Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:406
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2015-06-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1298
Övrig text: Bilaga 3 är inte med här. Rättelseblad 2016:16 har iakttagits.
Upphävd: 2023-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1826
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Gemensamma bestämmelser

Normgivningsbemyndigande

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 2 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 28 och 29 §§,
   - 3 a § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 44 a §,
   - 6 § lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden i fråga om 1 kap. 40 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2021:1298).

Tillämpningsområde

2 §   Denna förordning kompletterar
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
   5. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022,
   6. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser,
   7. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),
   8. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor,
   9. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor,
   10. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron, och
   11. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Förordning (2021:331).

3 §   Stöd får lämnas enligt denna förordning för åtgärder som omfattas av unionsprioriteringarna i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013. Dessa avser
   1. främjande av kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk och på landsbygden,
   2. förbättring av jordbruksföretagens livskraft och konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk i alla regioner och främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk,
   3. främjande av organisationen av livsmedelskedjan, inbegripet bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen inom jordbruket,
   4. återställande, bevarande och förbättring av ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket,
   5. främjande av resurseffektivitet och stödjande av övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn, och
   6. främjande av social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden.

Av artikel 5 i samma förordning framgår att unionsprioriteringarna är indelade i fokusområden.

4 §   I fråga om unionsprioriteringen i artikel 5.6 b i förordning (EU) nr

1305/2013 finns särskilda bestämmelser i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling.

Allmänna bestämmelser

5 §   Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i de EU-förordningar som anges i 2 § samt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s. 1) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2019:827).

6 §   Stöd får lämnas som ekonomiskt bidrag i den mån det finns medel.

Den myndighet som beslutar om stöd ska när det gäller stöd enligt 3-7 kap., 8 kap. 32 § och 12 kap. prioritera ansökningarna om stöd enligt ett urvalsförfarande och urvalskriterier som fastställs av Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i de handlingsplaner som avses i 15 §.
Förordning (2016:16).

6 a §   Den myndighet som beslutar om stöd får när det gäller stöd enligt 3-6 kap. och 12 kap. sätta ned stödnivån för delåtgärder inom fokusområden där en stödnivå angetts. Nedsättningen får göras i ett ärende där hela stödbeloppet inte ryms inom stödmyndighetens budget för ett visst område. Stödnivån får sänkas till lägst 20 procent av de kostnader som berättigar till stöd.

Hur nedsättning av stödnivåer ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §.

Stödmyndigheten ska informera den berörda sökande innan den fattar något beslut om att sätta ned stödnivån.
Förordning (2018:124).

6 b §   Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.

Hur villkor om offentlig finansiering ska tillämpas ska framgå av de handlingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 §. Förordning (2021:331).

7 §   Stöd får inte lämnas för åtgärder som staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning. Detta gäller dock inte stöd enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1305/2013 för återställande av skadad skog när en naturkatastrof är anledning till åtgärden. Förordning (2019:1140).

Organisation

Förvaltande myndighet

8 §   Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020.

Attesterande organ

9 §   Ekonomistyrningsverket ska vara attesterande organ för stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).

Utbetalande organ

10 §   Jordbruksverket ska vara utbetalande organ för stöd ur Ejflu.

Jordbruksverket ska fullgöra de uppgifter avseende Ejflu som framgår av förordning (EU) nr 1306/2013 om inte något annat särskilt anges i denna förordning eller i förordningen (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk.

Förvaltningen av fondmedel och anmälan om brister

11 §   Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Jordbruksverket ska ge länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket stöd att uppfylla sina åtaganden i enlighet med gällande bestämmelser så att förvaltningen av fondmedel är effektiv.

Om myndigheterna inte uppfyller kraven enligt första stycket, eller i övrigt inte fullgör sina uppgifter enligt denna förordning och därmed riskerar fondens medel, ska Jordbruksverket anmäla bristerna till regeringen.
Förordning (2016:16).

Avtal

12 §   Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska säkerställa att det krav som anges i bilaga 1.C.1 i) i förordning (EU) nr 907/2014 är uppfyllt. Förordning (2016:16).

