Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:214
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2017-03-16
Ändrad: t.o.m. 2020:572
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 §   Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Föreskrifter

3 §   Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Godkännanden och anmälningar

4 §   Frågor om lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare meddelas efter särskild ansökan.
Förordning (2020:572).

5 §   Lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU- handlare ska anmäla till Skatteverket om
   1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
   2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
   3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
      a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller
      b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.
Förordning (2020:572).

Former för ansökan

6 §   En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.