Förordning (2015:613) om militär grundutbildning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:613
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2015-10-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:615
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om frivillig militär grundutbildning inom Försvarsmakten och om förmåner och villkor för dem som är antagna till eller genomgår en sådan utbildning.

Denna förordning får tillämpas endast när regeringen beslutat att så kan ske med hänsyn till vad Sveriges försvarsberedskap tillåter. Förordning (2017:858).

1 a §   Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.
Förordning (2018:615).

2 §   I denna förordning avses med
   1. militär grundutbildning: en allmän grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten och en därpå följande utbildning inom Försvarsmakten som syftar till att den som genomgått utbildningen ska kunna
      a) krigsplaceras enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
      b) anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman,
      c) påbörja utbildning som kan leda till anställning som yrkes- eller reservofficer, eller
      d) teckna avtal som hemvärnssoldat, och
   2. rekryt: den som har antagits till eller genomgår utbildning enligt denna förordning. Förordning (2018:615).

Antagning till och skiljande från utbildning

3 §   Försvarsmakten beslutar efter ansökan om antagning till militär grundutbildning.

4 §   För att bli antagen till militär grundutbildning krävs att den sökande är svensk medborgare och har fyllt 18 år.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ytterligare krav för antagning till militär grundutbildning.

5 §   Från militär grundutbildning får den skiljas som
   1. själv ansöker om det,
   2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller
   3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte kan tillgodogöra sig den.

Utbildningens innehåll

6 §   Den militära grundutbildningen ska ge grundläggande militära färdigheter samt kunskaper om det svenska försvaret och dess syfte. Vidare ska den militära grundutbildningen ge de särskilda militära färdigheter och kunskaper som behövs för att den som genomgått utbildningen ska kunna
      a) krigsplaceras i en befattning i totalförsvaret,
      b) anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman,
      c) antas till utbildning som kan leda till en anställning som yrkes- eller reservofficer, eller
      d) teckna avtal som hemvärnsoldat.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i den militära grundutbildningen.

Ordnings- och bevakningsuppgifter får innefattas i utbildningen endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att utbildningsmålen ska uppnås eller om det finns särskilda skäl för det och rekryten har lämplig utbildning för uppgiften. Förordning (2018:615).

7 §   Den militära grundutbildningen ska omfatta minst 120 utbildningsdagar och högst 365 utbildningsdagar.

Prövning och godkännande

8 §   Försvarsmakten beslutar om godkännande av rekryten efter genomförd utbildning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om vad som krävs för att godkännas.

Utbildningspremie

9 §   Den som godkänts av Försvarsmakten efter genomförd utbildning enligt denna förordning har rätt till utbildningspremie med ett belopp som motsvarar vad han eller hon sammantaget fått i månadsersättning under den militära grundutbildningen.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hur utbildningspremien ska beräknas om rekryten gjort uppehåll i utbildningen eller bytt inriktning för utbildningen.

Förmåner

10 §   Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt till ersättning.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ersättningens storlek.

11 §   Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt till två fria högskoleprov.

Rekryten har rätt att delta i högskoleprov enligt första stycket inom ramen för utbildningen om inte verksamheten lägger särskilda hinder i vägen.

12 §   För den som genomgår utbildning enligt denna förordning tillämpas det som anges om hälso- och sjukvård, fri tandvård, familjebidrag, ekonomiskt stöd, begravningshjälp och försäkringsskydd i 5-10 kap. förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Rehabilitering

13 §   För den som genomgår utbildning enligt denna förordning tillämpas det som anges om rehabilitering och ersättning till anhöriga i 8 kap. 6-11 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Ersättning efter skiljande från utbildning

14 §   Den som enligt 5 § skiljs från utbildning enligt denna förordning får ersättning från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja honom eller henne från utbildningen meddelades, dock längst till och med den dag utbildningen skulle ha avslutats. Ersättning betalas med ett belopp som motsvarar den ersättning som rekryten hade vid skiljandet från utbildningen.

Om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten besluta att ersättning enligt första stycket inte ska ges eller att den ska sättas ned.

Medinflytande

15 §   Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt att utöva inflytande över utbildningen. Försvarsmakten ska verka för att rekryterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och ska säkerställa att rekryterna får information om sin rätt att utöva inflytande över utbildningen.

I Försvarsmaktens högkvarter och vid enheter inom Försvarsmakten som bedriver utbildning av rekryter ska det finnas personal som är ansvarig för frågor som rör rekryternas medinflytande.

Personskadeskydd

16 §   I 7 kap. 2-6 §§ samt 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken och i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns bestämmelser om rätt till ersättning för personskada för den som genomgår utbildning enligt denna förordning.

Skydd för anställning

17 §   I lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. finns bestämmelser om skydd för anställning för den som genomgår utbildning enligt denna förordning.

Överklagande

18 §   Beslut om antagning till och skiljande från utbildning enligt 3 och 5 §§ får överklagas till Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

Beslut om utbildningspremie enligt 9 § samt förmåner och villkor enligt 10, 12 och 14 §§ får överklagas till Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

19 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rehabilitering och ersättning till anhöriga enligt 13 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:615).


Övergångsbestämmelser

2015:613
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten.
   3. Förordningen tillämpas även på rekryter som före ikraftträdandet har antagits till utbildning enligt förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, men som vid ikraftträdandet ännu inte har påbörjat utbildningen.
   4. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för rekryter som före ikraftträdandet har antagits till utbildning enligt förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, och som påbörjat utbildningen före den nya förordningens ikraftträdande.

2017:858
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för militär grundutbildning som har påbörjats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.