Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:820
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2017-06-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:558
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet).

2 §   Syftet med etableringsprogrammet är att underlätta och påskynda vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Anvisning till etableringsprogrammet

3 §   Frågor om anvisning till etableringsprogrammet prövas av Arbetsförmedlingen.

4 §   En anvisning till etableringsprogrammet innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet.

5 §   En anvisning till etableringsprogrammet får göras för en person som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

En anvisning till programmet ska dock inte göras för en nyanländ som
   1. har ett förvärvsarbete på heltid,
   2. går i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola,
   3. vårdar barn på heltid med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken,
   4. får hel sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken, eller
   5. vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket.
Förordning (2022:1640).

6 §   Så snart en nyanländ uppfyller förutsättningarna för en anvisning, ska Arbetsförmedlingen pröva om en sådan anvisning ska göras.

Arbetsförmedlingen får anvisa den nyanlände till etableringsprogrammet efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning enligt 9 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Anvisningens omfattning

7 §   En anvisning till etableringsprogrammet ska avse verksamhet på heltid.

8 §   En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den nyanländes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på
   1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
   2. vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken,
   3. att den nyanländes barn ännu inte har erbjudits förskola eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola enligt skollagen (2010:800), eller
   4. annat hinder som har anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.

Anvisningen ska göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den nyanländes arbetsutbud om han eller hon samtidigt har ett förvärvsarbete med eller utan subvention, om arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

9 §   För en nyanländ som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den nyanlände har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i programmet och får etableringsersättning.

För en nyanländ som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av något av de skäl som anges i 8 § första stycket 2-4, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.

10 §   Om en anvisning avser verksamhet på deltid ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen.

Etableringsprogrammets innehåll

11 §   En nyanländ ska under den första tiden i etableringsprogrammet delta i kartläggning och medverka till upprättandet av en individuell handlingsplan.

Kartläggningen ska avse utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet, behov av utbildning och andra insatser, förmåga och förutsättningar att delta i insatser inom programmet och andra förhållanden som är av betydelse för den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet. Vid kartläggningen ska kartläggning som Arbetsförmedlingen har gjort före anvisningen till etableringsprogrammet beaktas.
Förordning (2023:553).

12 §   En nyanländ ska inom ramen för etableringsprogrammet ta del av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800) och samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering så snart som möjligt efter det att en individuell handlingsplan har upprättats.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om Arbetsförmedlingen bedömer att det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat att den nyanlände i stället deltar i andra insatser inom etableringsprogrammet.

13 §   En nyanländ får inom ramen för etableringsprogrammet, efter det att en individuell handlingsplan har upprättats och om det bedöms arbetsmarknadspolitiskt motiverat, även ta del av
   1. sådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som den nyanlände uppfyller förutsättningarna för, med undantag för åldersgränser,
   2. utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan,
   3. eftergymnasial utbildning,
   4. jobbsökaraktiviteter,
   5. arbetsträning,
   6. förstärkt arbetsträning,
   7. bristyrkesutbildning,
   8. intensiv praktik, och
   9. andra insatser som kan påskynda den nyanländes etablering i arbets-och samhällslivet.

En nyanländ får dock inte inom ramen för etableringsprogrammet delta i program enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin eller förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

En nyanländ får inte heller inom ramen för programmet ha ett förvärvsarbete med subvention enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd, förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb. Förordning (2023:558).

13 a §   Med arbetsträning enligt 13 § första stycket 5 avses att den nyanlände får arbetsträna på en arbetsplats. Arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med.

Den som anordnar arbetsträning ska ha åtagit sig att ansvara för att den nyanlände får handledning av en utsedd handledare.

Arbetsträning får pågå under längst sex månader.
Förordning (2022:1353).

13 b §   Med förstärkt arbetsträning enligt 13 § första stycket 6 avses att den nyanlände erbjuds en arbetsplats för utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vilken person som erbjuds arbetsplatsen.

Den som anordnar förstärkt arbetsträning ska ha åtagit sig att ansvara för att den nyanlände får handledning av en utsedd handledare.

Förstärkt arbetsträning får pågå under längst tolv månader.
Förordning (2022:1353).

