Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:527
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2015-07-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1315
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter. Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling.

Myndigheten ska ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. Myndigheten ska också vara statistikmyndighet på upphandlingsområdet enligt 3 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. Förordning (2019:1315).

2 §   Myndigheten ska ge upphandlingsstöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. Stödet ska inriktas på att
   1. bidra till att upphandlingar hanteras strategiskt, genom metodutveckling eller på annat sätt,
   2. bidra till att upphandlingar planeras, genomförs, följs upp och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt,
   3. verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom upphandling,
   4. öka kompetensen om innovationsupphandling,
   5. bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta i standardiseringen av densamma,
   6. underlätta för små och medelstora företag samt idéburna organisationer att delta i upphandling, samt
   7. utveckla och förvalta
      a) en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet,
      b) en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem, och
      c) en kriteriedatabas för miljöanpassad upphandling.
Förordning (2019:1315).

3 §   Myndigheten ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av upphandling.

4 §   Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till och samråda med Naturvårdsverket om vilken rapportering och avtalsuppföljning som behövs.

5 §   Myndigheten ska verka för relevant forskning inom upphandlingsområdet samt följa och verka för den internationella utvecklingen på området. Förordning (2017:1297).

6 §   Myndigheten ska utveckla, förvalta och sprida statistik om upphandling.

7 §   Myndigheten ska årligen ge ut en rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet.

EU-samarbete

7 a §   Myndigheten ska ansvara för att
   1. uppdatera Europeiska kommissionens online-verktyg för tillhandahållande av intyg och certifikat (e-Certis) i enlighet med artikel 59.6 och artikel 61.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling, i den ursprungliga lydelsen, och
   2. lämna sådana officiella förklaringar som avses i artikel 60.2 tredje stycket i direktiv 2014/24/EU och göra dessa tillgängliga i e-Certis. Förordning (2016:1225).

7 b §   Myndigheten ska bistå upphandlande myndigheter och enheter från andra medlemsstater för att underlätta dessa myndigheters och enheters kontakt med svenska myndigheter i frågor som rör
   1. information om handlingar och bevismedel som har lämnats avseende tekniska specifikationer, provningsrapporter, certifiering och märkning,
   2. information om databaser med tillgång till kompletterande dokument,
   3. information om skäl för uteslutning och kvalificeringskrav,
   4. upplysningar om bevismedel för uteslutning och kvalificeringskrav,
   5. information om handlingar och bevis om kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder, och
   6. information, såsom lagar, förordningar, kollektivavtal eller tekniska standarder, om bevis och dokument som åberopats som förklaring till ett onormalt lågt anbud. Förordning (2016:1225).

Samverkan

8 §   Myndigheten ska samverka med statliga myndigheter, särskilt Konkurrensverket, Kammarkollegiet, Verket för innovationssystem, Kommerskollegium, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket, samt med regioner, kommuner, berörda offentliga organisationer och näringslivet för att utveckla upphandlingen. Myndigheten ska vid behov även samverka med andra organisationer.

De kriterier som avses i 2 § 3 ska tas fram och utvecklas i samverkan med berörda aktörer, såväl offentliga som privata.
Förordning (2019:1109).

Ledning

9 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av en viss förordning

13 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.