Till innehåll på sidan

Förordning (2021:1200) om tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:1200
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Utfärdad: 2021-12-09
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Trafikverket får i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober 2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet helt eller delvis avstå ifrån att ta ut avgifter enligt 7 kap. 2-4 och 7 §§ järnvägslagen (2004:519) för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen och för tilldelad kapacitet som inte har utnyttjats under perioden den 1 mars 2020-30 september 2021. Sådana avgifter som redan har betalats för perioden får helt eller delvis betalas tillbaka av Trafikverket.

2 §   En nedsättning av avgifter enligt 1 § får begränsas till vissa marknadssegment. Inom samma marknadssegment ska nedsättningen ske på ett öppet, objektivt och icke- diskriminerande sätt.

Regeringen meddelar vilka marknadssegment som ska beviljas nedsättning av avgifter och hur anslagna medel ska fördelas mellan dessa marknadssegment.

3 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och 7 kap. 10 § 4 järnvägslagen (2004:519).

Hinder mot nedsättning av avgifter

4 §   Om mottagaren har fått ersättning för avgifter enligt 1 § i annan ordning, ska avgiftsnedsättningen enligt denna förordning sättas ner så att den totala ersättningen inte överstiger avgifterna.

Trafikverket ska senast den 30 juni 2022 säkerställa att ingen har blivit överkompenserad. Ett beslut om nedsättning av avgifter ska förenas med villkor om återbetalning.

5 §   En nedsättning av avgifter enligt 1 § får inte ges till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

6 §   En nedsättning av avgifter enligt 1 § får inte ges till den som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Upplysningsskyldighet

7 §   Den som ska få eller har fått en nedsättning av avgifter enligt 1 § är skyldig att på begäran av Trafikverket lämna de uppgifter som behövs.

Rapporteringsskyldighet m.m.

8 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

9 §   Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

10 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.