Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:407
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2015-06-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:206
Upphävd: 2023-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1826
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Normgivningsbemyndigande

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 2 § lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 36 §,
   - 6 § lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 33 §,
   - 9 § lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken i fråga om 36 §,
   - 10 § lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken i fråga om 33 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Tillämpningsområde

2 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd för lokalt ledd utveckling som kompletterar bestämmelser om lokalt ledd utveckling i
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006,
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006,
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,
   5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011,
   6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
   7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022, och
   8. de delegerade akter och genomförandeakter som kompletterar ovanstående förordningar. Förordning (2021:206).

3 §   Stöd enligt denna förordning avser genomförande av
   1. investeringsprioriteringen Lokalt ledd utveckling enligt artikel 5.9 d i förordning (EU) nr 1301/2013 och enligt artikel 3.1 b vi i förordning (EU) nr 1304/2013 (programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 2014-2020),
   2. unionsprioriteringen i artikel 5.6 b i förordning (EU) nr 1305/2013, och
   3. unionsprioriteringen i artikel 6.4 i förordning (EU) nr 508/2014.

Allmänna bestämmelser

4 §   Stöd för lokalt ledd utveckling lämnas i den mån det finns medel och i form av ekonomiskt bidrag. Den totala offentliga finansieringen för en åtgärd ska uppgå till minst 40 procent och högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna.

Trots första stycket finns det bestämmelser i artikel 63.2 i förordning (EU) nr 508/2014 om att stöd för genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier som avser sådana åtgärder som anges i kapitlen I, II och IV i avdelning V i förordning (EU) nr 508/2014, med undantag av artiklarna 66 och 67, ska lämnas enligt de relevanta villkor och de bidragsskalor per åtgärd som föreskrivs i de kapitlen.

5 §   Stöd enligt denna förordning får inte lämnas
   1. för åtgärder som staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning,
   2. för åtgärder som enbart syftar till att uppfylla krav enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt, eller
   3. till företag som befinner sig i svårigheter enligt kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). Förordning (2019:1108).

Statligt stöd

6 §   Stöd som faller utanför tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som annars utgör statligt stöd får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

7 §   Om en ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

8 §   Statens jordbruksverk ska i fråga om stöd enligt denna förordning föra det register som avses i artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1407/2013. Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Förvaltande myndighet

9 §   Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 2014-2020. Jordbruksverket ska även utföra de uppgifter som den attesterande myndigheten har enligt artikel 126 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Bestämmelser om att Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet och förvaltande myndighet för havs- och fiskeriprogrammet finns i 1 kap. 8 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och i 4 kap. 5 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Utbetalande organ

10 §   Bestämmelser om att Jordbruksverket är utbetalande organ för stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finns i 1 kap. 10 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Revisionsmyndighet och attesterande organ

11 §   Ekonomistyrningsverket ska vara revisionsmyndighet för programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 2014-2020.

Bestämmelser om att Ekonomistyrningsverket är attesterande organ för landsbygdsprogrammet och revisionsmyndighet för havs- och fiskeriprogrammet finns i 1 kap. 9 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och i 4 kap. 6 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Övervakningskommitté

12 §   Genomförandet av programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 2014-2020 ska övervakas av en övervakningskommitté som inrättas av regeringen.
Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artiklarna 49 och 110 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Ordföranden i övervakningskommittén utses av regeringen.
Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa ska i sin tur utse sina företrädare.

Beslut av övervakningskommittén fattas med enkel majoritet.

13 §   Bestämmelser om att det ska finnas en övervakningskommitté för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet som inrättas av regeringen finns i 1 kap. 13 § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och i 4 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Lokalt ledda utvecklingsstrategier

14 §   Inom Jordbruksverket ska det finnas en sådan urvalskommitté som avses i artikel 33.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

15 §   Förslag till lokalt ledda utvecklingsstrategier ska ges in till Jordbruksverket. Bestämmelser om sådana strategier finns i artikel 33 i förordning (EU) nr 1303/2013 och, om strategierna förutsätter finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden, i artikel 60 i förordning (EU) nr 508/2014.

It-system för ärenden om stöd

It-system

16 §   Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

Skyldighet att lämna uppgifter till it-systemen

17 §   De lokala aktionsgrupperna ska till it-systemen lämna de uppgifter som tillförs ett ärende om stöd.

Skyldighet att lämna ut uppgifter från it-systemen

18 §   Jordbruksverket ska på begäran av en lokal aktionsgrupp lämna ut de uppgifter som behövs för gruppens handläggning av ärenden om stöd.

Vidare ska Jordbruksverket på begäran lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.

Direktåtkomst till it-systemen

19 §   En lokal aktionsgrupp får ha direktåtkomst till uppgifter i ärenden som avser stödinsatser som gruppen ska besluta om enligt 23 § och som finns i Jordbruksverkets it-system.

20 §   Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som revisionsmyndighet för programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 2014-2020.

