Till innehåll på sidan

Förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från EES-stater och några andra stater till Sverige

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:1258
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2020-12-21
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:52
Upphävd: 2022-02-09
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:105
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud till Sverige vid resor från en EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten för att hindra att varianter av det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder.

Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97).

De uttryck som används i den här förordningen har samma betydelse som i utlänningslagen och utlänningsförordningen.
Förordning (2021:1236).

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 30 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

3 §   Bestämmelserna i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige gäller inte vid tillämpning av denna förordning.

3 a §   Har betecknats 4 § genom förordning (2021:221).

4 §   En utlänning som reser till Sverige från en EES-stat eller från Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten ska nekas inresa i landet och avvisas.

Detta gäller inte för
   1. en person som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin kan uppvisa ett intyg om att personen har
      a) fått ett covid-19-vaccin (vaccinationsintyg),
      b) fått negativt provsvar från testning för pågående covid-19- infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten (testintyg),
      c) tillfrisknat från covid-19 (intyg om tillfrisknande), eller
   2. en person som kan uppvisa ett intyg som motsvarar något av de intyg som anges i 1.

Detta gäller inte heller för
   1. personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i en annan stat och som kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom en vecka före ankomsten,
   2. personer under 18 år,
   3. personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter,
   4. personer som bor i Sverige,
   5. personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
   6. personer med trängande familjeskäl,
   7. personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
   8. personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,
   9. personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
   10. sjömän,
   11. personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten,
   12. personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark,
   13. personer som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), eller
   14. personer som i särskild ordning bjudits in av Regeringskansliet. Förordning (2022:25).

5 §   Avvisning enligt 4 § ska vid tillämpning av utlänningslagen (2005:716) anses motsvara avvisning enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen, om utlänningen inte är en EES- medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare, eller avvisning enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen, om utlänningen är en EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare.

Trots det som anges i första stycket och 12 kap. 22 § utlänningslagen ska ett beslut om avvisning som har meddelats med anledning av denna förordning upphöra att gälla när beslutet har verkställts eller senast vid den tidpunkt då denna förordning upphör att gälla. Förordning (2021:221).

6 §   Efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig får Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att intyg som avses i 4 § andra stycket 1 a och 2 samt tredje stycket 1 ska godtas.
Förordning (2022:25).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.