Till innehåll på sidan

Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:811
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2017-06-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1124
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till juridiska personer som genomför telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

2 §   Syftet med statsbidraget är att förebygga bruk, riskbruk eller beroende av alkohol, tobak och spel om pengar genom att främja tillgången till telefon- och webbaserade stödinsatser till personer med denna problematik samt erbjuda stödinsatser till dessa personers närstående.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Bidrag får, i mån av tillgång på medel, beviljas en juridisk person som utan vinstintresse
   1. genomför telefon- och webbaserade stödinsatser i enlighet med vad som anges i 2 § inom ett eller flera av områdena alkohol, tobak och spel om pengar och som inte har organisatorisk eller annan koppling till verksamhet som främjar tillgången till alkohol, tobak och spel om pengar,
   2. tillhandahåller stödinsatserna utan kostnad för den enskilde,
   3. har en långsiktig inriktning på verksamheten,
   4. baserar stödinsatserna på relevant och aktuell kunskap inom respektive område samt tillhandahåller stödinsatserna på ett målgruppsanpassat sätt,
   5. har organisatorisk eller annan nära anknytning till såväl klinisk verksamhet som forskningsverksamhet inom det relevanta området, samt
   6. utformar verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och på ett sätt som möjliggör uppföljning av insatsernas effekt.

Bidraget får inte finansiera ekonomisk verksamhet inom den egna organisationen. Bidrag får dock lämnas för vissa kostnader för administration av verksamheten och för kostnader som kravet på revisors granskning av bidragsanvändningen enligt 14 § medför.

4 §   Bidrag får inte beviljas en juridisk person som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Formen för statsbidrag

5 §   Bidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag. Att ett sådant bidrag även får avse vissa andra kostnader följer av 3 § andra stycket.

Handläggningen av bidragsärenden

6 §   En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 30 september året före det år som bidraget söks för eller senast vid den senare tidpunkt som myndigheten bestämmer.

Ansökan ska göras enligt formulär som Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter om.

7 §   En ansökan, som ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för den sökande, ska innehålla
   1. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda den juridiska personen,
   2. uppgift om vilken tidsperiod som ansökan avser,
   3. i förekommande fall, verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för det senaste hela räkenskapsåret,
   4. uppgifter om hur den verksamhet som bidrag söks för ska bedrivas,
   5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, och
   6. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.

I ansökan ska det intygas att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

8 §   Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som följer av 7 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Beslut och utbetalning

9 §   Folkhälsomyndigheten prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

10 §   Folkhälsomyndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för bidrag i 4 § och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och de övriga förutsättningar som anges i 3 §.

11 §   Beslut om bidrag får fattas en gång per år och avse en tidsperiod om ett år.

Bidrag ska betalas ut kvartalsvis i förskott.

12 §   Ett beslut om bidrag ska förenas med de villkor som krävs för att syftet med bidraget ska tillgodoses.

Villkoren ska framgå av beslutet.

Uppföljning och redovisning

13 §   En mottagare av bidrag ska senast den 30 april året efter det att bidrag har tagits emot till Folkhälsomyndigheten lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till. Redovisningen ska göras enligt formulär som Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter om. Vid samma tidpunkt ska medel som inte har utnyttjats eller använts för de ändamål som de har beviljats för återbetalas till Folkhälsomyndigheten. En bidragsmottagare ska även lämna de övriga uppgifter och handlingar som Folkhälsomyndigheten begär.

14 §   En kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen. För en kommun, en region, en samverkansregion eller en sammanslutning av dessa gäller att en ekonomichef får intyga redovisningen i stället för en revisor. Ekonomichefen får inte vara samma person som undertecknat rekvisition, slutrapport eller annan begärd redovisning. Granskningen ska utföras enligt standard SNT 4400.

Revisorn eller ekonomichefen ska vidta följande granskningsåtgärder:
   1. kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med bidragsmottagarens bokföring för perioden som bidraget enligt bidragsbeslutet omfattar,
   2. kontrollera, för respektive budgetpost, att redovisade kostnader till sin karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning,
   3. kontrollera att det finns underlag (kvitton/fakturor) som verifierar kostnaderna,
   4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som bidraget enligt bidragsbeslutet omfattar,
   5. kontrollera att kostnaderna överensstämmer med den verksamhet som beskrivs i bidragsbeslutet, samt
   6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att
      a) anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden omfattar,
      b) tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns för den period som lönekostnaderna omfattar, och
      c) perioden som lönekostnaderna omfattar avser den tidsperiod som bidraget omfattar enligt bidragsbeslutet.

Kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 procent av kostnaderna för respektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst 5 verifikationer för respektive budgetpost.

Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Förordning (2019:1124).

15 §   Folkhälsomyndigheten ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått bidrag, för vilka syften och med hur stort belopp.

16 §   Folkhälsmyndigheten ska vartannat år, med början 2020, vid samma tidpunkt lämna regeringen en bedömning av bidragets effekter i förhållande till de syften och förutsättningar som anges i 2 och 3 §§.

Återkallelse av beslut

17 §   Beslut om bidrag ska helt eller delvis återkallas om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål som det har beviljats för,
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 13 §, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

Återbetalning

18 §   En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 17 §.

19 §   Folkhälsomyndigheten ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 18 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Folkhälsomyndigheten besluta att helt eller delvis efterge återkravet.

Överklagande

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:921).

Bemyndigande

21 §   Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2017:811

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag från och med år 2018.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.