Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med automatiserade fordon

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:309
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2017-04-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:754
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller för trafik på väg avseende försöksverksamhet med automatiserade fordon som i enlighet med 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) omfattas av ett beslut om undantag.

Förordningen är meddelad med stöd av 1 § första stycket 8 lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer. Förordning (2020:754).

Definitioner

2 §   I denna förordning avses med:

automatiserade fordon: fordon som har ett automatiserat körsystem som självständigt kan kontrollera och föra fordonet under hela eller en del av färden, och

försöksverksamhet: verksamhet som innefattar förande av automatiserade fordon för att testa och utvärdera automatiska funktioner som inte ingår i ett typgodkännande, ett enskilt godkännande eller en registreringsbesiktning enligt fordonslagen (2002:574). Förordning (2020:754).

3 §   Andra ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2020:754).

Tillstånd att bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon

4 §   Försöksverksamhet med automatiserade fordon får bedrivas endast efter tillstånd. Ett tillstånd får förenas med villkor och ska gälla under en begränsad tidsperiod med möjlighet till förlängning.

Tillstånd får lämnas endast om den sökande visar att trafiksäkerheten kan säkerställas under försöksverksamheten och att verksamheten inte medför någon väsentlig störning eller olägenhet för omgivningen.

Ett beslut om tillstånd ska omprövas om det finns särskilda skäl. Förordning (2020:754).

5 §   Frågor om tillstånd prövas av Transportstyrelsen. Innan Transportstyrelsen fattar ett sådant beslut ska den ge väghållaren tillfälle att yttra sig. Förordning (2020:754).

6 §   Hos en juridisk person som bedriver försöksverksamhet med automatiserade fordon ska det finnas en eller flera personer som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det meddelade tillståndet. Ansvariga är
   1. i ett aktiebolag och en ekonomisk förening den verkställande direktören, om det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett,
   2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje fysisk bolagsman, och
   3. hos andra juridiska personer än de som avses i 1 eller 2 den eller de fysiska personer som den juridiska personen har utsett.

Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att
   1. någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara ansvariga, eller
   2. en kommanditdelägare undantas från att vara ansvarig.

Transportstyrelsen ska godkänna den eller de ansvariga.
Förordning (2020:754).

Vem som ska anses som förare

7 §   Vid färd med automatiserade fordon som tillhör fordonsslaget personbil, lastbil, buss, motorcykel eller moped klass I ska det finnas en förare i eller utanför fordonet. Transportstyrelsen får ställa villkor om att det på samma sätt ska finnas en förare för andra automatiserade fordon om styrelsen bedömer att det är nödvändigt av trafiksäkerhetsskäl eller av andra särskilda skäl.

Den som aktiverar den automatiserade körningen ska anses vara fordonets förare till dess att den automatiserade körningen inaktiveras. Förordning (2020:754).

Återkallelse

8 §   Ett tillstånd att bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon ska återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls eller om villkoren för tillståndet inte följs.

Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att inte återkalla tillståndet. Förordning (2020:754).

Ansvarsbestämmelse

9 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver försöksverksamhet med automatiserade fordon utan tillstånd eller i strid med ett meddelat tillstånd döms till böter.
Förordning (2020:754).

Avgifter

10 §   Transportstyrelsen ska ta ut avgifter för ärendehandläggning enligt denna förordning.

Bemyndigande

11 §   Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om tillstånd att bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.
Förordning (2020:754).

Överklagande

12 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd enligt 4 §, återkallelse av tillstånd enligt 8 § och avgift enligt 10 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:916).


Övergångsbestämmelser

2017:309
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
   2. Förordningen upphör att gälla den 1 juli 2022.
   3. Trots punkt 2 gäller förordningen fortfarande för mål om ansvar som har inletts innan förordningen upphörde att gälla. 2020:754
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
   2. För tillstånd som lämnats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.