Förordning (2016:187) om ekodesign

artal
2016
utfardad
2016-03-10
andrattillochmed
t.o.m. SFS 2022:1191
utdrag
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2008:112) om ekodesign. Förordningen är meddelad med stöd av - 17 § lagen om ekodesign i fråga om 4 §, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Ordförklaringar 2 § Ord och
SFS nr: 2016:187
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2016-03-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1191
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2008:112) om ekodesign.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 17 § lagen om ekodesign i fråga om 4 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Ordförklaringar

2 §   Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2008:112) om ekodesign.

Tillsyns- och marknadskontrollmyndighet

3 §   Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 § lagen (2008:112) om ekodesign.

3 a §   Statens energimyndighet är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2008:112) om ekodesign. Förordning (2022:1191).

Kostnader för provtagning

4 §   Tillverkaren av en energirelaterad produkt eller energirelaterad del eller tillverkarens representant ska ersätta Statens energimyndighet för kostnader för provtagning och undersökning av prov av produkten eller delen.

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten eller delen visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2008:112) om ekodesign, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Överklagande

5 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:897).