Övervakningskommitté

13 §   Genomförandet av Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 ska övervakas av en övervakningskommitté som inrättas av regeringen. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 49 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 74 i förordning (EU) nr 1305/2013.

14 §   Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen.

Regeringen beslutar vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa ska i sin tur utse sina företrädare i kommittén.
Jordbruksverket ska inrätta ett sekretariat till övervakningskommittén och offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar.

Beslut av övervakningskommittén fattas med enkel majoritet.

Handlingsplaner

15 §   Länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska efter det att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter utarbeta handlingsplaner för stöd enligt 3-7 kap., 8 kap. 13 § och 12 kap. inom sina respektive ansvarsområden.

Jordbruksverket ska godkänna handlingsplaner enligt första stycket.

Jordbruksverket ska, efter att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att lämna synpunkter, utarbeta handlingsplaner för vissa länsöverskridande åtgärder och åtgärder som på grund av sin omfattning, karaktär eller av administrativa skäl lämpar sig bättre för ett genomförande på nationell nivå. Förordning (2016:16).

16 §   Stöd som lämnas enligt 3-7 kap., 8 kap. 13 och 32 §§ samt 12 kap. ska vara förenliga med en sådan handlingsplan som avses i 15 §.

Förfarandet i stödärenden

Var ansökan ska ges in

17 §   En ansökan om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd ska ges in till den myndighet som enligt 19-23 §§ ska pröva ansökan.

Ansökan om stöd enligt 8-10 kap. till företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län får ges in till länsstyrelsen i Skåne län.

Överflyttning av ansökan

18 §   Regeringen får besluta att en annan länsstyrelse än den som en ansökan om stöd enligt 17 § första och andra styckena ska ges in till ska pröva ansökan om det finns risk för att prövningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet.

Prövning av ansökan om stöd och utbetalning av stöd

19 §   Länsstyrelserna prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd om inte annat följer av 20-23 §§.

En ansökan ska prövas av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av den verksamhet som ansökan gäller bedrivs eller ska bedrivas.

20 §   Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd enligt 8 kap. 28 och 32 §§ och 11 kap. samt om stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) enligt 12 kap. 5 §.

Jordbruksverket prövar även ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. och 12 kap. 1-4 §§ i ärenden där det med hänsyn till åtgärdernas omfattning, karaktär eller av administrativa skäl är lämpligt att prövningen sker samlat. Förordning (2017:1253).

21 §   Skogsstyrelsen prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 7 kap. och enligt 3 kap. och 12 kap. 1-4 §§ när det gäller skogsbruk, om inte något annat följer av 20 § andra stycket. Förordning (2017:1253).

22 §   Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv enligt 3 kap., 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2 och 5 §§, 6 kap. 2, 8, 9, 13, 15 och 19 §§ samt 12 kap. 1-4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket. Förordning (2017:1253).

23 §   Tillväxtverket prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. 13 § och 12 kap. 1-4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket. Förordning (2021:331).

24 §   Den myndighet som prövar ansökan om stöd ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Utbetalning

25 §   Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per insats och stödår och som avser stöd enligt 8-11 kap. ska inte betalas ut. Förordning (2016:16).

26 §   Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning och de villkor som gäller för stödet.

Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning, föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning eller de villkor som gäller för stödet ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet.
Jordbruksverket ska i sådana fall sända tillbaka stödärendet till den myndighet som beslutat om utbetalningen.
Jordbruksverkets beslut innebär att beslutet om utbetalning upphör att gälla.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.

Förskott

27 §   Den myndighet som beslutar om stöd får besluta om förskottsutbetalning. Förskott får inte lämnas till myndigheter, regioner och kommuner.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor.

För stöd enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 4 § får förskott lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 1 000 000 kronor. Förordning (2021:331).

Kontroller

28 §   Jordbruksverket samordnar kontrollen över att förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1305/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 807/2014, förordning (EU) nr 808/2014, förordning (EU) nr 640/2014, förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 907/2014, förordning (EU) nr 651/2014, förordning (EU) nr 702/2014, förordning (EU) nr 1407/2013 och förordning (EU) 2020/2220 följs.
Förordning (2021:331).

