Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1212) om statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1212
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-06-28
Tidsbestämd: 2024-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Syftet med statsbidraget

1 §   Syftet med statsbidraget är att stödja vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med mottagande av människor som söker skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Statsbidraget syftar särskilt till att stödja organisationernas möjligheter att anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, skapa mötesplatser, anordna stödverksamheter och samordna och stödja frivilliginsatser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

3 §   Statsbidrag får lämnas till ideella föreningar som
   1. bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år före det datum då ansökan om statsbidrag lämnas in,
   2. bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse),
   3. är demokratiskt uppbyggda,
   4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och
   5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

Statsbidrag får även lämnas till sådana trossamfund som med stöd av 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter och till sådana trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Statsbidrag får endast lämnas till trossamfund, samverkansorgan och församlingar som uppfyller förutsättningarna i första stycket 1, 2 och 5.

Bidraget får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en kommun eller för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna organisationen. Bidragsmottagaren får samordna insatser inom organisationen så att medel kommer regionala och lokala verksamheter till del.

4 §   Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller villkoren i 3 § första stycket 2 om det finns särskilda skäl för det. Vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det geografiska område där organisationen är verksam.

5 §   Statsbidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Formen för statsbidraget

6 §   Statsbidraget lämnas i form av ett organisationsbidrag.

Handläggningen av ansökningar

7 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

8 §   Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Ansökan ska innehålla uppgift om det belopp som söks och de uppgifter i övrigt som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

9 §   Den som ansöker om statsbidrag ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Beslut

10 §   När ansökningstiden har gått ut ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor pröva alla inkomna ansökningar.

11 §   Ett beslut om statsbidrag ska avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

12 §   Vid fördelningen av statsbidrag får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 §.

Myndigheten får vid bedömningen särskilt beakta om organisationen får annat statligt bidrag för sin verksamhet.

13 §   Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet.

I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 14 § anges. Beslutet ska även innehålla information om vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 17 § och återbetalning och återkrav enligt 18 och 19 §§.

Redovisning

14 §   En mottagare av statsbidrag ska senast vid den tidpunkt som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bestämmer till myndigheten lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till det syfte som anges i 1 §. Bidragsmottagaren ska även lämna de övriga uppgifter och handlingar som myndigheten begär. Redovisningen ska göras på det sätt som myndigheten anvisar.

15 §   En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Om det statsbidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

16 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska senast den 31 oktober året efter bidragsåret lämna en samlad redovisning till regeringen av det statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning.

Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått bidrag och med vilket belopp samt en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 1 §.

Hinder mot utbetalning

17 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta om att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 18 § 1 eller 2.

Återbetalning och återkrav

18 §   En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de syften som det har beviljats för,
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 14 §, eller
   5. villkoren i beslutet inte har följts.

19 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 18 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

Överklagande

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

21 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2022:1212
   1. Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2022.
   2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2022.
   3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
   4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag där ansökan kommit in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor före utgången av 2023.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.