Till innehåll på sidan

Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:881
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 2016-09-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:138
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Förutsättningar för stöd

1 §   Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att anordna hyresbostäder och bostäder för studerande. Stöd får endast lämnas för ansökningar som har beviljats enligt 16 § före utgången av 2022. Beviljade preliminära stödbelopp får inte höjas.

Stödet lämnas som ett investeringsstöd för att anordna bostäder i enlighet med Europeiska kommissionens beslut C(2020)6165 final av den 11 september 2020 i ärende SA.56305 (2020/NN) genom vilket stödordningen för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande förklaras förenligt med den inre marknaden i enlighet med artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Stödet lämnas till fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som anordnar bostäder på ofri grund. Förordning (2024:138).

1 a §   Stöd får lämnas om stödmottagaren
   1. tillåter Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,
   2. ser till att kraven i 1 även följs av den som utför eller medverkar till arbetet med projektet, och
   3. ger Ekonomistyrningsverket möjlighet att besöka stödmottagaren och där ta del av ytterligare nödvändig information. Förordning (2021:1294).

1 b §   Stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får lämnas endast under förutsättning att stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2021:1294).

2 §   Stöd får lämnas
   1. för bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist,
   2. för bostäder för studerande i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola, eller
   3. om det i en kommun finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stöd får också lämnas om det finns behov av att bygga hyresbostäder och bostäder för studerande på grund av omfattande förändringar i en kommuns fysiska samhällsstruktur som har sin grund i omständigheter utanför kommunens kontroll.
Förordning (2019:1302).

3 §   Stöd får lämnas för att anordna hyresbostäder som är avsedda för permanent bruk och självständigt boende som garanteras genom hyresavtal utan inskränkningar i besittningsskyddet eller hyresavtal om kooperativ hyresrätt.

Stöd får lämnas för bostäder för studerande och bostäder som anordnas i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer med socialt utsatt situation även om hyresavtalen för bostäderna innehåller begränsningar i besittningsskyddet.

Stöd får lämnas för bostäder som inryms i småhus eller flerbostadshus.

4 §   Stöd får lämnas enbart till bostäder som anordnas genom nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av hel eller del av byggnad som inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

5 §   Ett byggnadsprojekt, genom vilket bostäder anordnas enligt 4 §, anses vara påbörjat när byggnadsarbetet har påbörjats. Med byggnadsarbete avses vid nybyggnad och tillbyggnad grundläggningsarbete och vid ombyggnad rivnings- eller röjningsarbete.

Ett byggnadsprojekt anses färdigställt när det finns ett slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) eller ett interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § samma lag.

6 §   Stödet beräknas på
   1. boarea, och
   2. areor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

7 §   Vid prövning av frågor om stöd indelas landet i följande regioner:
   1. Stockholmsregionen, som utgörs av kommunerna i Stockholms FA-region, utom de kommuner som gränsar mot kommuner utanför regionen,
   2. regionen kommuner nära Stockholm, som utgörs av de kommuner i Stockholms FA-region som gränsar mot kommuner utanför regionen,
   3. Göteborgsregionen, som utgörs av kommunerna i Göteborgs FA-region,
   4. Malmöregionen, som utgörs av kommunerna i Malmös FA-region,
   5. regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, som utgörs av kommuner som årligen ökat befolkningsmässigt under de senaste tre till fem åren med sammantaget minst fem procent,
   6. regionen övriga stora kommuner, som utgörs av de kommuner utanför Stockholms, Göteborgs respektive Malmös FA-region som har fler än 75 000 invånare och som inte ingår i någon av ovanstående regioner, och
   7. regionen övriga landet.

Med FA-region avses den indelning av Sverige i funktionella analysregioner som Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser beslutar om.