29 §   Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket genomför den administrativa kontrollen och kontrollen på plats över stöd inom sina respektive ansvarsområden om inte annat följer av andra och tredje styckena.

Jordbruksverket genomför kontrollerna på plats inom Sametingets, Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets ansvarsområden samt samtliga kontroller på plats för stöd enligt 3-6 och 12 kap.

Länsstyrelserna genomför kontrollerna på plats när det gäller stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap.

Jordbruksverket genomför kontrollerna i efterhand.

30 §   Av 35 § i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare framgår att det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i artikel 67 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska inrättas av Jordbruksverket.
Förordning (2016:16).

Varningssystem

31 §   Jordbruksverket ska inrätta ett system för tidig varning enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Översynsklausul

32 §   För stöd enligt artiklarna 28, 29 och 33 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska åtagandena, vid ändringar av de tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter som åtagandena måste gå utöver, anpassas till dessa ändringar.
Detta gäller också justeringar som görs för att förhindra dubbelfinansiering av de metoder som avses i artikel 43 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, om de metoderna ändras.

Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som anges i första stycket, ska åtagandet upphöra att gälla.
Återbetalning ska inte krävas för den period under vilken åtagandet gällde.

Ersättningsnivåerna för stöd enligt första stycket får justeras under pågående åtagandeperiod. Förordning (2016:16).

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

33 §   Den myndighet som beslutar om stöd får avslå eller häva åtaganden enligt 8-11 kap. om åtagandet motsvarar mindre än 1 000 kronor per år.

34 §   Stöd enligt 8-10 kap. lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål än jordbruk eller för mark som används på ett sätt som är oförenligt med stödets syfte. Förordning (2016:16).

35 §   Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 809/2014, förordning (EU) nr 640/2014 och i Europeiska unionens statsstödsregler gäller att en stödmottagare är återbetalningsskyldig om
   1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
   2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för stödet, eller
   3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om utbetalning av stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

36 §   Den myndighet som beslutar om stöd ska innan utbetalning sker upphäva ett beslut om stöd eller ett åtagande helt eller delvis om någon av förutsättningarna i 35 § 1 och 2 är uppfyllda eller om något annat inträffar som innebär att den som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

37 §   Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.

38 §   Om stödmottagaren brutit mot stödvillkoren i fråga om sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter som ingår i beslut om stöd enligt 8-11 kap. men som inte finns med i ansökan om utbetalning, ska det leda till samma indragning av stödet som om dessa arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter hade funnits med i denna ansökan.

Preskription

39 §   Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

Ränta

40 §   När ett stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt artikel 7.2 i förordning (EU) nr 809/2014.

Räntan ska beräknas enligt räntelagen (1975:653).

Bemyndiganden

41 §   Jordbruksverket får, efter det att Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare föreskrifter om
   1. stödvillkor,
   2. de villkor och det sätt stöd får kombineras med äldre åtaganden på samma areal eller inom samma jordbruksföretag, och
   3. avdrag på stöd, upphävande av stöd och åtaganden samt administrativa sanktioner på grund av att villkoren för stöd inte har följts.

41 a §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter
   1. om att ansökningsförfarandet för ansökningar om stöd, åtagande eller utbetalning av stöd som är arealrelaterade och som enligt 19 § ska prövas av länsstyrelserna ska vara elektroniskt, och
   2. om utformningen av det elektroniska ansökningsförfarandet som avses i 1. Förordning (2016:1180).

42 §   Jordbruksverket får, efter det att Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Vattenmyndigheterna, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén getts tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

43 §   Jordbruksverket får, efter det att de berörda myndigheterna getts tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om länsstyrelsernas, Sametingets, Skogsstyrelsens och Tillväxtverkets handläggning av ärenden om stöd.

It-system för ärenden om stöd

44 §   Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

44 a §   Ett sådant organ som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007 ska, på begäran av en länsstyrelse, lämna uppgifter till länsstyrelsen om kontroll och certifiering av ekologisk produktion. Förordning (2021:1298).

