Förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2019:167
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2019-03-21
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:930
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar ska också tillämpas i fråga om mellanstatliga organisationers vapen, flaggor, emblem, benämningar eller förkortningar för benämningar i den utsträckning som framgår av bilagan till denna förordning.

Avbildningar av vapen, flaggor eller emblem ska publiceras av Patent- och registreringsverket i verkets registreringstidning för varumärken.

2 §   Frågor om sådana tillstånd att använda svensk officiell beteckning som avses i mönsterskyddslagen (1970:485) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar prövas av
   1. Patent- och registreringsverket när det gäller
      a) statsvapen, statsflaggor eller andra statsemblem, statliga kontroll- eller garantibeteckningar, andra beteckningar som syftar på svenska staten och därigenom ger ett mönster eller ett kännetecken en officiell karaktär, eller
      b) beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana beteckningar som avses i a,
   2. berörd länsstyrelse när det gäller landskaps-, läns- eller häradsvapen eller därmed jämförliga vapen, eller beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana vapen, och
   3. fullmäktige i berörd kommun eller nämnd som kommunfullmäktige bestämmer när det gäller andra kommunala vapen, eller beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana vapen.

Behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen är den länsstyrelse som har sitt säte inom landskapet eller länsstyrelsen i det län som innehåller den största delen av landskapet. Innan ärenden om landskapsvapen avgörs ska behörig länsstyrelse samråda med annan länsstyrelse som ärendet rör.

3 §   En ansökan om tillstånd som avses i 2 § ska vara skriftlig och innehålla
   1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
   2. en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser,
   3. uppgift om de varuslag eller tjänster som mönstret eller kännetecknet ska användas för, eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska användas i näringsverksamhet, och
   4. de skäl som sökanden anger som stöd för sin ansökan.

Till ansökan ska en tydlig avbildning av mönstret eller känne- tecknet bifogas.

4 §   Patent- och registreringsverket ska ta ut en avgift för att pröva en ansökan enligt 2 § 1. Bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) och avgiftsklass 3 ska då tillämpas.

5 §   På begäran av den myndighet som prövar en ansökan enligt denna förordning ska Riksarkivet yttra sig i ärendet. Ansökan får inte bifallas utan att ett sådant yttrande har inhämtats, om inte ärendet uppenbarligen saknar heraldiskt intresse.

För ett yttrande enligt första stycket ska den som har ansökt om tillstånd betala en avgift på 600 kronor i förskott till Riksarkivet. Riksarkivet ska förelägga sökanden att betala avgiften inom en viss tid och i föreläggandet ange att följden av att det inte följs kan bli att ansökan inte tas upp till prövning.

Den myndighet som har begärt ett yttrande enligt första stycket ska skicka en kopia av beslutet till Riksarkivet.

6 §   Patent- och registreringsverkets och länsstyrelsens beslut får överklagas till regeringen.

Bilaga

Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 §

Organisation              Förordnandet i 1 §   Anmärkning
                    avser
                    organisationens
I de fall då den svenska     flagga benämning
benämningen inte är skyddad    eller   eller
anges organisationens benämning   emblem förkortning
på annat språk inom parentes.

/Upphör att gälla U:2024-02-01/

Afrikanska organisationen för standardisering (African
Organisation for Standardisation)  x  x  
Afrikanska petroleumproducenters förening (African Petroleum
Producers Association)      x    
Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt (African Regional Intellectual Property
Organization)        x  x  
/Träder i kraft I:2024-02-01/