8 §   Stöd får lämnas om
   1. en ansökan om stöd har kommit in innan projektet påbörjas,
   2. projektet kommer att påbörjas inom ett år från det att beslut om stöd enligt 16 § har fattats och färdigställas inom två år från den dag det har påbörjats,
   3. projektet till sin karaktär är ägnat att säkerställa relativt lägre boendekostnader genom att normhyran per kvadratmeter boarea per år, i förekommande fall inklusive bostadens andel i sådana areor för gemensamma aktiviteter som avses i 6 § 2, vid tillträdet inte får överstiga

a) 1 550 kronor i Stockholmsregionen,

b) 1 450 kronor i regionen kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner samt, utanför Stockholmsregionen, för bostäder för studerande, och

c) 1 350 kronor i övriga fall,
   4. den i 3 angivna hyran, när det är fråga om kooperativ hyresrätt, även omfattar värdet av hyresgästens egen insats,
   5. projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande genom att byggnaden har låg energianvändning, motsvarande högst 88 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338),
   6. projektet innehåller en blandning av lägenhetsstorlekar, med minst en lägenhet med tre eller fler rum och kök, och, i projekt som omfattar tio lägenheter eller fler, minst tio procent av lägenheterna har högst ett rum och kök eller annat utrymme för matlagning,
   7. den som utför arbetet medverkar till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar i färdigutbildning,
   8. den som utför arbetet tar ett huvudentreprenörsansvar som motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtal,
   9. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement är godkänd för F-skatt eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp ett intyg eller någon annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter,
   10. projektet har beviljats bygglov som fått laga kraft, och
   11. byggnaden kommer att uppfylla de krav på permanentbostäder som följer av 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Första stycket 6 tillämpas inte i fråga om bostäder för studerande eller bostäder som anordnas i syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer med socialt utsatt situation eller om det aktuella byggsystemet inte medger den eftersträvade blandningen av lägen- hetsstorlekar.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen i ett enskilt fall besluta om undantag från första stycket 2, 3, 6 och 7. Ett beslut om undantag från första stycket 2 får dock inte innebära att projektet ska färdigställas senare än att en komplett ansökan om utbetalning har kommit in till länsstyrelsen senast den 1 september 2027 i enlighet med 17 a § första stycket. Förordning (2024:138).

8 a §   Stöd får lämnas om stödmottagaren, i projekt med minst tio lägenheter, förbinder sig att erbjuda kommunen minst 12,5 procent av lägenheterna i projektet att
   1. hyra i syfte att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation som behöver en boendeinsats beslutad med stöd av 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen (2001:453),
   2. vid den initiala inflyttningen förmedla till personer under 31 år, eller
   3. utnyttja genom en kombination av 1 och 2.

Kommunen ska ha rätt att hyra lägenheterna enligt första stycket 1 i fem år, eller fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit hyresrätten.

Erbjudandet enligt första stycket får även avse motsvarande antal lägenheter i stödmottagarens befintliga bestånd inom samma kommun. Lägenheterna ska om möjligt vara fördelade mellan flera bostadshus.

Erbjudandet ska lämnas tillsammans med ansökan om stöd. Kommunen ska ha möjlighet att utnyttja erbjudandet, med den fördelning av lägenheter enligt andra stycket 1-3 som kommunen finner lämplig, fram till fem månader före planerat inflyttningsdatum. Förordning (2019:1302).

8 b §   Om stödmottagaren redan har ett avtal med kommunen som innebär en skyldighet att tillhandahålla ett visst antal lägenheter i projektet för något av de syften som anges i 8 a § första stycket, ska dessa lägenheter anses ingå och räknas av vid bedömningen av om villkoret i den bestämmelsen är uppfyllt.

Kravet på erbjudande till kommunen enligt 8 a § gäller inte för projekt avsedda för anordnande av kooperativ hyresrätt eller av bostäder för studerande eller bostäder i syfte att underlätta inträde på bostadsmarknaden för personer med en socialt utsatt situation enligt 3 § andra stycket.
Förordning (2019:1302).

