Förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:583
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2017-06-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:100
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

/Rubriken upphör att gälla U:2024-04-01/ Inledande bestämmelser

1 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ I denna förordning finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

1 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ I denna förordning finns bestämmelser om regionalt utvecklingsarbete och statliga myndigheters medverkan i det arbetet. Förordning (2024:100).

2 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Med regionalt tillväxtarbete avses i denna förordning insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling.

2 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Med regionalt utvecklingsarbete avses i denna förordning insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Förordning (2024:100).

/Rubriken träder i kraft I:2024-04-01/

Det regionala utvecklingsarbetet

3 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas i syfte att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik.

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet.

3 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Det regionala utvecklingsarbetet ska bedrivas i syfte att uppfylla målet för den regionala utvecklingspolitiken samt mål eller motsvarande i programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden samt i förekommande fall omställningsplanen för Fonden för en rättvis omställning.

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 bör vara vägledande för det regionala utvecklingsarbetet. Förordning (2024:100).

4 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.

4 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala utvecklingsarbetet. Förordning (2024:100).

5 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Det regionala tillväxtarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

5 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Det regionala utvecklingsarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Förordning (2024:100).

/Rubriken upphör att gälla U:2024-04-01/

Ansvaret för det regionala tillväxtarbetet

/Rubriken träder i kraft I:2024-04-01/

Ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet

6 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Regionerna och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i sina respektive län.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som regionerna och Gotlands kommun har.
Förordning (2019:1121).

6 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Regionerna och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i sina respektive län.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som regionerna och Gotlands kommun har.
Förordning (2024:100).

7 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska
   1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin,
   2. fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetens-försörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt,
   3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och
   4. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.

Mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet får ingå som en del av den regionala utvecklingsstrategin. Förordning (2022:1095).

7 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet ska
   1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin,
   2. fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt,
   3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt utvecklingsarbete, och
   4. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen enligt förordningen (2024:99) om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet.

Mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet får ingå som en del av den regionala utvecklingsstrategin. Förordning (2024:100).

Den regionala utvecklingsstrategin

8 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för program för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.

Om flera län utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi, ska det som sägs om ett län i denna förordning i stället gälla alla län som omfattas av strategin. Förordning (2022:1384).

8 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala utvecklingsarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet.

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ och ska beaktas när andra regionala strategier och program tas fram.

Om flera regioner utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi, ska det som sägs om ett län i denna förordning i stället gälla alla län som omfattas av strategin. Förordning (2024:100).

9 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter.

9 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ha ett territoriellt perspektiv inklusive hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter.
Förordning (2024:100).

10 §   Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordning (2019:1121).

11 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska följande särskilt beaktas:
   - EU:s strategi för Östersjöregionen,
   - havs- och fiskeriprogrammet,
   - kommunala översiktsplaner inklusive för havsområden,
   - kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning,
   - landsbygdsprogrammet,
   - länsplaner för regional transportinfrastruktur och regionala trafikförsörjningsprogram,
   - regionala bredbands- och digitaliseringsstrategier eller motsvarande,
   - regionala klimat- och energistrategier,
   - regionala kulturplaner,
   - regionala serviceprogram,
   - regionplaner enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900), och
   - åtgärdsprogram för regionala miljömål och för vattenförvaltning.

Även andra strategier och program som är relevanta för regionen bör beaktas. Förordning (2018:1874).

11 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska relevanta mål, strategier, planer och program av betydelse för det regionala utvecklingsarbetet beaktas.
Förordning (2024:100).

12 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande.

Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige. Förordning (2019:1121).

12 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige. Förordning (2024:100).

13 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ När den regionala utvecklingsstrategin har fastställts eller uppdaterats ska den lämnas till regeringen och till följande statliga myndigheter och aktörer:
   1. Almi AB,
   2. Arbetsförmedlingen,
   3. Boverket,
   4. Försäkringskassan,
   5. Havs- och vattenmyndigheten,
   6. länsstyrelserna,
   7. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
   8. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
   9. Myndigheten för yrkeshögskolan,
   10. Naturvårdsverket,
   11. Post- och telestyrelsen,
   12. Riksantikvarieämbetet,
   13. Riksarkivet,
   14. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige,
   15. Sametinget,
   16. Skogsstyrelsen,
   17. Statens energimyndighet,
   18. Statens jordbruksverk,
   19. Statens kulturråd,
   20. Statens skolverk,
   21. Svenska Filminstitutet,
   22. Sveriges export- och investeringsråd,
   23. Sveriges geologiska undersökning,
   24. Tillväxtverket,
   25. Trafikanalys,
   26. Trafikverket,
   27. Universitetskanslersämbetet,
   28. Verket för innovationssystem, och
   29. berörda universitet och högskolor.

