Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2018:111
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 2018-02-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:284
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som Boverket får lämna till kommuner med svag bostadsmarknad för stöd till
   1. undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag i ekonomiska svårigheter, och
   2. företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Bidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §   I denna förordning avses med

svag bostadsmarknad: en marknad där efterfrågan på bostäder påverkas påtagligt av en varaktigt vikande arbetsmarknad, en varaktigt minskande befolkning, en förändrad befolkningsstruktur eller låga inkomster hos kommuninvånarna, och

kommunala bostadsföretag: företag i vilket en eller flera kommuner direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande, som huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och som inte bedrivs i förvaltningsform.

Förutsättningar för bidrag

4 §   Bidrag får lämnas till en kommun med svag bostadsmarknad för stöd till undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag i ekonomiska svårigheter om stödet godkänts av Europeiska kommissionen.

5 §    /Upphör att gälla U:2024-06-18/ Bidrag får lämnas till en kommun med svag bostadsmarknad för stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

5 §    /Träder i kraft I:2024-06-18/ Bidrag får lämnas till en kommun med svag bostadsmarknad för stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2023/2832 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förordning (2024:284).

6 §   Om det inte finns förutsättningar för bidrag enligt 5 §, får bidrag lämnas till en kommun med svag bostadsmarknad för stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse i enlighet med kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU).

7 §   Bidrag enligt 5 eller 6 § får inte lämnas för stöd som avser nybyggnation av bostäder.

8 §   Bidrag får lämnas endast om det vid en samlad bedömning av kommunens ekonomi framgår att kommunen inte kan bära kostnaden för stödet och att andra åtgärder inte är tillräckliga.

9 §   Ett bidrag ska utformas på ett sådant sätt att statens kostnader hålls så låga som möjligt.

Ansökan om bidrag

10 §   Boverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

11 §   En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Boverket.

12 §   En ansökan om bidrag ska innehålla följande uppgifter om kommunen:
   1. efterfrågan på bostäder,
   2. arbetsmarknadens utveckling,
   3. befolkningsutveckling,
   4. demografisk utveckling, och
   5. kommuninvånarnas genomsnittliga årsinkomst före skatt.

Till ansökan ska fogas
   1. kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt 1 § lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
   2. en redogörelse för de finansiella förutsättningarna för kommunen och det företag som ska ta emot stödet, och
   3. de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan.

13 §   En ansökan om bidrag enligt 4 § ska utöver det som anges i 12 § innehålla en hänvisning till kommissionens beslut.

14 §    /Upphör att gälla U:2024-06-18/ En ansökan om bidrag enligt 5 § ska utöver det som anges i 12 § innehålla
   1. en beskrivning av den bostadstjänst av allmänt ekonomiskt intresse som stödet avser,
   2. en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som det företag som omfattas av ansökan fått under
      a) det beskattningsår när kommunen avser att lämna stödet, och
      b) de två föregående beskattningsåren, och
   3. uppgifter om stöd som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan om bidrag.

14 §    /Träder i kraft I:2024-06-18/ En ansökan om bidrag enligt 5 § ska utöver det som anges i 12 § innehålla
   1. en beskrivning av den bostadstjänst av allmänt ekonomiskt intresse som stödet avser,
   2. en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som det företag som omfattas av ansökan fått under den senaste treårsperioden, och
   3. uppgifter om stöd som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan om bidrag. Förordning (2024:284).

15 §   En ansökan om bidrag enligt 6 § ska utöver det som anges i 12 § innehålla
   1. en beskrivning av den bostadstjänst av allmänt ekonomiskt intresse som stödet avser,
   2. de uppgifter om tilldelning som följer av artikel 4 i kommissionens beslut 2012/21/EU, och
   3. en uppgift om nettokostnad beräknad enligt artikel 5.1-5.9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Beslut om bidrag

16 §   Ett beslut om bidrag ska förenas med de villkor som krävs för att syftet med bidraget ska tillgodoses. Villkoren ska framgå av beslutet.

I 17-19 §§ finns ytterligare villkor för bidrag enligt 4, 5 eller 6 §.

17 §   För bidrag enligt 4 § gäller som villkor att kommissionens beslut följs.

18 §    /Upphör att gälla U:2024-06-18/ För bidrag enligt 5 § gäller som villkor att kommunen innan stödet beviljas
   1. lämnar de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 3.1 första stycket första meningen i förordning (EU) nr 360/2012, och
   2. kontrollerar att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 3.1 andra stycket i förordning (EU) nr 360/2012.

18 §    /Träder i kraft I:2024-06-18/ För bidrag enligt 5 § gäller som villkor att kommunen innan stödet beviljas
   1. lämnar de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 7.4 i förordning (EU) 2023/2832, och
   2. kontrollerar att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 3.2 i förordning (EU) 2023/2832. Förordning (2024:284).

19 §   För bidrag enligt 6 § gäller som villkor att kommunen
   1. följer bestämmelserna om kontroll av överkompensation i artikel 6 i kommissionens beslut 2012/21/EU och betalar tillbaka ett bidrag för ett stöd som kommunen återkrävt enligt den artikeln,
   2. offentliggör den information som avses i artikel 7 i kommissionens beslut 2012/21/EU, och
   3. bevarar de uppgifter som avses i artikel 8 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Hinder mot att betala ut ett bidrag

20 §   Boverket ska besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. den kommun som har ansökt om bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att bidraget beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och den mottagande kommunen borde ha insett detta, eller
   3. ett villkor för bidraget inte har följts.

Återbetalning och återkrav av bidrag

21 §   En kommun är återbetalningsskyldig om
   1. det finns någon grund för det enligt 20 §, eller
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för.

22 §   Om en kommun är återbetalningsskyldig enligt 21 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

23 §   På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Uppföljning och utvärdering av lämnat bidrag

24 §   Kommunen ska på Boverkets begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som bidrag har lämnats för. I detta ingår att lämna de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

25 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

26 §   Boverket ska senast den 31 januari vartannat år, med början 2020, lämna sådana uppgifter till regeringen som kan behöva rapporteras till Europeiska kommissionen enligt artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Bemyndigande

27 §   Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

28 §   Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.