13 c §   Inför varje period av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning ska Arbetsförmedlingen pröva om insatsen är den mest lämpliga för att uppnå syftet med programmet. Förordning (2017:1172).

13 d §   Med bristyrkesutbildning enligt 13 § första stycket 7 avses sådan yrkesinriktad utbildning på folkhögskola under längst 24 månader, som syftar till att underlätta för den nyanlände att få eller behålla ett arbete och som motverkar brist på arbetskraft inom ett visst yrke på arbetsmarknaden. Förordning (2017:1172).

13 e §   Med intensiv praktik enligt 13 § första stycket 8 avses praktik på en arbetsplats som syftar till att underlätta för den nyanlände att få en anställning inom samma yrke eller bransch. Praktiken får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse med. Den som anordnar praktiken ska ha åtagit sig att ansvara för
   1. att praktiken planeras på ett strukturerat sätt,
   2. att den nyanlände får handledning av en utsedd handledare,
   3. att det sker en regelbunden uppföljning med återkoppling till den nyanlände och Arbetsförmedlingen, och
   4. att efter avslutad praktik utfärda ett intyg om praktiken där det framgår vilka kunskaper som den nyanlände har förvärvat.

Intensiv praktik får pågå under längst sex månader. Om det bedöms lämpligt får den pågå längre, dock sammanlagt längst nio månader.

Om den nyanlände även deltar i andra insatser under den tid då praktiken pågår, ska praktiken utgöra minst 50 procent av den sammanlagda tiden. Förordning (2021:127).

14 §   En nyanländ som har kort utbildning och som därför inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i etableringsprogrammet ska inom ramen för programmet i huvudsak ta del av sfi eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering och utbildning enligt 13 § första stycket 2.

Tid med etableringsinsatser

15 §   Utöver deltagande i kartläggning och medverkan till upprättandet av en individuell handlingsplan enligt 11 §, får insatserna i programmet omfatta motsvarande 24 månader på heltid.

Den nyanlände får ta del av insatser som längst till och med 36 månader från det att han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun. För en nyanländ som folkbokförs i en kommun första gången medan han eller hon vistas i ett anläggningsboende hos Migrationsverket, ska denna tid i stället räknas från det att han eller hon först togs emot i en kommun.

Vid beräkningen av tiden med insatser enligt andra stycket ska bortses från tid i programmet före det att en individuell handlingsplan har upprättats.

16 §   En nyanländ får under tiden i etableringsprogrammet vara frånvarande på grund av särskilda familjeskäl under sammanlagt 20 dagar som det annars skulle ha lämnats etableringsersättning för, om frånvaron har godkänts av Arbetsförmedlingen.

Kunskapscertifikat

16 a §   Arbetsförmedlingen får utfärda ett kunskapscertifikat till en nyanländ som, genom deltagande under minst ett år i språkintensiva och arbetsplatsnära insatser, har uppnått grundläggande kunskaper i det svenska språket och tillgodogjort sig yrkeskunskaper i ett visst yrke eller en viss bransch. Av certifikatet ska det framgå vilka insatser som den nyanlände har deltagit i och under vilken tidsperiod.

En begäran om att få ett kunskapscertifikat ska ha kommit in till Arbetsförmedlingen senast inom sex månader från det att den sista insatsen som certifikatet begärs för avslutades. Den nyanlände ska lämna in de handlingar och uppgifter som behövs för prövningen av begäran till Arbetsförmedlingen.
Förordning (2022:39).

Utskrivning

17 §   En nyanländ som har anvisats till etableringsprogrammet får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller hon
   1. påbörjar ett förvärvsarbete på heltid med eller utan subvention,
   2. påbörjar en utbildning på heltid som inte berättigar till etableringsersättning,
   3. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken på heltid,
   4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid,
   5. inte längre kan delta i programmet på grund av ett annat hinder som har anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen, eller
   6. bedöms helt sakna förmåga att delta i insatser inom programmet.

18 §   En nyanländ som inte längre får ta del av insatserna i etableringsprogrammet enligt 17 § ska skrivas ut ur programmet.

Vid sådan frånvaro enligt 17 § 1-3, 5 eller 6 som kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt 17 § 4 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

19 §   Vid frånvaro enligt 17 § 4 ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 18 § första stycket kan undvikas genom att insatserna i etableringsprogrammet anpassas så att den enskilde åter kan delta i programmet.

