Förordning (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:1476
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2018-07-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1680
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Spelinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om spel.

2 §   Myndigheten ska
   1. fullgöra de uppgifter som spelmyndigheten har enligt spellagen (2018:1138) och som spelmarknadsmyndigheten har enligt lagen (2022:1672) om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden,
   2. verka för en sund och säker utveckling inom tillsynsområdet och vid behov vidta eller föreslå åtgärder,
   3. motverka förekomsten av manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning (matchfixning),
   4. främja allmän kännedom om spellagstiftningen, följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden samt bistå regeringen med det underlag som behövs inom spelområdet,
   5. belysa skillnader mellan kvinnors och mäns spelande, och
   6. utöva tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Förordning (2022:1680).

3 §   Myndigheten får ingå sådana internationella avtal som avses i 16 kap. 2 § andra stycket 1 spellagen (2018:1138). Detta gäller dock inte om avtalet kräver riksdagens eller utrikesnämndens medverkan.

Samverkan

4 §   Myndigheten ska så långt det är nödvändigt för att uppnå en ändamålsenlig tillsyn utbyta uppgifter med utländska myndigheter som den ingått avtal med enligt 3 §. Ett utlämnande av uppgifter får förenas med villkor för användningen av uppgifterna, om det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt.

Myndigheten ska löpande samverka med Konsumentverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar.

Ledning

5 §   Myndigheten leds av en styrelse.

6 §   Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Särskilda organ

7 §   Inom myndigheten ska det finnas ett råd för spelmarknadsfrågor. Närmare bestämmelser om rådet finns i spelförordningen (2018:1475).

8 §   Inom myndigheten ska det finnas ett råd mot matchfixning. Närmare bestämmelser om rådet finns i spelförordningen (2018:1475).

Anställningar och uppdrag

9 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor och deltagande i spel

10 §   Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte för egen eller någon annans räkning driva eller ha del i ett företag som driver verksamhet som är licens- eller tillståndspliktig hos myndigheten eller motsvarande myndighet i ett annat land. Den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

11 §   Myndigheten ska ha rutiner om huruvida och i så fall hur anställda och andra befattningshavare vid myndigheten får delta i spel som omfattas av spellagen (2018:1138).

Personalansvarsnämnd

12 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

14 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 2 § 6 och besluta om avgifternas storlek.

Bemyndigande

15 §   Myndigheten får meddela föreskrifter om regelbundet återkommande uppgiftsskyldighet och andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2022:1672) om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden.
Förordning (2022:1680).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.