Till innehåll på sidan

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:151
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2018-03-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1266
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling.

Bidraget lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för bidrag

3 §   Bidrag får lämnas till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för
   - åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i dessa områden,
   - framtagandet av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i socioekonomiskt eftersatta områden.

De kommuner som kan ansöka om bidrag anges i bilaga 1.

Beslut om bidrag

4 §   Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2020:1266).

5 §   En ansökan om bidrag enligt denna förordning ska vara skriftlig och lämnas till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad bidraget ska användas till och ange mål, tidsplan och budget. Förordning (2020:1266).

6 §   När bidragen fördelas ska Delegationen mot segregation prioritera långsiktigt utvecklingsarbete och beakta sektorsövergripande åtgärder.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska beaktas.
Förordning (2020:1266).

Utbetalning och villkor

7 §   Bidrag enligt denna förordning lämnas med högst 90 procent av kostnaderna för sådana insatser som avses i 3 §.

8 §   Ett beslut om bidrag enligt denna förordning får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

9 §   Har upphävts genom förordning (2020:1266).

Uppgiftsskyldighet

10 §   Den som tar emot bidrag enligt denna förordning ska lämna de uppgifter till Delegationen mot segregation som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget. Förordning (2020:1266).

Hinder mot utbetalning

10 a §   Delegationen mot segregation får besluta om att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 11 §.
Förordning (2020:1266).

Återbetalning och återkrav

11 §   Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
   3. villkor i beslutet inte har följts. Förordning (2020:1266).

12 §   Delegationen mot segregation ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att avstå från återkrav. Förordning (2020:1266).

Bemyndigande

13 §   Har upphävts genom förordning (2020:1266).

Överklagande

14 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 10 a § och beslut om återkrav enligt 12 § får dock inte överklagas.
Förordning (2020:1266).


Övergångsbestämmelser

2018:151
   1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018.
   2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tid från och med den 1 januari 2018.

2020:1266
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.
   2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.
   3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2021.

Bilaga 1

Borlänge

Borås

Botkyrka

Eskilstuna

Filipstad

Gävle

Göteborg

Halmstad

Helsingborg

Huddinge

Järfälla

Jönköping

Karlskrona

Katrineholm

Kristianstad

Landskrona

Linköping

Malmö

Motala

Norrköping

Nyköping

Perstorp

Sandviken

Stockholm

Södertälje

Trollhättan

Uddevalla

Uppsala

Västerås

Växjö

Åstorp

Örebro

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.