Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:1264
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2018-06-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:852
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller för de myndigheter som anges i bilagan.

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att förenkla för företag att starta, driva och avveckla sin verksamhet genom att underlätta deras kontakter med och uppgiftslämnande till myndigheter.

Om en annan förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna förordning tillämpas den bestämmelsen.

2 §   Denna förordning kompletterar bestämmelserna i 6 § myndighetsförordningen (2007:515) om att en myndighet fortlöpande ska utveckla verksamheten och verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet och om att myndigheten ska tillhandahålla information om myndighetens verksamhet och att följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten.

3 §   I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess.

Denna förordning påverkar inte tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter eller krav på säkerhetsskydd och informationssäkerhet i övrigt.

Inhämtande av uppgifter

4 §   En myndighet ska så långt det är möjligt använda sådana uppgifter om företag som finns tillgängliga inom statsförvaltningen så att företag inte behöver lämna samma uppgifter flera gånger.

5 §   En myndighet ska, när det är lämpligt, samordna sitt inhämtande av uppgifter från företag med andra myndigheter så att företagens uppgiftslämnande begränsas.

System för inhämtande

6 §   När en myndighet utvecklar ett system för inhämtande av uppgifter från företag, ska det utformas så att företags uppgiftslämnande och därmed sammanhängande kommunikation med företag som huvudregel sker digitalt. Ett sådant system ska vara säkert och bygga på vanligt förekommande tekniska lösningar. När det är lämpligt ska öppna standarder användas. Systemet ska också stödja ett samordnat inhämtande av strukturerade uppgifter i statsförvaltningen. Vid utvecklandet ska myndigheten ta hänsyn till företags förutsättningar och behov.

Metodutveckling och uppföljning

7 §   Tillväxtverket och Bolagsverket ska svara för rådgivning och uppföljning samt bistå i myndigheternas samordning med anledning av denna förordning.

Bilaga

Affärsverket svenska kraftnät

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Bolagsverket

Boverket

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Finansinspektionen

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Havs- och vattenmyndigheten

Inspektionen för vård och omsorg

Kemikalieinspektionen

Kronofogdemyndigheten

Kustbevakningen

Lantmäteriet

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Värmlands län

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Mediemyndigheten

Migrationsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser

Naturvårdsverket

Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Post- och telestyrelsen

Riksantikvarieämbetet

Sjöfartsverket

Skatteverket

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statistiska centralbyrån

Strålsäkerhetsmyndigheten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tillväxtverket

Trafikanalys

Trafikverket

Transportstyrelsen

Tullverket

Verket för innovationssystem Förordning (2023:852).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.