Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1300) om fartygsåtervinning

SFS nr: 2022:1300
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2022-06-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Myndigheter med uppgifter enligt EU-förordningen

2 §   Naturvårdsverket är behörig myndighet enligt artikel 3.1.11 i förordning (EU) nr 1257/2013.

3 §   Transportstyrelsen är ansvarig myndighet enligt artikel 3.1.9 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Auktorisation av fartygsåtervinningsanläggningar

4 §   En ansökan om auktorisation av en fartygsåtervinningsanläggning enligt artikel 14 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska lämnas till Naturvårdsverket och innehålla
   1. sökandens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
   2. uppgifter om platsen för upplag, byggnader eller andra anläggningar där sökanden bedriver eller avser att bedriva fartygsåtervinning,
   3. uppgifter om vilka återvinningsmetoder som verksamheten omfattar,
   4. uppgifter om typ av och storlek på de fartyg som kan återvinnas vid anläggningen,
   5. uppgift om maximal årlig kapacitet för fartygsåtervinningsanläggningen,
   6. uppgift om vem som ansvarar för driften av fartygsåtervinningsanläggningen, och
   7. det som i övrigt behövs för att visa att kraven i artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1257/2013 är uppfyllda, inklusive nödvändiga tillstånd för verksamheten.

5 §   Beslut om auktorisation ska meddelas inom sex månader från det att en fullständig ansökan kom in till Naturvårdsverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas med högst en månad. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

6 §   Naturvårdsverket ska upphäva eller tillfälligt återkalla en fartygsåtervinningsanläggnings auktorisation eller kräva rättelse enligt artikel 14.4 i förordning (EU) nr 1257/2013, om en fartygsåtervinningsanläggning inte längre uppfyller kraven i artikel 13.

7 §   Naturvårdsverket ska föra en sådan förteckning över auktoriserade fartygsåtervinningsanläggningar som avses i artikel 14.2 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Naturvårdsverkets godkännande av fartygets återvinningsplan

8 §   Den driftsansvariga på en fartygsåtervinningsanläggning ska skicka varje återvinningsplan som tas fram för fartyg som ska återvinnas på anläggningen till Naturvårdsverket för godkännande i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013.

9 §   Naturvårdsverkets prövning av om ett fartygs återvinningsplan uppfyller kraven i artikel 7.1-7.2 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska avslutas med ett skriftligt beslut.

Utfärdande av inventeringsintyg och återvinningsintyg

10 §   Den som utfärdar inventeringsintyg enligt artikel 9.1 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska följa kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2325 av den 19 december 2016 om formatet för det inventeringsintyg avseende farliga material som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.

11 §   Den som enligt artikel 9.9 i förordning (EU) nr 1257/2013 utfärdar återvinningsintyg för fartyg som för svensk flagg ska följa kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2321 av den 19 december 2016 om formatet för det återvinningsintyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.

Den driftsansvarigas informationsskyldighet

12 §   Det meddelande om att fartygsåtervinningsanläggningen är redo att inleda återvinningen av ett fartyg som den driftsansvariga ska skicka till den ansvariga myndigheten enligt artikel 13.2 b i förordning (EU) nr 1257/2013 ska ha det format som har fastställts i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2324 av den 19 december 2016 om formatet för den rapport om planerad start av fartygsåtervinning som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.

13 §   Det intyg om slutförd återvinning som den driftsansvariga på fartygsåtervinningsanläggningen enligt artikel 13.2 c i förordning (EU) nr 1257/2013 ska skicka till den ansvariga myndigheten som har utfärdat återvinningsintyget för fartyget ska ha det format som har fastställts i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2322 av den 19 december 2016 om formatet för det intyg om slutförd fartygsåtervinning som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.

Information till Europeiska kommissionen

14 §   Transportstyrelsen ansvarar för att rapportera till Europeiska kommissionen enligt artikel 21 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Naturvårdsverket ansvarar för att underrätta kommissionen enligt artiklarna 14.3-5, 16.6, 19 och 22.3 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Information till Transportstyrelsen

15 §   Naturvårdsverket ska lämna uppgift till Transportstyrelsen om
   1. beslut att ge eller återkalla en auktorisation av en fartygsåtervinningsanläggning och om eventuella åtgärder som har vidtagits med anledning av återkallandet samt underlag för beslutet,
   2. beslut att godkänna ett fartygs återvinningsplan enligt artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013, och
   3. ändring av ett förhållande som avses i 1 eller 2.

Bemyndiganden

16 §   Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om
   1. inom vilken tidsfrist som en fartygsägare enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 1257/2013 ska anmäla sin avsikt att återvinna fartyget, och
   2. med vilka intervall som besiktning för förnyande av intyg ska genomföras enligt artikel 8.5 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Tillsyn och avgifter

17 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och 2 kap. 24, 27, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Sanktioner

18 §   Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken. Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Överklagande

19 §   Bestämmelser om överklagande av beslut finns i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.