Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:545
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2015-08-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:109
Övrig text: Bilaga 1 är inte med här. Bilaga 1 senast ändrad genom SFS 2022:1558. Rättelseblad 2017:276 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Syftet med referensramen är att underlätta jämförelser nationellt och internationellt av vilka nivåer sådana kvalifikationer motsvarar i fråga om kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet för att därigenom främja livslångt lärande och förbättra anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande inom EU.
Förordning (2022:1558).

2 §   Med en kvalifikation avses i denna förordning ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet. Förordning (2022:1558).

3 §   Referensramen består av åtta nivåer som finns i bilaga 1 till denna förordning. En kvalifikation ska anses motsvara den nivå i referensramen som bäst överensstämmer med de kunskaper och färdigheter, det ansvar och den självständighet som kvalifikationen representerar. Kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade motsvarar de nivåer som anges i bilaga 2. Förordning (2022:1558).

Ansökan och beslut

4 §   Den som ansvarar för att fastställa innehållet i en kvalifikation som inte anges i bilaga 2 (den som ansvarar för kvalifikationen) får ansöka om att få ett beslut om vilken nivå kvalifikationen motsvarar i referensramen.

En förutsättning för att en kvalifikation ska kunna motsvara en nivå i referensramen är att den som ansvarar för kvalifikationen säkerställer att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där kvalitetssäkring av kvalifikationen ingår.

Ansökan prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Ett beslut gäller i tio år. Förordning (2022:1558).

5 §   Ett ärende enligt 4 § får inte avgöras utan att
   1. Myndigheten för yrkeshögskolan har inhämtat ett sådant underlag som Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer ska lämna enligt 13 b § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, och
   2. den som ansvarar för en kvalifikation har fått tillfälle att yttra sig över det underlaget. Förordning (2022:1558).

Granskning av kvalifikationer

6 §   Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid behov, dock minst vid ett tillfälle under den period som beslutet gäller, granska att
   1. den som ansvarar för en kvalifikation som omfattas av ett beslut enligt 4 § upprätthåller den nivå på kvalifikationen i referensramen som anges i beslutet, och
   2. de krav på systematiskt kvalitetsarbete som avses i 4 § fortfarande är uppfyllda. Förordning (2022:1558).

7 §   Myndigheten för yrkeshögskolan ska inom ramen för sin granskning enligt 6 § lämna råd och vägledning till den som ansvarar för en kvalifikation. Förordning (2022:1558).

Uppgifts- och anmälningsskyldighet

8 §   Den som har fått bifall på en ansökan enligt 4 § ska till Myndigheten för yrkeshögskolan
   1. lämna de uppgifter som myndigheten begär för att kunna utföra sin granskning enligt 6 §, och
   2. anmäla om kvalifikationen inte längre utfärdas eller om den väsentligt förändras.

Ändring av beslut

9 §   Myndigheten för yrkeshögskolan får ändra ett beslut enligt 4 § om det framkommer att
   1. kvalifikationen inte längre motsvarar den nivå i referensramen som anges i beslutet, eller
   2. de krav på systematiskt kvalitetsarbete som avses i 4 § inte längre är uppfyllda.

Innan ett beslut fattas enligt första stycket ska
   1. myndigheten inhämta ett sådant underlag som Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer ska lämna enligt 13 b § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, och
   2. den som ansvarar för kvalifikationen ha fått tillfälle att avhjälpa bristerna. Förordning (2022:1558).

Ansökningsavgift

10 §   För en ansökan enligt 4 § ska den sökande betala en ansökningsavgift med ett belopp som motsvarar avgiftsklass 8 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191).

Ytterligare avgift enligt första stycket ska inte betalas av den som
   1. har fått avslag på sin ansökan enligt 4 § och som inom arton månader från den dag då beslutet meddelades lämnar in en ny ansökan som avser samma kvalifikation, och
   2. bifogar ett underlag i syfte att påvisa att det inte längre finns grund för avslag.

Ytterligare avgift enligt första stycket ska inte heller betalas av den som
   1. har fått ett beslut som avser en kvalifikation enligt 4 § och som inom arton månader från den dag då beslutet meddelades lämnar in en ny ansökan som avser samma kvalifikation, och
   2. bifogar ett underlag i syfte att påvisa att de kunskaper och färdigheter, det ansvar och den självständighet som kvalifikationen representerar har utvecklats på ett sådant sätt att kvalifikationen kan anses motsvara en högre nivå i referensramen. Förordning (2022:1558).

Övriga bestämmelser

11 §   Myndigheten för yrkeshögskolan ska årligen i sin årsredovisning redovisa vilka kvalifikationer som myndigheten har beslutat om enligt 4 och 9 §§ samt vilken nivå i referensramen de motsvarar.

12 §   Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. vilka resultat av lärande som är av betydelse för nivå 1-8 i referensramen,
   2. systematiskt kvalitetsarbete enligt 4 §, och
   3. uppgifts- och anmälningsskyldigheten enligt 8 §.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

13 §   Beslut i fråga om vilken nivå en kvalifikation motsvarar enligt 4 och 9 §§ denna förordning får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandenämnden för högskolans beslut får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2015:545

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015 i fråga om 1-3 och 12 §§ och bilaga 1 och 2 och i övrigt den 1 januari 2016.

2015:940
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på examina från utbildning som påbörjas efter den 31 december 2016.

2017:276
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på intyg från utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2017.

2020:467
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå som har utfärdats före ikraftträdandet.

2021:100
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
   2. För gymnasiesärskolebevis som har utfärdats före ikraftträdandet gäller bilaga 2 i den äldre lydelsen.

2022:1558
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. För ansökningar som har kommit in till Myndigheten för yrkeshögskolan före ikraftträdandet gäller 10 § i den äldre lydelsen.

Bilaga 1

/Bilagan är inte med här/

Bilaga 2

Förteckning över nivåer på kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerat

Nivå 1

Slutbetyg från anpassade grundskolan

Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Nivå 2

Slutbetyg från grundskolan

Slutbetyg från specialskolan

Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola

Komvuxbevis från kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Betyg från utbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Betyg från kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå från folkhögskola

Nivå 4

Gymnasieexamen från gymnasieskolan

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning

Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning

Examen enligt förordningen (2024:107) om stöd för en nationell yrkesutbildning

Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola

Nivå 5

Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan

Yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 6

Examina på grundnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 7

Examina på avancerad nivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Nivå 8

Examina på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på forskarnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet Förordning (2024:109)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.