Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:1367
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2016-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1808
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till allmänna samlingslokaler och i vissa fall till utomhusmiljöer i nära anslutning till sådana lokaler. Med allmän samlingslokal avses i denna förordning en lokal som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.

Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får inte lämnas.
Förordning (2020:821).

2 §   Boverket prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt denna förordning.

Syftet med statsbidraget

3 §   Syftet med statsbidraget till allmänna samlingslokaler är främst att bidra till att tillgodose
   - föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället,
   - kulturlivets behov av lokaler både för att sprida kultur och för skapande aktiviteter, och
   - spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar utanför det organiserade föreningslivet.

Bidragsformer

4 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av organisationsbidrag, investeringsbidrag och verksamhetsutvecklingsbidrag. Förordning (2021:1225).

Mottagare av statsbidrag

5 §   Investeringsbidrag får lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som
   1. arbetar på lokal nivå utan vinstsyfte,
   2. är fristående från en kommun eller kommunala företag, och
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

För bidrag till en förening krävs även att den är demokratiskt uppbyggd.

Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 1 eller 2 får lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler och som uppfyller de förutsättningar som anges i första och andra styckena. Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 3 får lämnas till riksorganisationer som organiserar sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar.

5 a §   Organisationsbidrag får lämnas till sådana riksorganisationer som avses i 5 § tredje stycket.
Förordning (2022:1808).

6 §   Statsbidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Fördelning av statsbidrag

7 §   Boverket ska prioritera de ansökningar om investerings- eller verksamhetsutvecklingsbidrag som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med statsbidraget enligt 3 §.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service.

Vid bedömningen av vilka områden som har socioekonomiska utma- ningar ska hänsyn tas till förvärvsfrekvensen i området, till andelen mottagare av försörjningsstöd och till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program. Förordning (2021:13).

7 a §   Boverket ska fördela organisationsbidrag mellan de riksorganisationer som uppfyller förutsättningarna för organisationsbidrag i denna förordning. Förordning (2022:1808).

Bestämmelser om investeringsbidrag

8 §   Med investeringsbidrag avses i denna förordning bidrag för
   1. köp,
   2. ny- eller tillbyggnad,
   3. ombyggnad eller standardhöjande reparationer som inte är av ringa omfattning, eller
   4. tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning.

För bidrag för en åtgärd enligt första stycket 1, 2 eller 3 krävs att kommunen lämnar ekonomiskt eller likvärdigt bidrag som motsvarar minst 30 procent av det bidragsunderlag enligt 11 § som berättigar till det statliga bidraget.

Förutsättningar för investeringsbidrag

9 §   För att få investeringsbidrag krävs att
   1. det finns ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten,
   2. lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard,
   3. lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor,
   4. lokalen har eller förväntas få en allsidig användning, och
   5. det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

10 §   Investeringsbidrag för ett köp som är fullbordat när en ansökan om bidrag prövas lämnas endast om sökanden haft synnerliga skäl för att genomföra köpet före bidragsbeslutet. På samma sätt lämnas investeringsbidrag för en ny-, till- eller ombyggnad som har påbörjats när en ansökan om bidrag prövas endast om sökanden haft synnerliga skäl för att påbörja arbetena före bidragsbeslutet.

Bidragsunderlag

11 §   Investeringsbidrag för sådana åtgärder som avses i 8 § första stycket 1 eller 2 beräknas utifrån ett bidragsunderlag som motsvarar kostnaden för en åtgärd av den allmänna samlingslokalens ytor upp till högst 1 000 kvadratmeter och som är skälig med hänsyn till projektets art och omfattning. För sådana åtgärder som avses i 8 § första stycket 3 beräknas bidraget utifrån ett bidragsunderlag som är skäligt med hänsyn till projektets art och omfattning.

I bidragsunderlaget får det även räknas in kostnader för
   1. utrymmen för ungdomsverksamhet om de inryms i samma byggnad,
   2. utrymmen för den allmänna samlingslokalens skötsel, och
   3. konstnärlig utsmyckning som uppgår till högst en procent av bidragsunderlaget.

Om det finns särskilda skäl får kostnader för konstnärlig utsmyckning eller anskaffning av inventarier som sammanlagt uppgår till högst fem procent av bidragsunderlaget räknas in i underlaget.

Bidragets storlek

12 §   Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 1, 2 eller 3 får lämnas med ett belopp som uppgår till högst 50 procent av bidragsunderlaget enligt 11 §.

Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 4 får lämnas till hela kostnaden, dock högst med 300 000 kronor. En förutsättning är att kostnaden för en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som det lämnas bidrag för enligt denna förordning. Förordning (2020:607).

Bestämmelser om verksamhetsutvecklingsbidrag

13 §   Med verksamhetsutvecklingsbidrag avses i denna förordning bidrag för att
   1. anpassa en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet,
   2. stimulera sådan verksamhet och i sådan lokal som avses i 1, eller
   3. utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet.

Det bidrag som lämnas enligt första stycket 3 får inte användas i verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.

Förutsättningar för verksamhetsutvecklingsbidrag

14 §   För att få verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 1 eller 2 krävs att det finns ett behov på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet samt att kraven enligt 9 § 1-5 är uppfyllda.

Bidragets storlek

15 §   Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § får lämnas till hela kostnaden. En förutsättning för bidrag enligt 13 § första stycket 1 är att kostnaden för en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget enligt 11 § för någon annan åtgärd som det lämnas bidrag för enligt denna förordning.

Bestämmelser om organisationsbidrag

15 a §   Organisationsbidrag får lämnas till en riksorganisation för dess informations- och rådgivningsverksamhet om allmänna samlingslokaler samt verksamhet i anslutning till ansökningar om statligt stöd till allmänna samlingslokaler.
Förordning (2022:1808).

15 b §   Har upphävts genom förordning (2022:1808).

Gemensamma bestämmelser om förfarandet i bidragsärenden

Ansökan

16 §   En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Boverket.

En ansökan om investeringsbidrag ska innehålla en plan för lokalernas användning. Sökanden ska även lämna en långtidsbudget när Boverket begär det för prövning av ansökan.

Tillsammans med en ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 1 eller 2 ska sökanden lämna ett yttrande från kommunen om behovet på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet. Sökanden ska även lämna en plan för lokalernas användning när Boverket begär det för prövning av ansökan.
Förordning (2022:1808).

Beslut om statsbidrag

17 §   Boverkets beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor.

Vid ett beslut att bevilja statsbidrag till ett byggnadsprojekt enligt 8 § eller 13 § första stycket 1 ska den sökande utföra projektet inom den tid som Boverket beslutar och iaktta vad verket i övrigt beslutar om projektets utförande. Förordning (2020:821).

Utbetalning av statsbidrag

18 §   Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 3 får betalas ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja bidrag. Övriga verksamhetsutvecklingsbidrag och investeringsbidrag får betalas ut med 75 procent av det beviljade bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag.

När en redovisning enligt 21 § har lämnats ska Boverket besluta slutligt om bidragets storlek och om utbetalning.
Förordning (2020:607).

18 a §   Organisationsbidrag får betalas ut i sin helhet i samband med beslutet att bevilja bidrag. Förordning (2020:821).

19 §   Boverket ska besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

20 §   Har upphävts genom förordning 2020:607).

Redovisning

21 §   Den som har beviljats investeringsbidrag eller verksamhetsutvecklingsbidrag ska redovisa de åtgärder som genomförts och kostnaderna för åtgärderna till Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

Den som har beviljats investeringsbidrag eller verksamhetsutvecklingsbidrag är skyldig att lämna uppgifter till Boverket utöver vad som följer av första stycket, om verket begär det. Förordning (2020:821).

21 a §   Den som har beviljats organisationsbidrag ska lämna en redogörelse för vad medlen har använts till och en ekonomisk redovisning till Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar.

Den som har beviljats organisationsbidrag är skyldig att lämna uppgifter till Boverket utöver vad som följer av första stycket, om verket begär det. Förordning (2020:821).

22 §   Boverket ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

Återbetalning och återkrav

23 §   Om ett statsbidrag har betalats ut är mottagaren av ett bidrag återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,
   2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
   3. lokalen utan medgivande av Boverket upphör att vara en allmän samlingslokal innan 10 år gått från den dag då ansökan om bidrag enligt 8 § eller 13 § första stycket 1 gavs in till verket,
   4. villkoren för bidraget inte har följts, eller
   5. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 21 § eller 21 a § eller har lämnat en redovisning som har väsentliga brister. Förordning (2020:821).

24 §   Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Bemyndigande

25 §   Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

26 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisationsbidrag och beslut enligt 19 § får dock inte överklagas. Förordning (2020:821).


Övergångsbestämmelser

2016:1367
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
   2. Bestämmelsen i 22 § om skyldigheten att lämna en redogörelse tillämpas första gången 2018.
   3. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.
   4. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

2020:607
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.