlighet med vad som framgår av artikel 52.2 i förordning (EU) 2021/1059.

4 §   Om en förvaltande myndighet har beslutat om återkrav eller ränta enligt 3 § får det belopp som ska betalas enligt beslutet räknas av mot annan utbetalning av stöd enligt förordningen.

Avräkning får inte ske i det fall som avses i 3 kap. 6 §.

5 §   Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena i den förordningen gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller 5 § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och preskriptionslagen (1981:130).

Uppföljning och utvärdering

6 §   En stödmottagare ska på begäran av den förvaltande myndigheten lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering. I detta ingår att lämna de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av artikel 44 i förordning (EU) 2021/1060 respektive artikel 35 i förordning (EU) 2021/1059.

Uppgiftsskyldighet och direktåtkomst

7 §   De förvaltande myndigheterna enligt 1 kap. 4-6 §§ ska på begäran av Ekonomistyrningsverket lämna ut uppgifter i ärenden om stöd.

8 §   Ekonomistyrningsverket får medges direktåtkomst till sådana uppgifter i ärenden om stöd som finns i de förvaltande myndigheternas it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter som revisionsmyndighet.

Rätt att meddela föreskrifter

9 §   De förvaltande myndigheterna enligt 1 kap. 4-6 §§ får inom sitt ansvarsområde meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Finansieringsinstrument

10 §   Om stöd lämnas i form av finansieringsinstrument tillämpas bestämmelserna i 1-4 §§ endast i den utsträckning som den förvaltande myndigheten beslutar.

Överklagande

11 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 1, 3 och 4 §§ och 3 kap. 6 § får dock inte överklagas.

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas om stödmottagaren är en statlig myndighet.


Övergångsbestämmelser

2022:1379
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 september 2022.
   2. Genom förordningen upphävs
      a) förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder,
      b) förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet, och
      c) förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.
   3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för programperioden 2014-2020.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.