Förordning (2018:254) med instruktion för Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:254
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2018-04-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Myndigheten för arbetsmiljökunskap är nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

2 §   Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde
   1. samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt,
   2. utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ, och
   3. följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

3 §   Myndigheten har även till uppgift att
   1. följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i Europeiska unionen och internationellt, och
   2. följa och främja företagshälsovårdens utveckling.

4 §   Myndigheten får bedriva den forskning som är nödvändig för att myndighetens uppgifter enligt 2 § ska kunna fullgöras.

5 §   Vid myndigheten ska det finnas en funktion för kvalitetssäkring som ska granska myndighetens arbete ur ett vetenskapligt perspektiv.

6 §   Myndigheten ska i sitt arbete särskilt belysa arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling i olika branscher. Myndigheten ska i sitt arbete beakta ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.

Samverkan

7 §   Myndigheten ska samverka med arbetsmarknadens parter och andra aktörer i den utsträckning det behövs för verksamheten.

Ledning

8 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd med högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

10 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.