Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:1364
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2016-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1320
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd.

2 §   Länsstyrelsen prövar frågor om statsbidrag och betalar ut bidraget.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel till avgiftsfria verksamheter för, eller till förmån för, personer som har fyllt 18 år och som
   1. omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller
   2. avses i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, och som bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

Verksamheter som avses i första stycket ska syfta till att främja
   1. kunskaper i svenska språket,
   2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
   3. hälsa.

Statsbidrag får inte lämnas för praktikverksamhet.

4 §   Vid bedömningen av om statsbidrag ska lämnas ska följande beaktas:
   1. det behov som finns av verksamheten, och
   2. hur väl verksamheten förväntas uppnå syftet med bidraget.
Statsbidrag får lämnas för verksamhet som en organisation bedriver i flera län.

5 §   Länsstyrelsen ska säkerställa att statsbidrag inte lämnas till ekonomisk verksamhet på det sätt som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6 §   Statsbidrag får inte beviljas för kostnader för vilka offentliga medel redan har lämnats.

7 §   Statsbidrag får lämnas till en organisation som
   1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt,
   2. har en ansvarig styrelse,
   3. bedriver sin verksamhet i Sverige,
   4. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
   5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle,
   6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och
   7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Bidrag får även lämnas till samarbetsorgan för organisationer som avses i första stycket, under förutsättning att även samarbetsorganet uppfyller kraven i första stycket.

Bidrag får även lämnas till organisationer enligt första och andra styckena som bedriver verksamhet i samverkan med en eller flera andra aktörer, under förutsättning att samtliga aktörer uppfyller kraven i första stycket 2-7.

8 §   Statsbidrag får även lämnas till kommuner eller kommunalförbund.

Statsbidraget får i sådana fall inte användas för att utföra uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra. Förordning (2017:1320).

9 §   Statsbidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökan och beslut om statsbidrag

10 §   En ansökan om statsbidrag ska lämnas in till länsstyrelsen.

11 §   En ansökan ska innehålla en beskrivning av
   1. den verksamhet som statsbidraget ska användas till,
   2. på vilket sätt verksamheten främjar syftet med statsbidraget, och
   3. de kostnader som är förenade med verksamheten.

12 §   Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter till 
länsstyrelsen som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

13 §   Av ett beslut om statsbidrag ska det framgå för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet ska även innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, om de villkor som är förenade med bidraget och om ordningen för utbetalning.

Redovisning

14 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa för länsstyrelsen hur medlen har använts.

Redovisningen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som medlen har använts till och på vilket sätt verksamheten har bidragit till statsbidragets syfte.

15 §   Länsstyrelsen ska årligen till regeringen lämna en redogörelse för vad det utbetalade statsbidraget har använts till och en bedömning av i vilken mån syftet med stödet har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

16 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den verksamhet som det har beviljats för,
   3. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 14 §, eller
   4. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

17 §   Om någon är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta att helt eller delvis sätta ned eller avstå från krav på återbetalning.

Bemyndigande

18 §   Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.