Afrikanska organisationen för standardisering (African
Organisation for Standardisation)  x  x  
Afrikanska petroleumproducenters förening (African Petroleum
Producers' Association)      x  x  
Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt (African Regional Intellectual Property
Organization)        x  x  
Afrikanska unionen (African Union)  x  x  
Afrikas och Madagaskars gemensamma organisation (Afro-Malagasy
Common Organization)      x  x  
Afrikas och Madagaskars organisation för industriell äganderätt (Office Africain et Malgache de la Propriété
Industrielle)          x  
Afrikas organisation för skydd av den intellektuella äganderätten (African
Intellectual Property Organization)  x  x  
Andinska gemenskapen (Andean Community)  x  x    
Arabländernas gemensamma organisation för kommunikationer via satellit (Arab
Satellite Communications Organization)  x  x  
Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (The Asian
Infrastructure Investment Bank)    x  x  
Asiatiska utvecklingsbanken (Asian
Development Bank)      x  x  
Avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar (Agreement on the Conservation of African Eurasian
Migratory Waterbirds)      x  x  
Avtalet om skydd av valar i Svarta havet, Medelhavet och den angränsande delen av Atlanten (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous
Atlantic Area)        x  x  
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Waste and their Disposal)  x  x  
Basel-, Rotterdam- och Stockholms- konventionerna om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och om långlivade organiska föroreningar (Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and on Persistant
Organic Pollutants)         x  
Benelux byrå för immateriell äganderätt (Benelux Organisation
for Intellectual Property)    x  x  
Benelux formskyddsbyrå (Bureau
Benelux des Dessins ou Modèles)    x  x  
Benelux varumärkesbyrå (Bureau
Benelux des Marques)      x  x  
Bioversity International (Bioversity
International)        x  x  
Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (Central
American Bank for Economic Integration)  x  x

Centralbanken för västafrikanska stater (Central Bank of West African 
States)          x  x  
De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten (United International Bureaux for the Protection of
Intellectual Property)      x  x

Den internationella fusionsenergiorganisationen 
(International Fusion Energy 
Organization)        x  x  
Det multilaterala investeringsgarantiorganet (Multilateral Investment Guarantee
Agency)          x
Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (Asia-Pacific
Economic Cooperation)      x  x  
Enhetliga patentdomstolen (Unified
Patent Court)              x    x  
Eurasiska ekonomiska gemenskapen
(Eurasian Economic Community)          x  

Eurasiska patentorganisationen 
(Eurasian Patent Organization)    x    
Eureka (Eureka)        x  x  
Europacentret för medellånga väderprognoser (European Center for
Medium-Range Weather Forecast)    x  x  
Europaparlamentet      x  x  
Europarådet (Council of Europe)    x    
Europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters
yttre gränser        x  x  
Europeiska arbetsmiljöbyrån    x  x  
Europeiska arbetsmyndigheten      x  x
Europeiska atomenergigemenskapen
(European Atomic Energy Community)  x  x  
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (European Bank for
Reconstruction and Development)    x  x

