Till innehåll på sidan

Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:596
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2018-05-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1129
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

2 §   Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna för deras verksamhet med utbildning, information, opinionsbildning och olika former av stödjande socialt arbete. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras. Förordning (2019:1129).

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som
   1. är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål,
   2. bedriver arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser inom det område som anges i 1 § i enlighet med vad som anges i 2 §,
   3. tillhandahåller de insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilde,
   4. är regionalt eller lokalt förankrad och verksam på regional eller lokal nivå,
   5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering,
   6. har bedrivit verksamhet inom något av de områden som anges i 1 § under minst två år,
   7. har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp, och
   8. utformar sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat.

Bidraget får inte finansiera ekonomisk verksamhet inom den egna organisationen. Bidrag får dock lämnas för vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för och kostnader som kravet på revisors granskning av bidragsanvändningen medför.

4 §   Bidrag får inte lämnas till en ideell organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

5 §   Om det finns särskilda skäl får statsbidrag även lämnas till organisationer som inte uppfyller det villkor som anges i 3 § första stycket 6. Vid bedömning av om bidrag ska lämnas i dessa fall ska behovet av förnyelsearbete inom det område där organisationen är verksam särskilt beaktas.

Formen för statsbidraget

6 §   Bidraget lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag. Att ett sådant bidrag även får avse vissa andra kostnader följer av 3 § andra stycket. Folkhälsomyndigheten beslutar om form av bidrag inför utlysning.

7 §   Verksamhetsbidrag får endast lämnas till ideella organisationer som bedriver verksamhet inom Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län.

Projektbidrag får lämnas till ideella organisationer i hela landet.

Handläggningen av bidragsärenden

8 §   En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 september året före det år som bidraget söks för eller senast vid den senare tidpunkt som myndigheten bestämmer.

9 §   En ansökan om bidrag ska göras skriftligen i ett formulär som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller eller fastställer.

Det ska intygas i ansökan att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

Ansökan ska undertecknas av en behörig företrädare för sökanden.

10 §   En ansökan om bidrag ska innehålla
   1. den sökande organisationens stadgar eller stiftelseurkund,
   2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda sökanden,
   3. i förekommande fall, verksamhets- eller förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår,
   4. uppgifter om vilka aktiviteter ansökan avser, vad som är ändamålet med aktiviteterna och hur verksamheten ska bedrivas,
   5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, och
   6. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.

11 §   Sökanden ska också lämna de andra handlingar och uppgifter som Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

12 §   Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som anges i 9-11 §§, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom viss tid.

Beslut och utbetalning

13 §   Folkhälsomyndigheten prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

14 §   Folkhälsomyndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för statsbidrag i 3 § och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 §.

Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 18 § för tidigare lämnade bidrag, ska bedömningen av ansökan även göras med beaktande av det som framgår av redovisningen.

15 §   Beslut om bidrag får fattas endast vid ett tillfälle per kalenderår och avse en tidsperiod om ett kalenderår. Bidraget ska betalas ut i förskott med en fjärdedel per kvartal.

16 §   I ett beslut om bidrag ska det anges för vilket syfte bidraget lämnas. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

17 §   Innan Folkhälsomyndigheten beslutar om bidrag enligt denna förordning får myndigheten ge respektive region eller den kommun som inte tillhör en region möjlighet att yttra sig över en sammanställning av ansökningarna. Förordning (2019:1129).

Redovisning och uppföljning

18 §   En mottagare av bidrag ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars året efter det att bidrag tagits emot. Redovisningen ska göras enligt det formulär som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller eller fastställer. Vid samma tidpunkt ska medel som inte har utnyttjats eller som bidragsmottagaren bedömer inte har använts för de ändamål som de har lämnats för betalas tillbaka till Folkhälsomyndigheten. Bidragsmottagaren ska även lämna de övriga uppgifter och handlingar som Folkhälsomyndigheten begär.

19 §   En revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen som ska lämnas enligt 18 § är tillförlitlig och att räkenskaperna för bidragets användning är godkända. Revisorns intyg ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

20 §   Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 maj varje år till regeringen lämna en samlad ekonomisk redovisning av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå
   1. vem som har fått bidrag,
   2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare,
   3. vilka villkor som gäller för vart och ett av bidragen,
   4. exempel på vilka typer av insatser som vidtas och på verksamheter som bedöms fungera särskilt väl, och
   5. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till syftena med bidraget.

Hinder mot utbetalning

21 §   Folkhälsomyndigheten får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de syften som det har lämnats för,
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 18 §, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

Återbetalning och återkrav

22 §   En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de syften som det har lämnats för,
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 18 §, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

23 §   Folkhälsomyndigheten ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 22 §.

Om det finns särskilda skäl för det får Folkhälsomyndigheten besluta att helt eller delvis efterge kravet.

Överklagande

24 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Folkhälsomyndighetens beslut om återkrav enligt 23 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande

25 §   Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2018:596
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
   2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som avser kalenderåret 2019.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.