Förordning (2020:833) om skolenhetsregister

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:833
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2020-10-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:104
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) i fråga om 13 §, och
   - 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2024:104).

2 §   Statens skolverk ska föra ett allmänt register över skolenheter och över verksamheter som avses i 5 a §.

Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.
Förordning (2024:104).

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

3 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

4 §   Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till förordningen.

Registrets innehåll

5 §   Registret ska innehålla uppgifter om skolenheter inom skolväsendet. Förordning (2024:104).

5 a §   Registret får innehålla uppgifter om
   1. förskoleenheter inom skolväsendet,
   2. fristående fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket skollagen (2010:800),
   3. enskilda utbildningsanordnare som utför kommunal vuxenutbildning på entreprenad enligt 23 kap. 8 § skollagen,
   4. internationella skolor enligt 24 kap. 2 § skollagen,
   5. svenska utlandsskolor som bedriver verksamhet med statsbidrag enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, och
   6. utbildningsanordnare som har getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning enligt 6 kap. 1 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
Förordning (2024:104).

Registrets ändamål

6 §   Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en aktuell förteckning över sådan utbildning och annan verksamhet som anges i denna förordning.

Skolverket får, utöver det som anges i första stycket, behandla personuppgifter i registret om det är nödvändigt för
   1. uppföljning och utvärdering av sådan utbildning och annan verksamhet som anges i denna förordning,
   2. kontroll av verksamhetsföreträdares identitet och behörighet i samband med Skolverkets verksamhet, eller
   3. att Skolverket i övrigt ska ha tillgång till de uppgifter som behövs för den verksamhet som myndigheten ska bedriva enligt lag eller annan författning eller särskilda regeringsbeslut.

Personuppgifter får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Förordning (2024:104).

7 §   Statens skolverk får för registret behandla personuppgifter om företrädare för verksamheterna i registret.

Detta avser endast uppgifter i form av
   - namn,
   - personnummer eller samordningsnummer, och
   - kontaktuppgifter i arbetet. Förordning (2024:104).

Registeruppgifter

8 §   Registret får innehålla följande uppgifter om sådana verksamheter som anges i 5 och 5 a §§ :
   - organisatoriska uppgifter,
   - uppgifter om företrädare,
   - kontaktuppgifter,
   - uppgifter om utbildningen eller verksamheten,
   - uppgifter för identifiering som används av andra myndigheter, och
   - geografisk miljöinformation. Förordning (2024:104).

9 §   Har upphävts genom förordning (2024:104).

10 §   Har upphävts genom förordning (2024:104).

Inhämtande av uppgifter till registret

11 §   Har upphävts genom förordning (2024:104).

12 §   Statens skolinspektion ska lämna följande uppgifter som ska föras in i registret:
   - förändringar av uppgifter om skolenheter med enskild huvudman och uppgifter om nya sådana skolenheter, och
   - förändringar av uppgifter om enskilda utbildningsanordnare som getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och uppgifter om nya sådana enskilda utbildningsanordnare.

13 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas för att registret ska kunna innehålla de uppgifter som anges i 8 § av
   - huvudmännen för utbildning och annan verksamhet som omfattas av registret, och
   - utbildningsanordnarna som getts tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning enligt 6 kap. 1 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Skolverket får dessutom meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas av kommunerna i fråga om ärenden om godkännanden av enskild som huvudman enligt 2 kap. 7 § skollagen (2010:800). Förordning (2024:104).

Utlämnande av uppgifter

14 §   Statens skolverk ska avgiftsfritt hålla uppgifter ur skolenhetsregistret tillgängliga för allmänheten genom en publik webbplats.

Detta gäller inte
   - uppgifter om personnummer eller samordningsnummer, och
   - kontaktuppgifter till enskilda fysiska personer.
Förordning (2024:104).

15 §   Bestämmelserna i denna förordning inskränker inte myndigheters skyldigheter enligt vad som föreskrivs om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen eller i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Gallring

16 §   Om en uppgift i registret inte längre behövs för att tillgodose registrets ändamål, ska uppgiften tas bort ur registret.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.