9 §   Stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att under femton års tid från det att ett utbetalningsbeslut enligt 17 § har fattats
   1. när det gäller bostäder enligt 2 § 1 och 3, genom överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt se till att de bostäder som anordnas med stödet förmedlas enligt öppna och transparenta allmännyttiga principer eller, om det är fråga om kooperativ hyresrätt, enligt ett öppet och transparent kösystem,
   2. ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi och inte tillämpa andra inkomstkrav än vad som följer av föreskrifter som har meddelats av Boverket med stöd av 29 §,
   3. använda bostäderna för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när stödet beviljades,
   4. inte överlåta den byggnad eller de byggnader som innehåller bostäderna till någon som avser att använda bostäderna för annat ändamål eller med andra villkor än vad som förutsattes när stödet beviljades,
   5. vid en överlåtelse, i överlåtelseavtalet ange att bostäderna har anordnats med stöd enligt denna förordning och att de inte får användas för annat ändamål eller upplåtas på villkor som avviker från denna förordning eller ett beslut som har meddelats med stöd av förordningen och att köparen vid en eventuell framtida överlåtelse inom femtonårsperioden ska ange samma information, och
   6. säkerställa relativt lägre hyresnivåer genom att hyrorna fastställs enligt 12 kap. 55 c § jordabalken och att hyrorna vid tillträdet inte överstiger den hyra som anges i 8 § första stycket 3 och därefter inte ökar mer än hyrorna i genomsnitt på orten eller, om det är fråga om kooperativ hyresrätt, dels att den hyresnivå som angetts i ansökan om stöd inte ökar mer än hyrorna i genomsnitt på orten, dels att under samma period inte höja den insats som tas ut av medlemmarna.

Om bostäderna uppförs med tidsbegränsat bygglov, ska den tidsperiod som avses i första stycket i stället motsvara bygglovets längd. Förordning (2019:1302).

10 §   Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter som uttrycket definieras i punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter.

Stödets storlek

11 §   Stöd får lämnas med
   1. högst 7 100 kronor per kvadratmeter boarea i Stockholmsregionen och för bostäder som avses i 2 § andra stycket,
   2. högst 5 800 kronor per kvadratmeter boarea i regionen kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, i regionen övriga stora kommuner samt, utanför Stockholmsregionen, för bostäder för studerande, och
   3. högst 4 800 kronor per kvadratmeter per kvadratmeter boarea i övriga fall.

För ytor upp till och med 35 kvadratmeter boarea per lägenhet lämnas högsta stödbelopp enligt första stycket. För ytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter boarea per lägenhet lämnas stöd med 50 procent av stödbeloppet enligt första stycket. För ytor därutöver lämnas inget stöd. Förordning (2018:157).

12 §   För areor för gemensamma aktiviteter enligt 6 § 2 lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbelopp enligt 11 § första stycket.

13 §   Högsta stödbeloppet enligt 11 § får höjas
   1. med upp till 75 procent om ett byggnadsprojekt medför en energianvändning motsvarande högst 56 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338), och
   2. med upp till 75 procent om ett byggnadsprojekt leder till att antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan.
Förordning (2024:138).

14 §   Stödbeloppet får inte överstiga skillnaden mellan de stödberättigande kostnaderna och rörelseresultatet för investeringen. Vid beräkningen av stödbelopp, stödberättigade kostnader och rörelseresultatet för investeringen ska artiklarna 2.39, 7 och 56.6 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 tillämpas. Förordning (2021:1294).

Ansökan om stöd

15 §   En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Beslut om stöd

16 §   Länsstyrelsen prövar frågor om stöd. Ett beslut om stöd ska innehålla uppgifter om det preliminära stödbeloppet och det datum som byggnadsprojektet ska vara färdigställt.

Ett beslut om stöd får förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

Prövningen av om förutsättningarna för att bevilja ett förhöjt stöd enligt 13 § 1 är uppfyllda ska göras vid utbetalningsbeslutet enligt 17 §. Sökanden ska upplysas om detta i beslutet om stöd.

Om finansieringen kommer från Europeiska unionen ska beslutet om stöd förenas med villkor om att stödmottagaren ska informera om detta och säkerställa unionsfinansieringens synlighet i enlighet med artikel 34.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.
Förordning (2021:1294).

Utbetalning av stöd

17 §   När ett byggnadsprojekt är färdigställt ska länsstyrelsen, efter särskild ansökan, fatta ett utbetalningsbeslut i vilket stödets storlek slutligt bestäms. Ett beslut om utbetalning ska fattas senast i sådan tid att utbetalningen kan ske före utgången av 2027.

Stödets storlek ska beräknas med utgångspunkt i de stödbelopp enligt 11-13 §§ som gällde vid beslutet om stöd enligt 16 §. Vid bestämmande av stödets slutliga storlek ska dock möjligheten till förhöjt stöd enligt 13 § 1 prövas. Ett förhöjt stöd förutsätter dock att det redan av ansökan framgår att byggnadsprojektet avser en sådan byggnad som definieras i 13 § 1.