Europeiska bankmyndigheten (European 
Banking Authority)      x  x  
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (European
Anti-Fraud Office)      x  x  
Europeiska byrån för GNSS    x  x  
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
(European Aviation Safety Agency)  x  x  
Europeiska centralbanken    x  x  
Europeiska centrumet för kontroll av
narkotika och narkotikamissbruk    x  x  
Europeiska dataskyddsstyrelsen       x  x
Europeiska energistadgekonferensen
(Energy Charter Conference)    x  x  
Europeiska fiskerikontrollbyrån   x  x  
Europeiska frihandelssammanslutningen  x  x  
Europeiska frihandelssammanslutningens
domstol (EFTA Court)      x    
Europeiska frihandelssammanslutningens övervakningsmyndighet (EFTA
Surveillance Authority)      x  x  
Europeiska gemenskapernas kommission (Commission of the European
Communities)        x  x  
Europeiska gräns- och
kustbevakningsbyrån      x  x
Europeiska investeringsbanken    x  x  
Europeiska investeringsfonden    x  x  
Europeiska jämställdhetsinstitutet  x  x
Europeiska kommissionen (European
Commission)        x  x  
Europeiska läkemedelsmyndigheten  x  x  
Europeiska miljöbyrån      x  x  
Europeiska molekylärbiologilaboratoriet
(European Molecular Biology Laboratory)  x  x  
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (European Food
Safety Authority)      x  x  
Europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen/Europeiska
sydobservatoriet      x  x  
Europeiska organisationen för kärnforskning (European Organization
for Nuclear Research)      x  x  
Europeisk organisation för säkrare
flygtrafiktjänst      x  x  
Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (European Organisation for the Exploitation of Meteorological
Satellites)        x    
Europeiska patentorganisationen
(European Patent Organisation)    x  x  
Europeiska post- och telesammanslutningen (European Conference of Postal and
Telecommunications Administrations)  x  x  
Europeiska programmet för radionavigation och positionering per satellit, Galileo (Galileo Satellites and Services for
Positioning and Radio Navigation)  x    
Europeiska regionkommittén    x  x  
Europeiska revisionsrätten    x  x  
Europeiska rymdorganisationen
(European Space Agency)      x  x  
Europeiska rådet      x  x  
Europeiska sjösäkerhetsbyrån    x  x  
Europeiska skogsinstitutet (European
Forest Institute)       x  x  
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (European Union
Aviation Safety Agency)          x  x
Europeiska unionens byrå för samarbete
inom brottsbekämpning (Europol)    x  x  
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå  x  x
Europeiska unionens
immaterialrättsmyndighet       x  x  
Europeiska unionens institut för
säkerhetsstudier          x  x  
Europeiska unionens järnvägsbyrå  x  x  
Europeiska unionens rymdprogrambyrå  x  x
Europeiska unionens råd      x  x  
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European
Securities and Markets Authority)  x  x  
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen  x  x
Europeiska åklagarmyndigheten     x  x  
Europeiskt centrum för förebyggande
och kontroll av sjukdomar    x  x  
Fonden för strukturell konvergens inom Mercosur (Fund for the
Structural Convergence of Mercosul)    x  
Förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (Preparatory Commission for the Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)  x  x  
Förenta nationernas barnfond
(United Nations Children's Fund)  x  x  
Förenta nationernas befolkningsfond
(United Nations Population Fund)  x  x  
Förenta nationernas enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender
Equality and the Empowerment of Women)  x  x  
Förenta nationernas flyktingkommissariat (United Nations
High Commissioner for Refugees)    x  x  
Förenta nationernas gemensamma program mot hiv/aids (Joint United Nations
programme on HIV/AIDS)      x  x  
Förenta nationernas Global Compact
(The Global Compact)       x  x  
Förenta nationernas hjälporganisation för Palestinaflyktingar (United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East)   x  x
Förenta nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning (United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in
Africa)          x  x  
Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization of the United
Nations)        x  x  
Förenta nationernas miljöprogram
(United Nations Environment Programme)  x  x  
Förenta nationernas organisation för industriell utveckling (United Nations
Industrial Development Organization)  x  x  
Förenta nationernas organisation för undervisning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization)    x  x  
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (United Nations
Framework Convention on Climate Change)  x  x  
Förenta nationernas universitet
(United Nations University)    x  x  
Gemensamma fonden för råvaror (Common
Fund for Commodities)      x    
Gemensamma forskningscentrumet
(Joint Research Centre)        x  
Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (Common Market
for Eastern and Southern Africa)  x  x  
Gemensamma resolutionsnämnden      x  x  
Gemenskapens växtsortsmyndighet      x  x  
Globala fonden för jordbruksväxternas genetiska diversitet (Global Crop
Diversity Trust)      x  x  
Haagkonferensen för internationell privaträtt (Hague Conference on
Private International Law)       x  x
Högkvarteret för Natos Europakommando (Supreme Headquarters Allied Powers
Europe)          x  x  
Institutet för global grön tillväxt
(Global Green Growth Institute)    x  x  
Interamerikanska investeringsbolaget
(Inter-American Investment Corporation)  x  x  
Interamerikanska utvecklingsbanken
(Inter-American Development Bank)  x  x  
Internationella arbetsorganisationen
(International Labour Organization)  x  x  
Internationella atomenergiorganet
(International Atomic Energy Agency)  x  x  
Internationella brottmålsdomstolen
(International Criminal Court)    x  x  
Internationella byrån för mått och vikt (International Bureau of Weights
and Measures)        x  x  
Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister (International Centre for Settlement of
Investment Disputes)      x  x  
Internationella civila luftfartsorganisationen (International
Civil Aviation Organization)    x  x  
Internationella Cospas-Sarsat-
programmet (International Cospas-Sarsat   
Programme)        x  x  
Internationella domstolen
(International Court of Justice)  x  x  
Internationella energiorganet
(International Energy Agency)    x  x  
Internationella finansieringsbolaget
(International Finance Corporation)  x  x  
Internationella gemensamma kommissionen (International Joint
Commission)               x    
Internationella havsrättsdomstolen (International Tribunal for the
Law of the Sea)              x  x  
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (International Institute for the
Unification of Private Law)    x  x  
Internationella investeringsbanken
(International Investment Bank)    x  x  
Internationella islamiska handelsfinansieringsbolaget (International Islamic Trade Finance
Corporation)        x  x  
Internationella jordbruksutvecklingsfonden (International Fund for Agricultural
Development)        x  x  
Internationella kriminalpolisorganisationen (International Criminal Police
Organization)        x  x  
Internationella nätverket för bambu och rotting (International Network for
Bamboo and Rattan)      x  x  
Internationella olivoljerådet
(International Olive Oil Council)  x  x  
Internationella organisationen för ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete på den elektrotekniska industrins område (International Organization for Economic, Scientific and Technical Cooperation in the Field
of the Electrotechnical Industry)  x  x  
Internationella organisationen för frankofoni (International Organisation
of la Francophonie)      x  x  
Internationella organisationen för frankofonis institut för energi- och miljö (Institut de l'Energie et de
l'Environnement de la Francophonie)  x  x  
Internationella organisationen för främjande av rättslig utveckling (International Development Law
Organization)        x  x  
Internationella organisationen för legal metrologi (International
Organization of Legal Metrology)  x  x  
Internationella organisationen för migration (International Organization
for Migration)        x  x  
Internationella organisationen för mobila telekommunikationer via satellit (International Mobile Satellite
Organization)        x  x  
Internationella organisationen för rymdkommunikation Intersputnik (Intersputnik International
Organization of Space Communications)  x  x  
Internationella regleringsbanken (Bank
for International Settlements)    x  x  
Internationella sjöfartsorganisationen
(International Maritime Organization)  x  x  Förkortningen 
              IMO skyddas 
              dock inte i 
              förhållande 
              till varumärkes-
              rättigheter som 
              registrerades 
              före den 24 
              oktober 1982.
Internationella telesatellitorganisationen (International Telecommunications
Satellite Organization)      x  x