Förfarandet i ärenden om stöd

Ansökan om stöd

21 §   En ansökan om stöd ska ges in till Jordbruksverket och registreras i Jordbruksverkets it-system.

22 §   En och samma ansökan om stöd får inte omfatta åtgärder som förutsätter stöd från mer än en fond. Förordning (2021:206).

Prövning av ansökan om stöd

23 §   Beslut om urval av insatser enligt 29 § första stycket 2 och 3 fattas av den lokala aktionsgruppen. Gruppen ska även fatta beslut om stödbeloppet med beaktande av vad som sägs om stödnivåer i 4 §.

Gruppens beslut om val av en insats ska lämnas till Jordbruksverket för vidare prövning enligt 25 §.

Gruppens beslut om att en insats inte ska få stöd ska meddelas den som sökt stödet.

24 §   Vid den lokala aktionsgruppens handläggning av stödärenden enligt 23 § tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut,
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:887).

25 §   Jordbruksverket fattar beslut om huruvida en insats enligt 29 § första stycket 2 och 3 som den lokala aktionsgruppen enligt 23 § valt ut ska få stöd efter en prövning av om insatsen är förenlig med unionsreglerna, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Jordbruksverket får i beslutet fastställa villkor för stödet.

26 §   Jordbruksverket fattar beslut om stöd enligt 29 § första stycket 1, 4 och 5.

Utbetalning av stöd

27 §   En ansökan om utbetalning av stöd ska ges in till Jordbruksverket som fattar beslut om utbetalning och betalar ut stödet. Innan beslut om utbetalning fattas ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med unionsreglerna, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning och villkoren för stödet enligt beslutet om stöd. Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot reglerna eller villkoren ska Jordbruksverket besluta att, helt eller delvis, avstå från att betala ut stödet.

Förskottsutbetalning

28 §   Jordbruksverket får fatta beslut om förskottsutbetalning av stöd enligt 29 § första stycket 2 och 3. Förskott får inte lämnas till myndigheter, regioner eller kommuner. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor.

Jordbruksverket får även fatta beslut om förskottsutbetalning enligt 29 § första stycket 1, 4 och 5 till en lokal aktionsgrupp. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 500 000 kronor.
Förordning (2021:206).

Stödåtgärder

29 §   Stöd får lämnas enligt artikel 35 i förordning (EU) nr 1303/2013 för
   1. förberedande stöd,
   2. genomförande av insatser inom den lokalt ledda utvecklingsstrategin,
   3. förberedelser inför och genomförande av den lokala aktionsgruppens samarbetsverksamhet,
   4. löpande kostnader kopplade till förvaltningen av den lokalt ledda utvecklingsstrategins genomförande, och
   5. ledningsfunktioner inom den lokalt ledda utvecklingsstrategin.

När stöd enligt första stycket 2 och 3 lämnas från Europeiska havs- och fiskerifonden ska vad som sägs i artiklarna 63 och 64 i förordning (EU) nr 508/2014 beaktas.

När stöd enligt första stycket 3 lämnas från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling ska vad som sägs i artikel 44 i förordning (EU) nr 1305/2013 beaktas.

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

30 §   Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013, i förordning (EU) nr 1306/2013, i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor, i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor och i artikel 25 i förordning (EU) nr 508/2014 gäller att en stödmottagare är återbetalningsskyldig om
   1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
   2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för stödet, eller
   3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om utbetalning av stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

31 §   Jordbruksverket ska innan utbetalning sker upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis om någon av förutsättningarna i 30 § 1 och 2 är uppfyllda eller om något annat inträffar som innebär att den som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

32 §   Jordbruksverket ska kräva tillbaka utbetalade stöd om återbetalningsskyldighet gäller enligt artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 640/2014, artikel 25 i havs- och fiskerifondsförordningen eller 30 §.

Ränta

33 §   När ett utbetalat stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt artikel 72 h i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 7 i förordning (EU) nr 809/2014. Räntan ska beräknas enligt räntelagen (1975:635).

Preskription

34 §   Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena i den förordningen gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ansvar för rapportering av oriktigheter

35 §   Jordbruksverket ansvarar för rapporteringen av oriktigheter i enlighet med artikel 122.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Tillsynsmyndighet

36 §   Jordbruksverket utövar inom ramen för sitt ansvar enligt denna förordning tillsyn och kontroll över att bestämmelserna i de EU-förordningar som anges i 2 § och bestämmelserna i denna förordning följs.

Bemyndigande

37 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. de lokala aktionsgruppernas handläggning,
   2. stödmottagare,
   3. stödvillkor, och
   4. avdrag på stöd och upphävande av stöd på grund av att villkoren för stödet inte har följts.

Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om stödberättigande utgifter och om lägsta och högsta stödbelopp. Förordning (2015:630).

Överklagande

38 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte betala ut stöd enligt 27 § och att upphäva beslut om stöd enligt 31 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:887).


Övergångsbestämmelser

2021:206
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2021.
   2. Bestämmelserna i 2 och 22 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 3 mars 2021.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.