Till innehåll på sidan

Förordning (2020:974) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:974
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2020-11-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:6
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande, i denna förordning kallad EU-förordningen, och lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i EU-förordningen.

3 §   Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare som enligt lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande är behöriga att enligt artikel 4.1 i EU- förordningen sända över ett beslut om frysning och att enligt artikel 7 erkänna och verkställa ett beslut om frysning i Sverige. Detta gäller dock inte i ett sådant fall där Justitiekanslern eller någon av riksdagens ombudsmän till följd av föreskrifter i annan författning är särskild åklagare.

4 §   I 11 kap. 5 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden finns en bestämmelse om att Justitiekanslern ska ges tillfälle att yttra sig i vissa fall.

5 §   Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Åklagarmyndigheten ska till Europeiska kommissionen lämna de statistikuppgifter och andra uppgifter som avses i artikel 35 i EU-förordningen och som finns tillgängliga hos respektive myndighet. Förordning (2024:6).


2 kap. När Sverige är utfärdande stat av beslut om frysning och beslut om förverkande

Beslut om frysning

1 §   Åklagaren ska underrätta Kronofogdemyndigheten innan ett beslut om frysning sänds över till en annan medlemsstat enligt EU-förordningen och 2 kap. lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande.

I brådskande fall får åklagaren sända över beslutet om frysning utan att Kronofogdemyndigheten har underrättats. En underrättelse ska då lämnas efter det att beslutet om frysning har sänts över.

2 §   Åklagaren ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten när ett beslut om förverkande har meddelats som avser egendom som är föremål för verkställighet i en annan medlemsstat enligt EU-förordningens bestämmelser om beslut om frysning och 2 kap. lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande.

Beslut om förverkande

3 §   Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att lämna samtycke enligt artikel 30.6 d i EU-förordningen och att ingå överenskommelse enligt artikel 30.7 i förordningen.


3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av ett utländskt beslut om frysning

Samråd och underrättelser vid verkställigheten av ett beslut om frysning

1 §   Åklagaren ska vid behov samråda med andra svenska myndigheter i frågor om erkännande och verkställighet av ett beslut om frysning i Sverige.

2 §   Om egendom har tagits i förvar enligt 4 kap. 6 § första stycket lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande, ska åklagaren skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om förvaret.

3 §   Den myndighet i Sverige som har verkställt ett beslut om frysning ska skyndsamt underrätta åklagaren när verkställighet har skett.

4 §   Den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten av ett beslut om frysning ska underrätta åklagaren om myndigheten konstaterar att egendomen inte kan påträffas här eller att det av någon annan anledning inte är möjligt att verkställa beslutet.

5 §   Om åklagaren eller en domstol meddelar ett beslut som innebär att verkställigheten av ett beslut om frysning avbryts, ska den som har meddelat beslutet underrätta den myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten och den som drabbats av verkställigheten.

Underrättelser och information vid överklagande

6 §   Kronofogdemyndigheten ska underrätta åklagaren i de fall myndighetens beslut vid verkställighet enligt EU-förordningen och lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande överklagas enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

7 §   Åklagaren ansvarar för att en underrättelse enligt artikel 33.3 i EU-förordningen sänds över till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten.


4 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av ett utländskt beslut om förverkande

Samråd

1 §   Kronofogdemyndigheten ska, om det inte är obehövligt, samråda med åklagaren i syfte att utreda om det finns skäl för att besluta om uppskov enligt artikel 21.1 a i EU- förordningen.

2 §   Vid tillämpning av 5 kap. 6 § andra stycket lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande angående vissa typer av kulturföremål, ska Kronofogdemyndigheten rådgöra med och vid behov inhämta yttrande från Riksantikvarieämbetet.

Underrättelser

3 §   Om ett utländskt beslut om förverkande avser egendom som är föremål för verkställighet i Sverige enligt EU- förordningens bestämmelser om beslut om frysning och 4 kap. lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande, ska Kronofogdemyndigheten underrätta den åklagare som har meddelat beslutet om erkännande och verkställighet av beslutet om frysning. Underrättelsen ska lämnas så fort Kronofogdemyndigheten har meddelat beslut i fråga om erkännande och verkställighet av beslutet om förverkande.

4 §   Kronofogdemyndigheten ansvarar för att en underrättelse enligt artikel 33.3 i EU-förordningen sänds över till den behöriga myndigheten i den utfärdande staten.

Överenskommelser

5 §   Kronofogdemyndigheten får ingå en överenskommelse med den utfärdande myndigheten enligt artikel 18.2 i EU-förordningen, om det är lämpligt i det enskilda fallet.

6 §   Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att ingå en överenskommelse enligt artikel 30.7 i EU-förordningen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.