Till innehåll på sidan

Förordning (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:1876
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2018-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1148
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Sökning

2 §   Vid sökning enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område får uppgifter som visar att den sökta personen tidigare har varit misstänkt för ett visst brott inte tas fram om en domstol, genom ett avgörande som har fått laga kraft,
   1. har ogillat åtalet,
   2. meddelat frikännande dom, eller
   3. avskrivit målet sedan åtalet lagts ner.

3 §   Tullverket ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som avses i 3 kap. 6 § andra stycket lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Direktåtkomst

4 §   Tullverket får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge direktåtkomst enligt 3 kap. 7 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Direktåtkomst får inte medges innan Tullverket har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas

Digital arkivering

5 §   När uppgifter och handlingar arkiveras digitalt ska de avskiljas så att de inte kan behandlas för att utföra en uppgift som anges i 2 kap. 1 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän.

Fortsatt behandling av vissa personuppgifter

6 §   I 7-9 §§ föreskrivs att vissa kategorier av personuppgifter i brottsanmälningar och avslutade förundersökningar får behandlas för ändamål som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, trots att den tid som anges i 4 kap. 4 och 5 §§ samma lag har löpt ut. Detsamma gäller personuppgifter i andra utredningar som handläggs enligt 23 kap. rättegångsbalken.

När personuppgifter får behandlas enligt 7-9 §§ får dessutom följande uppgifter behandlas:
   1. ärendenummer eller liknande referensuppgifter,
   2. brottskoder, och
   3. uppgifter om omständigheterna kring brottet.

7 §   Uppgifter om den dömde i en förundersökning som har lett till fällande dom får behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har löpt ut, om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att finna samband mellan olika brott eller mellan tänkbara gärningsmän.

Behandlingen ska dock upphöra senast i samband med att uppgifterna om den dömde tas bort ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

8 §   Uppgifter om en person som har varit misstänkt i en förundersökning som har lagts ner eller avslutats på annat sätt än genom åtal, får i ett enskilt fall behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 5 § andra stycket lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har löpt ut, om behandlingen är nödvändig för att personen ska kunna lagföras.

Behandlingen ska dock upphöra senast då åtal inte längre får väckas för brottet.

9 §   Uppgifter om personer som har dömts eller varit misstänkta för brott där det finns en betydande risk för återfall i samma eller likartad brottslighet, får behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 4 och 5 §§ lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har löpt ut, om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott för vilket det är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer.

Behandlingen ska dock upphöra, i fråga om brott som har lett till fällande dom, senast i samband med att uppgifterna tas bort ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och i övriga fall senast femton år efter det att förundersökningen lades ner eller avslutades på annat sätt.

10 §   Personuppgifter som behövs för handläggning av ärenden i det internationella samarbetet får behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 11 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område har löpt ut, om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att fullgöra internationella åtaganden.

Behandlingen ska dock upphöra senast tre år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i avslutades.

Rätt att meddela föreskrifter

11 §   Riksarkivet får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter som avses i 4 kap. 2 § första stycket och 8-11 §§ lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och 10 § denna förordning får behandlas under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål.

12 §   Tullverket får, efter att ha gett Riksarkivet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om digital arkivering.

Tullverket får även meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och denna förordning.

13 §   Innan Tullverket meddelar föreskrifter med stöd av 12 § ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över Tullverkets förslag. Förordning (2020:1148).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.