Sådana andra regionala strategier och program som avses i 8 § ska när de fastställts eller uppdaterats lämnas till Tillväxtverket och andra berörda statliga myndigheter.
Förordning (2022:1355).

13 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ När den regionala utvecklingsstrategin har fastställts eller uppdaterats ska den lämnas till regeringen, Tillväxtverket och andra relevanta statliga myndigheter och aktörer. Förordning (2024:100).

14 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Samordning ska ske med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordning (2019:1121).

14 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin med berörda kommuner och regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan.
Förordning (2024:100).

/Rubriken upphör att gälla U:2024-04-01/

Användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete

/Rubriken träder i kraft I:2024-04-01/

Användningen av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete

15 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Den regionala utvecklingsstrategin och, i förekommande fall, program för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ ska vara utgångspunkt vid urvalet av insatser när den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet fattar beslut om statliga medel för regionala tillväxtåtgärder. Förordning (2022:1384).

15 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Den regionala utvecklingsstrategin och, i förekommande fall, programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ ska vara utgångspunkt vid urvalet av insatser när den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet fattar beslut om statliga medel för regionala utvecklingsåtgärder. Förordning (2024:100).

Uppföljning, utvärdering och redovisning

16 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet. I detta arbete ska den uppföljning och utvärdering som gjorts av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ tas till vara om den har betydelse för länet. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt.

Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Förordning (2022:1384).

16 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet i länet. I arbetet ska den uppföljning och utvärdering som gjorts av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska socialfonden+ tas till vara. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt.

Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Resultatet av analyser, uppföljningar och utvärderingar av det regionala utvecklingsarbetet ska redovisas i enlighet med förordningen (2024:99) om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet. Förordning (2024:100).

17 §   /Upphör att gälla U:2024-04-01 genom förordning 2024:100)./ Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska årligen till regeringen rapportera resultatet av den analys, uppföljning och utvärdering som ska göras enligt 16 §.

/Rubriken upphör att gälla U:2024-04-01/

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet

/Rubriken träder i kraft I:2024-04-01/

Statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet

18 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken uppnås. När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar.

I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt beaktas.

18 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar.

I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala utvecklingsarbetet i övrigt beaktas.
Förordning (2024:100).

19 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet ska grundas på prioriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 samt på prioriteringarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Myndigheternas medverkan ska ske i samverkan med den som har det regionala utvecklingsansvaret. Tillväxtverket ska stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

19 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet ska grundas på de strategiska områdena i den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 samt målen och prioriteringarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Myndigheternas medverkan ska ske i samverkan med den som har det regionala utvecklingsansvaret. Tillväxtverket ska stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.
Förordning (2024:100).

20 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Statliga myndigheter ska
   1. samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i frågor som är av väsentlig betydelse för en regions hållbara tillväxt och utveckling,
   2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet,
   3. inom sina verksamhetsområden ge det biträde som behövs till den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet,
   4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala tillväxtarbetet,
   5. när verksamhetsminskningar övervägs, samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer om möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten, och
   6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina verksamheter. Förordning (2019:1121).

20 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Statliga myndigheter ska
   1. samråda med den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i frågor som är av väsentlig betydelse för ett läns hållbara tillväxt och utveckling,
   2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för ett läns hållbara tillväxt och utveckling,
   3. inom sina verksamhetsområden ge den hjälp som behövs till den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet,
   4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala utvecklingsarbetet,
   5. när verksamhetsförändringar övervägs, samråda med den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer om möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten, och
   6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina verksamheter. Förordning (2024:100).

21 §    /Upphör att gälla U:2024-04-01/ Länsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

21 §    /Träder i kraft I:2024-04-01/ Länsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet i länet. Förordning (2024:100).


Övergångsbestämmelser

2022:1384
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 september 2022.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för programperioden 2014-2020.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.