Till innehåll på sidan

Förordning (2020:1010) om statlig ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:1010
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-11-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB (bolaget) för uppdrag att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Ersättning enligt denna förordning betalas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uppdrag att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

2 §   Bolaget är helägt av staten och har till uppgift att utveckla, tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar.

Uppdrag till bolaget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse ges i bolagets ägaranvisning, där även det närmare innehållet i tjänsten regleras.

Uppdraget ska utvärderas minst vart tionde år. Vid utvärderingen ska behovet av fortsatt uppdrag till bolaget bedömas. Uppdraget till bolaget får inte avse en tidsperiod som sträcker sig längre än till den tidpunkt när nästa utvärdering senast ska göras.

Ersättning

3 §   Den ersättning som ska betalas till bolaget för uppdraget anges inför varje kalenderår i den av riksdagen för varje år antagna budgetpropositionen eller eventuell ändringsbudget. I förekommande fall kan ytterligare ersättning till bolaget anges i regleringsbrevet för aktuellt anslag.

Den ersättning som ska betalas ut till bolaget för uppdraget betalas ut av Kammarkollegiet kvartalsvis med en fjärdedel av den årliga ersättningen.

4 §   Ersättningen får inte överstiga det som krävs för att täcka nettokostnaden för att fullgöra skyldigheterna i samband med uppdraget inklusive en rimlig vinst.

Kostnader för investeringar kan beaktas till den del de är nödvändiga för uppdraget.

Redovisning

5 §   Bolaget ska årligen redovisa hur statens ersättning har använts. Bestämmelser om särredovisning av kostnader för bolagets uppdrag finns i bolagets ägaranvisning.

Bolaget ska i den ekonomiska redovisningen göra en tydlig avgränsning mellan de skyldigheter som följer av uppdraget och bolagets kommersiella verksamhet genom en särredovisning. Särredovisningarna görs i bolagets årsredovisning.

6 §   Bolaget ska senast den 1 mars varje år lämna ett ekonomiskt underlag till regeringen. Det ekonomiska underlaget ska innehålla bolagets förslag till finansiering och förslag till statens ersättning för bolagets utförande av uppdraget för de tre närmast följande budgetåren.

I det fall bolaget ser ett behov av en ökad ersättning för att fullgöra uppdraget på grund av ökade kostnader för drift eller investeringar ska det ekonomiska underlaget innehålla detaljerade uppgifter om detta. Uppgifterna ska avse kostnader, investeringsplan, finansieringsplan och förväntad nytta eller avkastning eller det som behövs för att bedöma behovet av ökad ersättning.

Kontroll och återkrav

7 §   Kammarkollegiet ska årligen kontrollera att utbetalningen av ersättning enligt denna förordning inte överstiger den summa av nettokostnaden, en rimlig vinst och kostnader för investeringar som särredovisas i årsredovisningen enligt ägaranvisningen.

Om utbetalningen av ersättningen överstiger summan av nettokostnaden, en rimlig vinst samt de kostnader för investeringar som har beaktats ska Kammarkollegiet återkräva den överskjutande delen av ersättningen.

Beslut om återkrav ska fattas senast den 1 juli året efter det år årsredovisningen avser.

8 §   Om det finns särskilda skäl, får Kammarkollegiet helt eller delvis efterge återkravet.

9 §   Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som bolaget är återbetalningsskyldigt för. Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl.

Registrering

10 §   Kammarkollegiet ska tillhandahålla de uppgifter och handlingar om utbetald ersättning, eventuella återkrav och utförd kontroll som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU. Uppgifterna ska bevaras i tio år från utgången av den period då tjänsten tillhandahålls.

Rapportering

11 §   Om Kammarkollegiet fattar beslut om återkrav, ska en kopia av beslutet skickas till regeringen.

12 §   Kammarkollegiet ska senast den 1 mars varje år lämna uppgift till regeringen om det belopp som har betalats ut till bolaget under föregående år.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.