Till innehåll på sidan

Förordning (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:757
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2021-06-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:662
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2021:755) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 1 § lagen (2021:755) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi i fråga om 3-10 §§,
   - 2 § lagen med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi i fråga om 13 §§,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ord och uttryck

3 §   I denna förordning avses med
   1. förnybar el: el som produceras genom användning av förnybara energikällor,
   2. utrustning för anslutning till nätet: utrustning för anslutning till alla typer av nät, dvs. el-, gas- och fjärrvärmenät, inklusive utrustning som behövs för att mata in exempelvis gas på en distributionsledning,
   3. utrustning för anslutning till elnätet: icke- koncessionspliktiga nät och transformator- eller kopplingsstationer som är belägna invid produktions- anläggningen, och
   4. uppgradering: helt eller delvist utbyte av utrustning i syfte att i anläggningar för produktion av förnybar el ersätta eller öka kapaciteten eller öka anläggningens effektivitet.

Övriga ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Avvikande bestämmelser i andra lagar eller förordningar

4 §   Om det vid handläggning enligt 5 § finns ett handläggningsmål eller en bestämmelse i en annan lag eller förordning med en kortare tidsfrist än de som anges i 7 och 8 §§, tillämpas den bestämmelsen.

Tidsfrister för anläggningar som producerar förnybar el

5 §   Tidsfristerna i 7 och 8 §§ gäller för prövning av följande ansökningar om tillstånd eller dispens och anmälningar, om de behövs för att anläggningar för produktion av förnybar el och deras utrustning för anslutning till elnätet ska kunna uppföras och tas i drift eller uppgraderas:
   1. ansökan om tillstånd eller anmälan om anläggningar och verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt 8 kap. 5 §, 21 kap. 2-6 och 9-15 §§ och 29 kap. 5-17, 27, 28, 40, 41, 65 och 67-72 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) och 11 kap. miljöbalken,
   2. anmälan om en sådan ändring som avses i 1 kap. 11 § 1 miljöprövningsförordningen,
   3. ansökan om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken med undantag för prövningar som sker enligt 7 kap. 28 a-29 b §§,
   4. anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken,
   5. anmälan enligt 3 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket,
   6. ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950),
   7. ansökan om bygglov och startbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900),
   8. ansökan om lov eller anmälan om bygglov, startbesked och slutbesked enligt plan- och byggförordningen (2011:338),
   9. ansökan om tillstånd eller anmälan enligt 14, 15 och 27 §§ skogsvårdslagen (1979:429),
   10. ansökan om godkännande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter),
   11. ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
   12. ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, och
   13. ansökan om koncession för en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning enligt naturgaslagen (2005:403).

Tidsfristerna gäller dock inte för prövningar som görs av domstol eller för överklaganden som prövas av en annan myndighet än domstol.

6 §   En tidsfrist börjar löpa när den handläggande myndigheten har tagit emot en fullständig anmälan eller ansökan.

Tidsfristen upphör när den handläggande myndigheten har fattat ett slutligt beslut i ärendet eller när verksamheten får påbörjas efter att en anmälan har gjorts.

7 §   Tidsfristen är två år för prövningar av ansökningar om tillstånd eller dispens eller för anmälningar i ärenden som avser uppförande och drift av anläggningar för produktion av förnybar el och utrustning för anslutning av dessa till elnätet.

För anläggningar med en elproduktionskapacitet under 150 kilowatt är tidsfristen för prövningar och anmälningar ett år.

8 §   Tidsfristen är ett år för ansökningar om tillstånd eller dispens eller för anmälningar i ärenden som avser uppgradering av befintliga anläggningar för produktion av förnybar el och utrustning för anslutning av dessa till elnätet.

9 §   Arkeologiska förundersökningar, undersökningar och utredningar enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) som ska ligga till grund för prövningar enligt 2 kap. 12 § samma lag omfattas inte av tidsfristerna i 7 och 8 §§.

10 §   Tidsfristerna i 7 och 8 §§ får förlängas en gång med högst ett år om det
   1. efter det att en tidsfrist har börjat löpa uppstår behov av tidskrävande kompletteringar på grund av nya bestämmelser, ny information eller nya riktlinjer,
   2. uppstår en försening vid handläggningen av ett ärende och förseningen beror på någon yttre omständighet som inte kan påverkas och som inte kunde förutses när tidsfristen började löpa, eller
   3. finns andra synnerliga skäl.

Tidsfristen i 8 § får därutöver förlängas med ett år om det finns säkerhetsrelaterade skäl där uppgraderingsprojektet inverkar påtagligt på elnätet eller anläggningens ursprungliga kapacitet, storlek eller prestanda.

11 §   Om prövningen av ett ärende innefattar en prövning av skyldigheter i unionsrätt på miljöområdet, får tidsfristerna i 7 och 8 §§ förlängas med den tid som den prövningen tar.

Tidsfrister för starkströmsledningar

11 a §   Bestämmelser om tidsfrister för meddelande av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857) finns i 19 § första stycket förordningen (2021:808) om nätkoncession.
Förordning (2022:662).

Kontaktpunkt för vägledning och information för starkströmsledningar och anläggningar som tillför förnybar energi

12 §   Statens energimyndighet ska inrätta och ansvara för en digital kontaktpunkt för vägledning och information om ärenden som avser
   1. tillstånd, dispenser och anmälningar enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och enligt de författningar som anges i 5 §, om ärendena avser uppförande, uppgradering eller drift av anläggningar för tillförsel av förnybar energi och utrustning som krävs för anslutning av dessa till nätet, och
   2. nätkoncession enligt 2 kap. ellagen (1997:857).
Förordning (2022:662).

13 §   Statens energimyndighet ska säkerställa att det genom kontaktpunkten tillhandahålls
   1. generell information om de krav som gäller för ärenden enligt 12 §,
   2. direktlänkar till vägledning och specifik information om de ärenden som avses i 12 §,
   3. kontaktuppgifter och direktlänkar till de myndigheter som ska handlägga ett ärende, och
   4. en digital handbok om förfarandet för utvecklare av projekt för tillförsel av förnybar energi.

14 §   Kontaktpunkten ska omfatta uppgifter enligt 13 § 1-3 till
   1. Boverket,
   2. Energimarknadsinspektionen,
   3. Havs- och vattenmyndigheten,
   4. Statens jordbruksverk,
   5. kommunerna,
   6. länsstyrelserna,
   7. mark- och miljödomstolarna,
   8. Regeringskansliet,
   9. Naturvårdsverket,
   10. Riksantikvarieämbetet, och
   11. Skogsstyrelsen.

Myndigheterna i första stycket 1-6 och 8-11 ska bistå Statens energimyndighet i arbetet med kontaktpunkten genom att, inom respektive ansvarsområde, säkerställa att det på den egna webbplatsen finns uppdaterad vägledning och specifik information om de tillstånd, anmälningar och dispenser som myndigheten prövar eller informerar om och att handlingar kan lämnas in digitalt till de myndigheter som prövar ärenden.


Övergångsbestämmelser

2021:757
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.
   2. Tidsfristerna i 7 och 8 §§ gäller endast för ansökningar eller anmälningar som har kommit in till den myndighet som ska handlägga ärendet efter ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.