Till innehåll på sidan

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:115
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2020-03-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:144
Tidsbestämd: 2022-08-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 29 kap. 29 § skollagen (2010:800) i fråga om 2-6, 8, 9 och 11 §§,
   - 3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid i fråga om 13-18 §§,
   - 4 § lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid i fråga om 19 §,
   - 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om 20 §.
Förordning (2022:144).

Stängda eller delvis stängda skolor

2 §   Bestämmelserna i 3-6, 8 och 9 §§ får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800), om
   1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet har varit frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd,
   2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19, eller
   3. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda.

Med att en skolenhet är stängd avses att skolenhetens lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

Med att en skolenhet är delvis stängd avses att utbildning bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.
Förordning (2022:144).

Obligatoriska skolformer

Lärotider

3 §   En huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola får frångå vad som föreskrivs i 7 kap. 17 § andra stycket skollagen (2010:800) och besluta att utbildningen ska omfatta fler skoldagar under ett läsår eller fler timmar per dag än som anges där eller att utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.

En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola får besluta att utbildningen ska omfatta färre skoldagar eller lovdagar per läsår, att utbildningen ska förläggas till andra dagar än måndag-fredag eller att läsåret ska börja eller sluta annan tid än vad som föreskrivs i 3 kap. 2-4 §§ skolförordningen (2011:185).

En huvudman för grundskola får förlägga lovskola till annan tid än vad som föreskrivs i 10 kap. 23 a-c §§ skollagen.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen.

Undervisningstidens fördelning

4 §   En huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola får besluta att undervisningstiden i ett eller flera ämnen ska fördelas mellan stadier på ett annat sätt än som föreskrivs i den timplan som gäller för skolformen enligt bilaga 1-4 till skolförordningen (2011:185).

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Lärotider

5 §   En huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att
   1. ett läsår ska omfatta fler eller färre veckor eller färre skoldagar eller lovdagar än vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039),
   2. ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än vad som föreskrivs i 3 kap. 2 § samma förordning, eller
   3. skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag-fredag och fördelas på annat sätt under läsåret än vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § samma förordning.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt skollagen (2010:800).

6 §   Om antagningen till gymnasieskolans nationella program eller introduktionsprogram utformade för en grupp elever, till följd av ändrade lärotider enligt 3 §, har senarelagts i en sådan utsträckning att den inte är möjlig till ett läsår som börjar i augusti, får en huvudman för gymnasieskolan fatta ett beslut som avses i 5 § första stycket 2. Detta gäller även en huvudman som inte omfattas av 2 §. Förordning (2020:188).

Gemensamma bestämmelser

7 §   Har upphävts genom förordning (2022:144).

Utbildningens förläggning vid viss skolenhet

8 §   Om det behövs får en huvudman för förskoleklass, grundskola och grundsärskola besluta att elever vid en viss skolenhet ska ges utbildning vid någon annan av huvudmannens skolenheter även i andra fall än som anges i 9 kap. 15 §, 10 kap. 30 § och 11 kap. 29 § skollagen (2010:800).

9 §   Om det behövs får en huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola överlämna uppgifter som avser undervisning på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kap. skollagen (2010:800).

10 §   Har upphävts genom förordning (2022:144).

Information

11 §   En huvudman som håller en skolenhet stängd enligt 2 § första stycket 1-4 eller vars skolenhet omfattas av föreskrifter om stängning enligt 2 § första stycket 5 ska informera eleverna och vårdnadshavarna om det.
Förordning (2020:149).

11 a §   Har upphävts genom förordning (2022:144).

11 b §   Har upphävts genom förordning (2022:144).

11 c §   Har upphävts genom förordning (2022:144).

12 §   Har upphävts genom förordning (2022:144).

Omsorg för vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet om regeringen meddelat föreskrifter om stängning

13 §   Om regeringen med stöd av 3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid meddelar föreskrifter om att förskoleenheter, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) tillfälligt ska hållas stängda ska, trots dessa föreskrifter, sådan verksamhet fortsätta att bedrivas i den utsträckning som föreskrivs i 14 §. Förordning (2020:149).

14 §   Förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) ska bedrivas i sådan omfattning att barn och elever som ska erbjudas förskola eller fritidshem enligt skollagen och har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet inom sådana samhällssektorer som anges i 17 § kan erbjudas omsorg i den omfattning det behövs för att sådan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas.

Förskola eller fritidshem ska även erbjudas barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem. Förordning (2020:149).

15 §   Barnets eller elevens hemkommun ansvarar i egenskap av huvudman för att verksamhet enligt 14 § anordnas. Sådan verksamhet ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i.

Kommunen ska informera vårdnadshavarna om att verksamhet enligt 14 § finns.

Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg till hemkommunen. Kommunen får begära att behovet styrks med intyg från den som bedriver den samhällsviktiga verksamheten. Behov av omsorg enligt 14 § andra stycket kan också anmälas av socialtjänsten. Förordning (2020:149).

16 §   Om det behövs får hemkommunen överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i 23 kap. skollagen (2010:800). Förordning (2020:149).

17 §   Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
   1. ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället,
   2. verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

De samhällssektorer som avses i 14 § är:
   1. energiförsörjning,
   2. finansiella tjänster,
   3. handel och industri,
   4. hälso- och sjukvård samt omsorg,
   5. information och kommunikation,
   6. kommunalteknisk försörjning,
   7. livsmedel,
   8. militärt försvar,
   9. offentlig förvaltning,
   10. skydd och säkerhet,
   11. socialförsäkringar, och
   12. transporter.
Förordning (2020:149).

Bemyndigande

18 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, efter att ha gett länsstyrelserna tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av 14 § första stycket, 15 § tredje stycket och 17 § samt meddela föreskrifter om att ytterligare samhällssektorer ska omfattas av 17 §.
Förordning (2020:149).

Omsorg för vissa barn och elever i förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet om en huvudman beslutar om tillfällig stängning

19 §   Om en huvudman för en förskoleenhet, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800) med stöd av 4 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid beslutar att hålla verksamheten stängd gäller det som anges i 14-17 §§ och i föreskrifter meddelade med stöd av 18 §. Det som enligt 15 och 16 §§ gäller för barnets eller elevens hemkommun ska i sådant fall gälla huvudmannen.

Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommun om stängningen och om eventuella entreprenadavtal enligt 16 §.
Förordning (2020:149).

Överklagandeförbud

20 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2020:149).


Övergångsbestämmelser

2021:810
   1. Denna förordning träder i kraft den 10 augusti 2021.
   2. En huvudman som håller en skolenhet öppen och som har tillämpat 7 § med stöd av 11 b eller 11 c § i den tidigare lydelsen får tillämpa 5 och 9 §§ på utbildning i gymnasieskolan och 3, 4 och 9 §§ på utbildning i grundskolans högstadium, om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800).

2022:144
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.
   2. En huvudman som har tillämpat den upphävda 7 § med stöd av 11 a eller 11 b § får fortsätta att tillämpa 3-5 och 9 §§ till och med den 31 juli 2022, om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.