Till innehåll på sidan

Förordning (2020:580) om statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:580
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-06-25
Tidsbestämd: 2020-11-16
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården.

Med ambulansflyg avses ett flygplan som är utrustat för ambulanstransport av patienter i behov av avancerad hälso- och sjukvård.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med statsbidraget

2 §   Syftet med statsbidraget är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott av sjukdomen covid-19.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

4 §   Statsbidrag får lämnas till företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården.

Statsbidrag får endast lämnas om företaget har erbjudit hälso- och sjukvården patienttransporter med ambulansflyg sedan den 1 januari 2020.

Statsbidragets storlek

5 §   Statsbidrag får lämnas för uteblivna intäkter och skäliga merkostnader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 september 2020 till följd av utbrott av sjukdomen covid-19. Statsbidrag lämnas dock inte för uteblivna intäkter eller merkostnader som redan har ersatts på annat vis med anledning av utbrott av sjukdomen covid-19.

Statsbidraget och övriga intäkter i företagets ambulansflygverksamhet får tillsammans inte överstiga kostnaderna för att erbjuda hälso- och sjukvården patienttransporter med ambulansflyg under den period som bidraget avser.

Handläggningen av ansökningar

6 §   Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

7 §   En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 september 2020. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

8 §   Ansökan ska innehålla uppgift om det belopp som söks och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte lämnar de uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan, ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

9 §   Vid fördelningen av statsbidrag får Socialstyrelsen prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de företag som bedöms ha bäst förutsättningar att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott av sjukdomen covid-19.

10 §   I ett beslut om att bevilja statsbidrag ska det anges
   1. vilken period som statsbidraget avser, hur bidraget har beräknats och vilka uteblivna intäkter och merkostnader som ligger till grund för bidraget,
   2. skälen för den prioritering som gjorts enligt 9 §, och
   3. vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 12 § samt återbetalning och återkrav enligt 13-15 §§.

Redovisning

11 §   Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2021 lämna en samlad redovisning till regeringen av bidragsbeslut enligt förordningen. Av redovisningen ska det framgå
   1. vilka företag som har fått bidrag,
   2. hur många ansökningar om bidrag som har avslagits, och
   3. vilka förändringar som har skett i hälso- och sjukvårdens tillgång till ambulansflygtransporter till följd av utbetalningen av statsbidrag.

Hinder mot utbetalning

12 §   Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 13 §.

Återbetalning och återkrav

13 §   En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

14 §   Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget, om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 13 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från ett återkrav.

15 §   På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Överklagande

16 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndiganden

17 §   Socialstyrelsen får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om hur statsbidragets storlek ska beräknas, och
   2. föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2020:580
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av den 15 november 2020.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för beslut om statsbidrag som har meddelats före den 16 november 2020.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.