45 §   Uppgifter som länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

Vidare ska Jordbruksverket lämna ut uppgifter i ärenden om stöd till Ekonomistyrningsverket.

46 §   Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket har lämnat till it-systemen.

47 §   Ekonomistyrningsverket får ha direktåtkomst till de uppgifter i ärenden om stöd som finns i Jordbruksverkets it-system och som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sitt arbete som attesterande organ för landsbygdsprogrammet.
Samlad information till enskilda

48 §   Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.

Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

För att fullgöra uppgiften enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen.

49 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska utföra uppgiften enligt 45 § första stycket.

Överklagande och verkställighet

50 §   Länsstyrelsernas beslut om stöd enligt 8-10 kap. får överklagas till Jordbruksverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i ett överklagat ärende enligt första stycket, beslut i fråga om stöd enligt 8 kap. 28 § och 11 kap., beslut enligt 26 och 36 §§ samt beslut om utbetalning av stöd enligt 19-23 §§ får dock inte överklagas.
Förordning (2018:886).

51 §   Beslut om åtaganden för stöd enligt kapitel 8-11 och beslut om avdrag enligt avdelning VI i rådets förordning (EU) nr 1306/2013 gäller omedelbart, även om de överklagas.
Förordning (2018:1620).


2 kap. Statligt stöd

Gruppundantag

1 §   Stöd till kompetensutveckling samt demonstrationer och information inom skogsbruket enligt 3 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 38 i förordning (EU) nr 702/2014.

2 §   Stöd till rådgivningstjänster inom skogsbruket enligt 3 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 39 i förordning (EU) nr 702/2014.

3 §   Stöd till investeringar i biogasanläggningar enligt 5 kap. för produktion av biogas som inte är livsmedelsbaserad får lämnas i enlighet med kap. I och artikel 41 i förordning (EU) nr 651/2014.

4 §   Stöd till bredband enligt 6 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 52 i förordning (EU) nr 651/2014.

5 §   Stöd till återställande av skadad skog enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 34 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet.
Förordning (2016:16).

6 §   Stöd för att bevara och utveckla skogens miljövärden enligt 7 kap. får endast lämnas i enlighet med kap. I och artikel 35 i förordning (EU) nr 702/2014. Stödet får inte genomföras förrän kommissionen har godkänt landsbygdsprogrammet. Förordning (2016:16).

7 §   Stöd enligt 1-6 §§ får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Stöd av mindre betydelse

8 §   Annat stöd än stöd enligt 1-6 §§ som faller utanför tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som annars skulle utgöra statligt stöd får endast lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013.

Övriga bestämmelser

9 §   En stödmottagare är skyldig att på begäran av den förvaltande myndigheten lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 651/2014, förordning (EU) nr 702/2014 och förordning (EU) nr 1407/2013 och i övrigt lämna sådana uppgifter som den förvaltande myndigheten behöver för att kunna utvärdera projekten.

10 §   Om ansökan avser stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som mottagits under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

11 §   Jordbruksverket ska föra de register som avses i
   1. artikel 12 i förordning (EU) nr 651/2014,
   2. artikel 13 i förordning (EU) nr 702/2014, och
   3. artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt förordning (EU) nr 1407/2013, ska den myndighet som beslutar om stöd lämna de upplysningar till det stödmottagande företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.


3 kap. Stöd till kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster

1 §   Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder samt rådgivningstjänster som anges i artiklarna 14 och 15 i förordning (EU) nr 1305/2013. Förordning (2016:16).

2 §   För rådgivningstjänster lämnas stöd med högst 1 500 euro per rådgivningstillfälle.

För stöd för fortbildning av rådgivare får stöd till ett rådgivningsföretag för fortbildning av företagets personal lämnas med högst 200 000 euro under en treårsperiod.

3 §   För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a och 6 b samt för tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av det upphandlade priset. Om stödmyndigheten genomför rådgivningen i egen regi ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av myndighetens kostnader för det specifika rådgivningstillfället.

För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c, 5 d och 6 a i samma artikel får en avgift tas ut från den som tar emot rådgivningen. Förordning (2021:331).

