Till innehåll på sidan

Förordning (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:1205
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2021-12-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:857
Tidsbestämd: 2026-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till juridiska personer som ger ut tryckta allmänna nyhetstidningar. Stödet syftar till att kompensera dessa tidningar för kostnader för distribution varje dag med anledning av att utdelningsfrekvensen för vissa tjänster inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten i hela landet reduceras.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 30 november 2021 i ärende SA.63685 (2021/N).

Uttryck i förordningen

4 §   Med tryckt allmän nyhetstidning avses i denna förordning en tidning som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och som också har ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Om flera tryckta allmänna nyhetstidningar är att anse som en och samma tidning, trots att var och en har en egen titel, ska de vid tillämpningen av denna förordning betraktas som en och samma tidning.

Mottagare av stöd

5 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas till juridiska personer som ger ut tryckta allmänna nyhetstidningar. Stöd får inte lämnas till staten, en kommun eller en region.

Förutsättningar för stöd

6 §   Stöd enligt denna förordning får lämnas för distribution av en tryckt allmän nyhetstidning som
   1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet,
   2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av tidningens hela innehåll,
   3. är allmänt tillgänglig,
   4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
   5. har en ansvarig utgivare,
   6. följer god medieetisk sed,
   7. är riktad till en målgrupp i Sverige,
   8. ges ut minst 45 gånger per år,
   9. gavs ut under de 12 månader som närmast föregick den period som stöd lämnas för,
   10. har en totalupplaga som i huvudsak är abonnerad, och
   11. har en abonnerad upplaga som uppgår till minst 1 500 exemplar per utgåva.

7 §   Stöd får inte lämnas till en sökande som
   1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten,
   2. är i likvidation eller försatt i konkurs, eller
   3. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Stödets storlek

8 §   Storleken på stöd enligt denna förordning ska fastställas utifrån den tryckta allmänna nyhetstidningens distribuerade postupplaga i de områden där samdistribution under 2020 inte erbjöds.

Den årliga storleken på den distribuerade postupplagan ska bedömas med utgångspunkt i förhållandena under kalenderåret 2020 och avse de dagar som utdelning av tidningen genom ordinarie utdelning av post inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten inte erbjuds på ett ändamålsenligt sätt.

Stöd ska betalas ut med följande belopp:
   - 14,50 kronor per exemplar för år 2021
   - 14,50 kronor per exemplar för år 2022
   - 14,50 kronor per exemplar för år 2023
   - 10 kronor per exemplar för år 2024
   - 7 kronor per exemplar för år 2025.
Förordning (2022:1054).

Stödets användning

9 §   Stöd enligt denna förordning får endast användas för kostnader som är direkt förknippade med distribution av den tryckta allmänna nyhetstidning som stödet lämnats för i sådana områden som avses i 8 § första stycket.

Ärendenas handläggning

10 §   Mediestödsnämnden vid Mediemyndigheten (mediestödsnämnden) prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Förordning (2023:857).

11 §   Ansökan om stöd ska göras skriftligen. Den ska innehålla de handlingar och uppgifter som behövs för prövningen.

Redovisning

12 §   Den som har tagit emot stöd enligt denna förordning ska senast den dag som mediestödsnämnden bestämmer lämna en redovisning till mediestödsnämnden om hur stödet har använts och vilka kostnader det täckt.

Den som har ansökt om eller tagit emot stöd enligt denna förordning ska på begäran från mediestödsnämnden även lämna de andra uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering.

13 §   Mediestödsnämnden ska med utgångspunkt i den redovisning som ska lämnas enligt 12 § kontrollera att stödet använts i överensstämmelse med denna förordning.

Återbetalning och återkrav

14 §   Den som har tagit emot stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
   4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.

15 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska mediestödsnämnden besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.

Om ett belopp som återkrävts med stöd av första stycket inte återbetalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl, får mediestödsnämnden helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

16 §   I 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring.

Rätt att meddela föreskrifter

17 §   Mediemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. definitionen av en sådan tryckt allmän nyhetstidning som avses i 4 §,
   2. de förutsättningar för stöd som avses i 6 §, och
   3. storleken på stödet som avses i 8 § första och andra styckena.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2023:857).

Överklagande

18 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2021:1205
   1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2022.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2025.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2025.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.