Stödet ska betalas ut till den som vid tidpunkten för länsstyrelsens utbetalningsbeslut är antecknad i fastighetsregistret som lagfaren ägare, tomträttshavare eller ägare av byggnad som inte tillhör fastighetsägaren. Förordning (2024:138).

17 a §   En ansökan om utbetalning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter det att projektet färdigställts eller, om ett projekt har färdigställts innan beslut om stöd enligt 16 § har fattats, inom två månader från beslutet om stöd. En komplett ansökan om utbetalning ska dock ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 september 2027.

Sökanden ska i ansökan om utbetalning ange om stöd enligt annan författning sökts eller beviljats för stödberättigade kostnader inom projektet.

Ett beslut om utbetalning av stöd får inte fattas förrän sökanden har lämnat in beslut om sådant stöd som avses i andra stycket.

Om projektet har beviljats sådant stöd som avses i andra stycket, ska detta räknas av från stödets slutliga storlek.
Förordning (2024:138).

18 §   Länsstyrelsen ska sända ett utbetalningsbeslut enligt 17 § första stycket till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel om att bostäder i fastigheten har anordnats med stöd av denna förordning. Inskrivningsmyndigheten ska underrätta lagfaren ägare eller tomträttshavaren om att en sådan anteckning har gjorts.

En sådan anteckning får, på inskrivningsmyndighetens eget initiativ eller på begäran av lagfaren ägare eller tomträttshavaren, tas bort femton år från det att ett utbetalningsbeslut enligt 17 § första stycket har fattats. Om bostäder anordnats med tidsbegränsat bygglov, får anteckningen tas bort när bygglovet löpt ut.

19 §   Boverket betalar ut stöd enligt denna förordning.

20 §   Stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Tillsyn och uppgiftsskyldighet

21 §   Länsstyrelsen ska följa upp och utvärdera stödet samt utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs.

Ekonomistyrningsverket ska i revisionssyfte följa upp stödet och begära in nödvändiga uppgifter från stödmottagare.
Förordning (2021:1294).

22 §   Den som har ansökt om eller tagit emot stöd ska bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget och på begäran lämna de uppgifter som behövs för att följa upp och utvärdera stödet. Förordning (2021:1294).

Återbetalningsskyldighet

23 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig om
   1. den som har sökt eller tagit emot stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bostäderna används för annat ändamål eller på andra villkor än som följer av denna förordning eller ett beslut som har meddelats med stöd av förordningen, eller
   4. villkoren för stödet i något annat avseende inte har följts.

Vid tillämpningen av första stycket 3 ska återbetalning ske av den del av stödet som proportionellt hänför sig till tiden från det att bostäderna började användas för annat ändamål eller på andra villkor än som följer av denna förordning eller ett beslut som har meddelats med stöd av förordningen till och med att femtonårsperioden enligt 9 § första stycket eller den period som följer av 9 § andra stycket löper ut. Detta ska gälla även om stödmottagaren under perioden har överlåtit den byggnad eller de byggnader med bostäder för vilka stöd har lämnats och den nya ägaren använder bostäderna för annat ändamål eller på andra villkor än som följer av denna förordning eller ett beslut som har meddelats med stöd av förordningen.

24 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.

Ett beslut om återkrav ska fattas inom femton år från det att ett utbetalningsbeslut enligt 17 § har fattats.

25 §   Om en stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska betalas tillbaka, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får räntekravet sättas ned.

26 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta enligt denna förordning, får ett krav på återbetalning av stöd och på ränta räknas av mot annan utbetalning av stöd enligt förordningen.

Överklagande

27 §   Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i överklagade ärenden enligt 17, 20 och 26 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:904).

Särskilda uppgifter för länsstyrelsen och Boverket

28 §   I 12 a § första stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i 3 och 4 §§ förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentliggörande och rapportering. Länsstyrelsen ska föra de register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

29 §   Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2019:476
   1. Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2019.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som har beviljats stöd före ikraftträdandet.

2019:1302
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
   3. För ansökningar som har getts in före ikraftträdandet gäller 8 § 5 och 6 i den äldre lydelsen.

2021:1294
   1. Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.
   2. Den nya bestämmelsen i 1 a § tillämpas inte på ansökningar som har beviljats stöd före ikraftträdandet.
   3. För ansökningar som har beviljats stöd före ikraftträdandet gäller 16, 21 och 22 §§ i den äldre lydelsen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.