Till innehåll på sidan

Förordning (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2019:1282
Departement/myndighet: Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad: 2019-12-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för före-byggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Brottsförebyggande rådet prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

3 §   Syftet med bidraget är att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Bidragsformer

4 §   Bidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag eller verksamhetsbidrag.

Bidragsmottagare

5 §   Bidrag får lämnas till en ideell förening som
   1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
   2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

Projektbidrag får också lämnas till kommuner och regioner.

6 §   Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förutsättningar för bidrag

7 §   Bidrag i form av projektbidrag får lämnas för projekt som syftar till att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

8 §   Bidrag i form av verksamhetsbidrag får lämnas till en ideell förening eller en stiftelse som bedriver verksamhet som ger stöd till individer för att de ska lämna våldsbejakande extremistmiljöer eller till deras anhöriga, om
   1. verksamheten har en långsiktig inriktning, och
   2. sker i samverkan med en eller flera kommuner.

9 §   Brottsförebyggande rådet får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla de syften som anges i 3, 7 och 8 §§ samt övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning.

10 §   Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansökan

11 §   En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Brottsförebyggande rådet. Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Ansökan ska innehålla
   1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan inklusive tidsram för arbetet och uppgift om beräknade kostnader, och
   2. uppgifter om huruvida sökanden ansökt om eller beviljats annat bidrag av liknande slag och i så fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

12 §   Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 11 § ska Brottsförebyggande rådet ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan.

Beslut och utbetalning

13 §   I ett beslut om bidrag ska det anges för vilket projekt eller verksamhet samt för vilket ändamål bidraget beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag anges för redovisning enligt 15 §.

14 §   Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

15 §   Mottagaren av bidrag ska redovisa det bidragsberättigade projektet eller verksamheten till Brottsförebyggande rådet vid den tidpunkt som myndigheten beslutar. Av rapporten ska det framgå vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Den som har beviljats bidrag enligt denna förordning ska senast vid den tidpunkt som angetts i beslutet även lämna en ekonomisk redovisning till Brottsförebyggande rådet av de mottagna medlen.

Om den som tagit emot bidrag enligt denna förordning är en ideell förening eller en stiftelse, ska en revisor intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är godkända. Revisorns intyg ska lämnas in tillsammans med redovisningen.

Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

16 §   En mottagare av bidrag ska på begäran av Brottsförebyggande rådet lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

17 §   Brottsförebyggande rådet ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått bidrag enligt denna förordning, med vilka belopp och för vilka ändamål.

Återbetalning och återkrav

18 §   Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-skyldig, om
   1. bidrag har lämnats på felaktiga grunder,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
   3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 15 §, eller
   4. villkor i beslutet om bidraget inte har följts.

19 §   Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska Brottsförebyggande rådet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl, får Brottsförebyggande rådet besluta att helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget.

Bemyndigande

20 §   Brottsförebyggande rådet får meddela föreskrifter om verkställig-heten av denna förordning.

Överklagande

21 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.