Förordning (2020:1202) om stöd för gröna och trygga samhällen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:1202
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN
Utfärdad: 2020-12-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:661
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Stöd enligt denna förordning får ges, i mån av tillgång på medel, för att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar i städer och tätorter.

Syftet med stödet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Med stadsgrönska avses i denna förordning
   1. naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar, planteringar, gröna tak och väggar, gröna ytor för barns utevistelse, ekodukter, gröna korridorer, grön infrastruktur och liknande grönytor i städer och tätorter, och
   2. stränder, våtmarker, vattendrag, diken, dagvattenanläggningar och liknande vattenytor i städer och tätorter.

Stödberättigade aktörer

3 §   Stöd får ges till fastighetsägare och tomträttshavare. Stöd får även ges till någon annan om fastighetsägaren eller tomträttshavaren har gett sitt tillstånd till att åtgärder genomförs.

4 §   Stöd får endast ges om den som genomför åtgärderna är godkänd för F-skatt.

Utländska företagare eller företag får i stället visa upp intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.

5 §   Stöd får inte ges till någon som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Stödberättigande åtgärder

6 §   Stöd får ges för att genomföra åtgärder som innebär att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar och som sammantaget främjar syftet som anges i 1 § andra stycket.

Stöd får endast ges för åtgärder som är till nytta för allmänheten utan krav på någon särskild motprestation.

7 §   Stöd får inte ges för åtgärder som har inletts innan ansökan om stöd har kommit in.

Stöd får inte heller ges för åtgärder som genomförs för att uppfylla krav i lag eller annan författning eller villkor enligt avtal.

8 §   Stöd får inte ges för åtgärder med en totalkostnad som är mindre än 200 000 kronor.

9 §   Stöd får endast ges för åtgärder som slutförs inom två år från besluts-datumet för beviljat stöd, eller den längre tid som Boverket bestämmer.

Stödnivå och stödberättigande kostnader

10 §   Stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra åtgärderna enligt 6 § första stycket (stödnivån). Med kostnader för planering avses arkitektkostnader och kostnader för förstudier, för dialoger med boende och andra intressenter samt för projektering.

Stödet får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider stödnivån.

Ansökan om stöd

11 §   En ansökan om stöd ges in till Boverket.

12 §   Ansökan ska innehålla
   1. en beskrivning av de åtgärder som stöd söks för, inklusive planerad start- och sluttidpunkt,
   2. en redogörelse för hur åtgärderna sammantaget förväntas främja syftet med stödet och uppfylla förutsättningarna för stödet, inklusive en beskrivning av det område som ansökan avser och den plats som åtgärderna avses genomföras på,
   3. en förteckning över kostnader för att planera och genomföra åtgärderna och en uppgift om hur stor andel av kostnaderna som det söks stöd för,
   4. uppgifter om annat stöd har sökts eller beviljats för åtgärderna,
   5. en plan för underhållet och den långsiktiga förvaltningen av åtgärderna, och
   6. de övriga uppgifter som Boverket behöver för att pröva ansökan.

Prövning och beslut om stöd

13 §   Boverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

14 §   Boverket ska besluta om antalet prövningstillfällen och publicera uppgifter om dessa på sin webbplats.

15 §   Boverket ska vid prövningen av stöd göra en sammanvägd bedömning av om åtgärderna som det söks stöd för avses att genomföras i eller i anslutning till ett område med socioekonomiska utmaningar. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till om de boendes utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och deltagande i demokratiska processer är lägre än genomsnittet i kommunen och i övriga landet. Boverket ska vid behov inhämta uppgifter från Delegationen mot segregation inför prövningen.

16 §   Boverket ska prioritera den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja det syfte som anges i 1 § andra stycket. Om ytterligare prioritering behövs ska en geografisk spridning av åtgärder över hela landet eftersträvas.

17 §   Om Boverket beslutar att ge stöd, ska det i beslutet anges
   1. vilka åtgärder stöd ges för och vilken plats som åtgärderna genomförs eller ska genomföras på,
   2. stödnivån, det stödbelopp som betalas ut i förskott och det maximala stödbeloppet,
   3. den tidpunkt när åtgärderna ska vara slutförda,
   4. hur Boverket ska följa upp stödet och hur stödmottagaren ska rapportera, och
   5. de övriga villkor som behövs för att tillgodose stödets syfte.

Slutrapport

18 §   När stödmottagaren har genomfört de åtgärder som stödet avser ska mottagaren lämna in en slutrapport till Boverket. Rapporten ska lämnas in inom sex veckor från den tidpunkt då åtgärderna slutfördes, om inte Boverket beslutar annat.

19 §   Slutrapporten ska innehålla
   1. en redovisning av genomförda åtgärder,
   2. en redogörelse för hur åtgärderna sammantaget bedöms främja syftet med stödet,
   3. en ekonomisk slutredovisning av hur stödet har använts, vilka kostnader åtgärderna har medfört och om annat stöd har sökts eller beviljats för åtgärderna,
   4. en uppgift om att nödvändiga tillstånd för att genomföra åtgärderna har hämtats in, och
   5. en uppföljande plan för underhållet och den långsiktiga förvaltningen av åtgärderna.

Utbetalning av stöd

20 §   Högst 50 procent av ett beviljat stöd får betalas ut i förskott innan stödmottagaren har slutrapporterat åtgärderna. Resterande del av stödet betalas ut efter det att slutrapporten har lämnats till och godkänts av Boverket.

Om åtgärderna ska vara slutförda den 1 oktober 2022 eller senare enligt Boverkets beslut om stöd får dock den resterande delen av stödet betalas ut under 2022 även om någon slutrapport ännu inte har lämnats till och godkänts av Boverket. Boverket får i sådana fall begära att stödmottagaren ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för utbetalningen. Förordning (2021:661).

21 §   Boverket ska besluta att hela eller delar av stödet inte ska betalas ut om
   1. stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl än vad som framgår av 1 har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta,
   3. hela eller delar av stödet inte har utnyttjats eller inte har använts för de åtgärder som stödet getts för,
   4. stödmottagaren inte har lämnat en slutrapport enligt 18 och 19 §§ som har godkänts av Boverket, eller
   5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

Återbetalning av stöd

22 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 21 §. På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

23 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig ska Boverket besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet med ränta.

Boverket får, om det finns särskilda skäl, sätta ned kravet på åter-betalning och ränta helt eller delvis.

Uppföljning

24 §   Boverket ska i en rapport till regeringen följa upp att syftet med stöd enligt denna förordning tillgodoses och redovisa vilka resultat som uppnåtts.

Bemyndigande

25 §   Boverket får meddela närmare föreskrifter om
   1. de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i slutrapporten, och
   2. uppgifter som stödmottagare ska lämna för Boverkets uppföljning.

Boverket får även i övrigt meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

26 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 21 § får dock inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.