Till innehåll på sidan

Förordning (2021:1077) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:1077
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-11-18
Upphävd: 2022-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:649
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2022.

KN-nr    Slag av    Skattebelopp
    bränsle    Energiskatt  Koldioxidskatt  Summa skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller
2710 11 49  Bensin som 
    uppfyller 
    kraven för       
    a) miljöklass 1    
    - motorbensin  4 kr 18 öre   2 kr 64 öre  6 kr 82 öre 
        per liter  per liter  per liter
    - alkylatbensin  2 kr 11 öre   2 kr 64 öre  4 kr 75 öre
        per liter  per liter  per liter
    b) miljöklass 2  4 kr 22 öre   2 kr 64 öre  6 kr 86 öre  
        per liter  per liter  per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller
2710 11 59  Annan bensin   5 kr 12 öre  2 kr 64 öre  7 kr 76 öre
    än som avses   per liter  per liter  per liter
    under 1 
    eller 7
3. 2710 19 21,   
2710 19 25,   
2710 19 41-   
2710 19 49   
eller 2710 19 61-
2710 19 69  Eldningsolja,
    dieselbrännolja,  
    fotogen, m.m.
    som 
    a) har försetts 
    med märk- och 
    färgämnen eller 
    ger mindre än 
    85 volymprocent
    destillat vid 
    350°C,     921 kr   3 490 kr  4 411 kr
         per m3    per m3    per m3 
    b) inte har 
    försetts med 
    märk- och 
    färgämnen och 
    ger minst 85 
    volymprocent 
    destillat vid 
    350°C, tillhörig      
    miljöklass 1  2 511 kr   2 292 kr  4 803 kr
        per m3     per m3     per m3
    miljöklass 2  2 834 kr   2 292 kr  5 126 kr
        per m3     per m3     per m3
    miljöklass 3 
    eller inte 
    tillhör någon 
    miljöklass  3 001 kr   2 292 kr  5 293 kr
        per m3     per m3     per m3
4. 2711 12 11-
2711 19 00   Gasol m.m. som 
    används för
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   3 672 kr per   3 672 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  1 184 kr per   3 672 kr per  4 856 kr per  
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
5. 2711 11 00,
2711 21 00  Naturgas som 
    används för 
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   2 613 kr per  2 613 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  1 018 kr per  2 613 kr per   3 631 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3
6. 2701, 2702
eller 2704  Kol och koks  701 kr    3 037 kr   3 738 kr per
        per 1 000 kg  per 1 000 kg  1 000 kg
7. 2710 11 31  Flygbensin 
    med en blyhalt 
    om högst 0,005 
    gram per liter  4 kr 22 öre   2 kr 64 öre   6 kr 86 öre
        per liter  per liter  per liter
2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.


Övergångsbestämmelser

2022:649
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
   2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 maj 2022.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.