Internationella teleunionen 
(International Telecommunication Union) med de särskilda sektorerna för radiokommunikation 
(Radiocommunication Sector), telekommunikationsstandardisering 
(Telecommunication Standardization Sector) och utveckling av telekommunikation (Telecommunication 
Development Sector)      x  x  De särskilda 
              sektorerna är 
              endast skyddade 
              som namn. 
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (International Union for the Protection of New Plant
Varieties)        x  x  
Internationella utställningsbyrån
(Bureau International des Expositions)  x    
Internationella valutafonden
(International Monetary Fund)    x  x  
Internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (International
Science and Technology Center)    x  x  
Internationella vinkontoret (Office
International de la Vigne et du Vin)  x  x  
Internationella vinorganisationen (International Organisation of Vine
and Wine)        x  x  
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Världsbanken (International Bank for Reconstruction
and Development)      x  x  
Interparlamentariska unionen
(Inter-Parliamentary Union)    x  x  
Islamiska utvecklingsbanken (Islamic
Development Bank)      x  x  
Karibiska gemenskapen (Caribbean
Community)        x  x
Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (Commission for the Conservation of
Antarctic Marine Living Resources)  x  x  
Kommissionen för kontroll av Interpols register (Commission for the Control
of Interpol's Files)      x  x  
Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (Office for Harmonization of the Internal Market [Trademarks and
Designs])        x  x  
Konventionen för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora)      x  x  
Konvention om skydd av flyttande vilda djur (Convention of the Conservation
of Migratory Species of Wild Animals)  x  x  
Konventionen om skydd för Alperna, Alpkonventionen (Convention sur la
Protection des Alpes)      x  x  
Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage)    x  x  
Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet (Convention for the Safeguarding of Intangible
Cultural Heritage)      x    
Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen) (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat
[Ramsar, 1971])        x  x  
Kärnenergibyrån (OECD Nuclear Energy
Agency)          x  x

