Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:195
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2018-04-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:748
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 15 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel i fråga om 4-10 b och 13 §§,
   - 16 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel i fråga om 2 a, 5 a, 5 b, 10 a, 11 och 12 §§,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 14 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2021:748).

Ord och uttryck

2 §   Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Förordning (2021:413).

2 a §   Med förnybara och andra fossilfria drivmedel avses biodrivmedel. Förordning (2021:748).

Tillsynsmyndighet

3 §   Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Förordning (2021:413).

Särskilda krav på hur reduktionsplikten ska uppfyllas

4 §   Etanol som används för att uppfylla reduktionsplikten ska vara odenaturerad vid import från länder utanför EU och den inre marknaden eller vid framställningen.

5 §   Reduktionsplikten får inte uppfyllas genom inblandning av E85 eller ED95 som producerats av importerad etanol genom en förädlingsprocess inom ramen för förfarandet aktiv förädling enligt artikel 256 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

5 a §   För att få användas för att uppfylla reduktionsplikten ska ett biodrivmedel omfattas av ett sådant hållbarhetsbesked som lämnas enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.
Förordning (2021:748).

5 b §   Ett biodrivmedel som har producerats från en råvara som uppfyller kriterierna i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 får endast användas för att uppfylla reduktionsplikten om biodrivmedlet har certifierats enligt artiklarna 4-6 i samma förordning. Förordning (2021:748).

Beräkning av reduktionspliktig energimängd

6 §   Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska ett biodrivmedels energiinnehåll bestämmas enligt de värden som framgår av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Om energiinnehållet i ett biodrivmedel inte kan bestämmas enligt första stycket, ska det bestämmas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (2021:413).

7 §   Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska energiinnehållet per liter anses vara 32,2 megajoule för fossil bensin, 35,3 megajoule för fossil diesel och 34,6 megajoule för fossil flygfotogen.

Om det i en reduktionspliktig mängd bensin, diesel eller flygfotogen ingår en fossil tillsats som inte är bensin, diesel eller flygfotogen, ska tillsatsen anses ha samma energiinnehåll per liter som fossil bensin, diesel eller flygfotogen. Förordning (2021:413).

Beräkning av växthusgasutsläpp

8 §   Vid beräkning av växthusgasutsläpp från fossil bensin, diesel och flygfotogen ska utsläppen anses vara 93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil bensin, 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil diesel och 89 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil flygfotogen. Förordning (2021:413).

9 §   Vid beräkning av växthusgasutsläpp från biodrivmedel ska den beräkningsmetod och de normalvärden användas som framgår av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001. Förordning (2021:413).

10 §   Om det i en reduktionspliktig mängd bensin, diesel eller flygfotogen ingår en fossil tillsats som inte är bensin, diesel eller flygfotogen eller om det ingår ett biodrivmedel som inte omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, ska tillsatsen eller biodrivmedlet anses ha samma växthusgasutsläpp per megajoule som fossil bensin, diesel eller flygfotogen. Förordning (2021:413).

Utsläppsminskningar utöver vad som krävs

10 a §   Det överskott som avses i 7 § tredje stycket 2 lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel får vara högst 10 procent av den totala utsläppsminskning som ska uppnås enligt 5 eller 5 a § i den lagen. Förordning (2021:748).

Redovisning av uppgifter

10 b §   De uppgifter som avses i 8 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel ska redovisas senast den 1 april året efter det kalenderår för vilket reduktionsplikten ska vara uppfylld. Förordning (2021:748).

Avgifter

11 §   Den förseningsavgift som avses i 9 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel är 20 000 kronor. Förordning (2021:748).

12 §   Den reduktionspliktsavgift som avses i 10 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel är
   1. fem kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser bensin,
   2. fyra kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser diesel, och
   3. sex kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser flygfotogen. Förordning (2021:413).

Bemyndiganden

13 §   Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. beräkning av reduktionspliktig energimängd och av växthusgasutsläpp, och
   2. redovisning av reduktionsplikt.

14 §   Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
   1. en metod för att bestämma energiinnehållet i biodrivmedel om innehållet inte kan bestämmas enligt 6 § första stycket, och
   2. verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2021:748

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 5 b § och i övrigt den 1 augusti 2021.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.