Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:39
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:925
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Mottagandebehov

2 §   Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättning i en kommun under det kommande kalenderåret (mottagandebehov). Migrationsverket ska göra en ny beräkning av mottagandebehovet när det finns skäl för det.

Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner

3 §   Av förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under ett visst kalenderår.

Länstal och kommuntal

4 §    Fördelningen på länsnivå av antalet nyanlända som ska 
omfattas av anvisningar under ett visst kalenderår (länstal) framgår av förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner.

5 §   Länsstyrelsen ska på grundval av länstalen besluta om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett kalenderår i taget.

6 §   När kommuntalen beslutas får kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas utöver de kriterier som anges i 7 § andra stycket lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordning (2017:26).

7 §   Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen revideras. Kommuntalen får också revideras under innevarande kalenderår efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.

7 a §   Om länstalen sänks under innevarande kalenderår, får vid fastställandet av nya länstal och kommuntal kommunernas planering för ett tidigare beslutat högre mottagande beaktas utöver de kriterier som anges i 7 § andra stycket lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordning (2017:26).

Beslut om anvisning och mottagande i kommunen

8 §   Migrationsverket får inom ramen för kommuntalen besluta om anvisning i enskilda fall enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

9 §   Ett beslut om anvisning ska omfatta en nyanländ och, i förekommande fall, andra nyanlända som ingår i samma hushåll oavsett om dessa omfattas av 11 § eller inte.

10 §   I beslutet om anvisning ska det anges när kommunen senast ska ta emot en nyanländ för bosättning. Den tidpunkt för kommunens mottagande som anges i beslutet om anvisning får inte sättas senare än två månader från tidpunkten för beslutet. Vid anvisning som avser en nyanländ som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) får Migrationsverket besluta om en längre tidsfrist. Förordning (2016:1280).

10 a §   Om en anvisning avbryts på grund av att en nyanländ inte utnyttjar anvisningen, får Migrationsverket senast under det närmast följande kalenderåret besluta att, inom ramen för samma kommuntal som det ursprungliga beslutet, ersätta anvisningen med en anvisning som omfattar en annan nyanländ. Förordning (2017:925).

Prioritering vid anvisningar

11 §   Endast nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen ska omfattas av anvisningar.

Uppgiftsskyldighet

11 a §   Migrationsverket ska till den ansvariga myndigheten i en anvisad kommun lämna de uppgifter om en nyanländ som behövs för kommunens mottagande av den nyanlände. Förordning (2017:598).

Anmälan av tillgängliga bostäder

12 §   En kommun får anmäla tillgängliga bostäder för nyanlända till Migrationsverket. Länsstyrelsen ska föra dialog med kommuner inom länet i syfte att främja att kommunerna planerar för mottagandet av nyanlända för bosättning i kommunen och anmäler tillgängliga bostäder för nyanlända.

Överklagande

13 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2016:39
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.
   3. Trots vad som anges i 5 § om vem som ska besluta kommuntal och om när kommuntalen ska beslutas, framgår kommuntalen för 2016 av förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner.
   4. Trots vad som anges i 8 § om anvisande myndighet, gäller följande för 2016:

Arbetsförmedlingen får inom ramen för kommuntalen besluta om anvisning i enskilda fall enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, när det gäller nyanlända som har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, om uppehållstillstånd har beviljats på annan grund än enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Beslut om anvisning får fattas även innan det är klarlagt att en nyanländ har rätt till etableringsplan.

Migrationsverket får inom ramen för kommuntalen besluta om anvisning i enskilda fall enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, när det gäller nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) och nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
   5. För 2016 gäller följande:

Arbetsförmedlingen ska lämna följande uppgifter till Migrationsverket avseende en nyanländ som omfattas av lagen (2016:38) och om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning:
   1. uppgift om att en nyanländ omfattas av ett beslut om anvisning enligt lagen, namn- och person- eller samordningsnummer, anvisad kommun, datum för beslutet och datum för när kommunen senast ska ta emot den nyanlände för bosättning, och
   2. uppgift om att en nyanländ som omfattas av ett beslut om anvisning har avböjt eller inte har kunnat utnyttja en anvisning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.