Latinamerikanska frihandelssammanslutningen (Latin-
American Free Trade Association)    x  
Latinamerikanska integrationssammanslutningen (Latin
American Integration Association)  x  x  
Makroekonomiska forskningsbyrån för Asean+3 (ASEAN+3 Macroeconomic
research office)          x  x  
Medelhavsunionen (Union for the
Mediterranean)              x    x  
Mellanstatliga byrån för informationsbehandling (Intergovernmental Bureau for
Informatics)               x  x  
Meteorologiska världsorganisationen
(World Meteorological Organization)  x  x  
Multilaterala samarbetscentrumet för utvecklingsfinansiering (Multilateral Cooperation Center for Development
Finance)                x  x  
Natos organisation för kommunikation och information (NATO Communications
and Information Organisation)      x  x  
Nordiska investeringsbanken    x  x  
Nordiska ministerrådet (Nordic Council
of Ministers)        x

Nya utvecklingsbanken (New Development 
Bank)          x  

Nytt partnerskap för Afrikas utveckling 
(New Partnership for Africa's 
Development)        x  x  
OPEC-fonden för internationell utveckling (The OPEC Fund for
International Development)    x  x  
Organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten (North Atlantic Salmon Conservation
Organization)        x  x  
Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (Global
Water Partnership Organization)    x  x  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for
Economic Co-operation and Development)  x  x  
Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons)      x  x  
Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Organisation
for Joint Armament Co-operation)  x  x  
Organisationen för industriellt rättsskydd för det engelskspråkiga Afrika (Industrial Property Organization for English-Speaking
Africa)            x  
Organisationen för oljeexporterande länder (Organization of the Petroleum
Exporting Countries)      x    
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Organization for
Security and Co-operation in Europe)  x  x  
Organisationen för utvecklandet av en europeisk bärraket (European Space Vehicle Launcher Development
Organisation)        x  x  
Panafrikanska universitet (Pan African
University)        x  x  
Panamerikanska centrumet för mul- och klövsjuka (Pan American Center for Foot
and Mouth Disease)        x  
Panamerikanska hälsoorganisationen
(Pan American Health Organization)  x  x  
Postunionen mellan Amerika, Spanien och Portugal (Postal Union of the Americas,
Spain and Portugal)      x  x  
Protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksprodukter (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco
Products)        x  x  
Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in
International Trade)      x  x  
Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd (Council for Mutual Economic
Assistance)        x  x  
Samväldet (Commonwealth)    x    
Samväldet av portugisiskspråkiga länder (Community of Portuguese Speaking
Countries)        x  x  
SKA-observatoriet (Square Kilometre
Array Observatory)          x  x
Stillahavsgemenskapen (Pacific
Community)        x  x

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (Stockholm Convention on Persistent Organic 
Pollutants)        x  x  
Svartahavsländernas ekonomiska samarbetsorganisation (Organization of
the Black Sea Economic Cooperation)  x  x  
Svartahavsområdets handels- och utvecklingsbank (Black Sea
Trade and Development Bank)    x  x  
Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (South Asian Association for Regional
Cooperation)        x  x

Sydostasiatiska nationers förbund 
(Association of Southeast Asian 
Nations)        x  x  
Världshandelsorganisationen (World
Trade Organization)      x  x  
Världshälsoorganisationen (World
Health Organization)      x  x  
Världslivsmedelsprogrammet (World Food
Programme)        x  x  
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World
Intellectual Property Organization)  x  x

Världsorganisationen för djurhälsa, även Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (World Organisation for Animal Health/
International Office of Epizootics)  x  x
Världspostföreningen (Universal Postal
Union)          x  x  
Världstullorganisationen (World
Customs Organization)      x  x  
Världsturismorganisationen (World
Tourism Organization)      x  x  
Västafrikanska monetära unionens bankkommission (Commission Bancaire de
l'Union Monétaire Ouest Africaine)  x

Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och dess Montrealprotokoll om ämnen som bryter ned ozonskiktet 
(The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol on Substances that 
Deplete the Ozone Layer)    x    
Östkaribiska staters organisation (Organisation of Eastern Caribbean
States)          x  x  
Översättningscentrum för Europeiska
unionens organ        x  x  
Förordning (2023:930).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.