Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:33
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2020-01-30
Upphävd: 2024-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:808
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Förordningens tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Föreskrifter

3 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Godkännanden och anmälningar

4 §   Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare fattas efter särskild ansökan.

5 §   Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om
   1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
   2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
   3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
      a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
      b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

6 §   En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.


Övergångsbestämmelser

2023:808
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2024.
   2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.