Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1056) om undantag från vissa bestämmelser om uthyrning i investeringsstödsförordningarna

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1056
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 2022-06-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller undantag från vissa av bestämmelserna i investeringsstödsförordningarna
   - förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, och
   - förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

2 §   Bostäder som färdigställts och beviljats stöd enligt 17 § förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, eller 16 § förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, före den 1 juni 2023 får hyras ut till Migrationsverket eller en kommun i syfte att tillhandahålla boenden för
   - asylsökande, eller
   - personer som har ansökt om, eller som har beviljats, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet.

3 §   Bostäderna får hyras ut trots
   1. bestämmelserna i 3 § investeringsstödsförordningarna,
   2. bestämmelserna i 9 § första stycket 1 och 3 investeringsstödsförordningarna, och
   3. eventuella övriga villkor som ett beslut om stöd förenats med enligt 17 § andra stycket förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, eller 16 § andra stycket förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

4 §   Bostäderna får endast hyras ut om
   1. uthyrningen anmälts till länsstyrelsen inom två veckor från det att hyresavtalet ingåtts,
   2. avtalet har bifogats anmälan,
   3. avtalet har ingåtts före den 1 juni 2023, och
   4. avtalet inte avser en tidsperiod som är längre än tre år.

5 §   En stödmottagare är inte återbetalningsskyldig på grund av att bostäderna vid uthyrning enligt denna förordning används för annat ändamål eller på andra villkor än vad som följer av investeringsstödsförordningarna.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.