Återinträde

20 §   En nyanländ som har skrivits ut från etableringsprogrammet på grund av att han eller hon inte längre får ta del av insatserna i programmet enligt 17 § har möjlighet att återinträda i programmet.

Återinträde enligt första stycket ska anses ske dagen efter den ersättningsdag då den nyanlände lämnade programmet.

Återkallelse och ny anvisning

21 §   Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till etableringsprogrammet om
   1. den nyanlände missköter sig eller stör verksamheten,
   2. den nyanlände inte längre omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller
   3. det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

22 §   Om en anvisning har återkallats enligt 21 § första stycket 1 eller 3 får den nyanlände på nytt anvisas till etableringsprogrammet, under förutsättning att han eller hon
   1. har anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen inom 60 dagar efter återkallelsen, och
   2. efter återkallelsen har varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under 45 dagar som det skulle ha lämnats etableringsersättning för om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den nyanlände har utfört förvärvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

En nyanländ som på nytt anvisas till etableringsprogrammet träder in i programmet dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade det.

Ersättning till den nyanlände

23 §   I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som deltar i etableringsprogrammet kan få ersättning.

Ekonomiskt stöd till anordnare

23 a §   Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt 13 a och 13 b §§. Ekonomiskt stöd får även lämnas till den som anordnar intensiv praktik enligt 13 e §. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Förordning (2021:127).

23 b §   Stöden betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen beslutar. Belopp som understiger femtio kronor betalas inte ut.

Om ett stöd kan betalas ut till en anordnare först sedan anordnaren lämnat underlag för beräkningen av stödbeloppet, ska anordnaren lämna sådant underlag till Arbetsförmedlingen inom 180 dagar efter den period som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid, förlorar anordnaren rätten till det stödbeloppet. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från den fristen. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2017:1172).

23 c §   Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt.
Förordning (2017:1172).

Återbetalning och återkrav

23 d §   En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet. Förordning (2017:1172).

23 e §   Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig enligt 23 d §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.
Förordning (2017:1172).

23 f §   Vid återkrav enligt 23 e § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2017:1172).

23 g §   Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 23 d § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 23 f § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet. Förordning (2017:1172).

23 h §   Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 23 e § eller ett krav på ränta enligt 23 f eller 23 g §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2017:1172).

23 i §   Vid återkrav enligt 23 e § får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 23 f eller 23 g §.
Förordning (2017:1172).

Anmälningsskyldighet

24 §   En nyanländ är skyldig att till Arbetsförmedlingen anmäla ändrade förhållanden och lämna andra uppgifter som kan antas påverka deltagandet i etableringsprogrammet.

Uppgiftsskyldighet

25 §   Migrationsverket ska till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som har betydelse för ett ärende om etableringsinsatser enligt denna förordning.

26 §   Arbetsförmedlingen ska till Migrationsverket lämna de uppgifter som har betydelse för ett ärende hos Migrationsverket om bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

27 §   Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden hos Arbetsförmedlingen om återkallelse av anvisningar till programmet.

Omprövning och överklagande

28 §   Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

29 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 28 § om omprövning av beslut enligt 18, 20, 21 och 23 i §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2018:923).

Bemyndigande

30 §   Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Arbetsförmedlingen får också meddela föreskrifter om vilka krav på språk- och yrkeskunskaper som ska vara uppfyllda för att ett kunskapscertifikat enligt 16 a § ska utfärdas.
Förordning (2022:39).


Övergångsbestämmelser

2017:820
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
   3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för en nyanländ som vid ikraftträdandet har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.
   4. För en nyanländ som har haft en etableringsplan enligt den upphävda lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ska tidsperioden från och med att en etableringsplan först upprättades till och med anvisningen till etableringsprogrammet avräknas från den tid som den nyanlände får ta del av insatser inom etableringsprogrammet enligt 15 §. Vid avräkningen ska bortses från tid då han eller hon i enlighet med 6 § i den upphävda förordningen om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller 8 § andra stycket i den upphävda lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare har varit förhindrad att delta i aktiviteter enligt en etableringsplan på grund av styrkt sjukdom eller vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Den nyanlände får ta del av insatser under en period om 36 månader från tidpunkten då en etableringsplan först upprättades.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.