Förordning (2017:1337) om bidrag för grönare städer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:1337
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2017-12-21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Boverket får ge statligt stöd i form av bidrag till kommuner enligt denna förordning för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Bidrag ges om det finns medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaring

2 §   Med stadsgrönska avses i denna förordning
   1. naturmark, parker, alléer, träd, buskage, häckar, planteringar, gröna tak och väggar, ytor för barns lek och utevistelse, ekodukter, gröna korridorer, grön infrastruktur och liknande grönytor i urbana miljöer, och
   2. stränder, våtmarker, vattendrag, diken, dagvattenanläggningar och liknande vattenytor i urbana miljöer.

Förutsättningar för bidrag

3 §   Bidrag enligt denna förordning ska främja att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i urbana miljöer i syfte att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Ett bidrag som uppfyller kravet i första stycket får också främja innovativ, mångfunktionell och resurseffektiv stadsgrönska, förbättra städernas robusthet och resiliens genom stadsgrönska och förbättra städernas motståndskraft mot höga temperaturer eller översvämning.

4 §   Ett bidrag ska avse genomförande av åtgärder som innebär att ett nytt område med stadsgrönska anläggs eller att ett befintligt område med stadsgrönska utvecklas. Bidraget får omfatta den planering som behövs för detta.

Stöd får endast ges till åtgärder för stadsgrönska som är till nytta för allmänheten utan krav på någon särskild motprestation.

5 §   Bidrag får inte ges för åtgärder som har inletts innan ansökan om stöd har getts in.

6 §   Bidrag får ges endast för åtgärder som slutförs inom tre år från åtgärdernas påbörjande eller, om det finns särskilda skäl, den längre tid som Boverket bestämmer.

7 §   Bidrag får inte ges till åtgärder som endast har liten betydelse för att främja de förutsättningar som anges i 3 §. 8 § Bidrag får endast ges till kommuner som bedriver eller har förutsättningar att bedriva ett strategiskt och metodiskt arbete för att integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den urbana miljön.

Bidragsnivå

9 §   Ett bidrag får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att planera och genomföra de åtgärder som bidraget avser.

Bidraget får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider bidragsnivån i första stycket.

Ansökan om bidrag

10 §   En ansökan om bidrag ges in till Boverket. Ansökan ska göras enligt det formulär som Boverket tillhandahåller.

11 §   Ansökan ska innehålla
   1. en beskrivning av de åtgärder som bidrag söks för, inklusive planerad start- och sluttidpunkt, och en analys av hur åtgärderna uppfyller förutsättningarna för bidraget i 3 §,
   2. en förteckning över kostnader för att genomföra åtgärderna och uppgift om hur stor andel av kostnaderna som det söks bidrag för,
   3. uppgift om huruvida annan finansiering har sökts eller beviljats för att genomföra åtgärderna,
   4. en beskrivning av hur åtgärderna kommer att bidra till ett varaktigt och långsiktigt arbete med att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den urbana miljön, och
   5. de övriga uppgifter som Boverket behöver för att pröva ansökan.

Boverkets prövning

12 §   Boverket prövar ansökningar och beslutar om bidrag.

13 §   Boverket ska
   1. besluta om antalet prövningstillfällen per år och publicera uppgifter om prövningstillfällena på sin webbplats, och
   2. prioritera den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt främja det syfte och de krav som anges i 3 §. 14 § Om Boverket beslutar att ge bidrag, ska beslutet ange
   1. vilka åtgärder bidraget lämnas för och vilken plats som åtgärderna utförs på,
   2. bidragsnivån och det högsta belopp som får betalas ut,
   3. den tidpunkt när åtgärderna ska vara inledda och slutförda,
   4. hur redovisning, rapportering och uppföljning ska ske, och
   5. de övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte.

Årlig redovisning av åtgärdernas utförande

15 §   En kommun som har fått ett bidrag beviljat ska årligen redovisa till Boverket hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider.

Slutrapport

16 §   När kommunen har genomfört de åtgärder som bidraget avser ska kommunen ge in en slutrapport till Boverket. Rapporten ska ges in inom sex månader från den tidpunkt då åtgärderna slutfördes, om inte Boverket beslutar annat.

17 §   Slutrapporten ska innehålla
   1. en ekonomisk slutredovisning av hur bidraget använts,
   2. en redovisning av genomförda åtgärder,
   3. en redogörelse för hur åtgärderna bidragit till kommunens arbete med att integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den urbana miljön, och
   4. en skötselplan där kommunen redovisar hur stadsgrönskan ska bevaras och utvecklas.

Utbetalning av bidrag

18 §   Högst 75 procent av ett beviljat bidrag får betalas ut i förskott innan åtgärderna har slutredovisats. Resterande del av bidraget betalas ut efter det att slutrapporten har lämnats till och godkänts av Boverket.

19 §   Boverket ska besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts enligt de förutsättningar som anges i 3 §,
   4. mottagaren inte har lämnat en slutrapport, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

Återbetalning och återkrav

20 §   En kommun är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 19 §. Boverket får då besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget med ränta enligt räntelagen (1975:635).

Uppföljning

21 §   Boverket ska följa upp att syftet med bidrag enligt denna förordning tillgodoses. Boverket ska varje år i samband med sin årsredovisning till regeringen rapportera hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts.

Bemyndigande

22 §   Boverket får meddela
   1. föreskrifter om de ytterligare uppgifter som ska lämnas i ansökan om bidrag, i samband med den årliga redovisningen och i slutrapporten,
   2. föreskrifter om uppgifter som bidragsmottagare ska lämna för Boverkets uppföljning och utvärdering, och
   3. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

23 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.