4 §   För stöd till kompetensutveckling får en deltagaravgift tas ut. Förordning (2021:331).


4 kap. Stöd till investeringar i fysiska tillgångar

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för investeringar i fysiska tillgångar enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring

2 §   Stöd får lämnas för investeringar inom jordbruks- och trädgårdssektorn samt rennäringen med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna. För uppförande av en ny anläggning för dränering får i stället stöd lämnas med 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stöd lämnas inom de ramar som anges i bilaga 1. Förordning (2021:1065).

3 §   Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10 procent.

Stöd inom fokusområde 2 a i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 som avser utveckling av jordbruksföretag inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får lämnas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur.

Det som sägs i andra stycket gäller inte renskötselföretag.

Förädlingsstöd

4 §   Stöd får lämnas för förädling av jordbruksprodukter med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska lämnas med ytterligare 10 procent.

5 §   Stöd får endast lämnas om huvudråvarorna omfattas av bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
De framställda produkterna ska vara livsmedel men behöver inte omfattas av bilagan. Förordning (2016:16).

Stängsel mot rovdjur

6 §   Stöd får lämnas för investeringar i stängsel mot rovdjur med belopp som anges i bilaga 1.

7 §   Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

8 §   För att investeringen ska berättiga till stöd ska hela inhägnaden skydda de betande tamdjuren mot angrepp av rovdjur och stängslet sättas upp runt betesmark eller åkermark med betesvall.

9 §   Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Engångsröjning av betesmark

10 §   Stöd får lämnas för engångsröjning av betesmark med belopp som anges i bilaga 1.

11 §   Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

12 §   Den mark som stöd lämnas för får inte ingå i ett pågående åtagande för betesmarker och slåtterängar. Marken ska dock tidigare vara brukad som betesmark eller slåtteräng.

Den mark som fastställs vid slutbesiktningen ska senast året efter denna omfattas av ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar eller för fäbodar om det inte på grund av omständigheter som står utanför stödmottagarens kontroll är omöjligt.

Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan ansöka om ersättningsformen.

13 §   Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Reglerbar dränering

14 §   Stöd får lämnas för reglerbar dränering med belopp som anges i bilaga 1. Investeringen ska genomföras i ett nitratkänsligt område.

15 §   Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

16 §   För att investeringen ska berättiga till stöd ska reglerbrunnen installeras i befintligt eller nytt täckdikessystem på åkermark.

17 §   Den som söker stöd ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.


5 kap. Jordbruks- och affärsutveckling

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för jordbruks- och affärsutveckling enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Startstöd

2 §   Stöd får lämnas för nyetablering till unga jordbrukare och rennäringsföretagare med 250 000 kronor. Ansökan om stöd ska lämnas in senast 24 månader efter etableringen. Förordning (2018:771).

3 §   Det nyetablerade företaget ska vid ansökningstillfället ha en produktionspotential inom jordbrukssektorn, trädgårdssektorn eller rennäringen som för den sökandens del motsvarar 860 standardtimmar per år.

Verksamheten ska enligt affärsplanen för den sökandens del uppgå till högst 17 200 standardtimmar per år vid ansökanstillfället. Förordning (2018:771).

4 §   En sökande som ska starta ett rennäringsföretag ska vara medlem av och aktiv inom en sameby vid ansökningstillfället.

Stöd för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk

5 §   Stöd lämnas för investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk med 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

6 §   För att investeringen ska berättiga till stöd vid produktion av elenergi från biomassa ska minst 30 procent av genererad spillvärme användas.

7 §   En anläggning för värmeproduktion, elproduktion eller biogasproduktion är stödberättigande om den under minst 51 procent av driftstiden använder annat än spannmål, annan stärkelserik gröda eller oljeväxter som huvudsaklig energiråvara.

8 §   Stöd till anläggningar för produktion av biodrivmedel från oljeväxter får ges så länge den totala oljeväxtarealen i Sverige inte överstiger den maximala areal som är lämplig utifrån rådande växtföljdsrestriktioner.


6 kap. Stöd till grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om stöd för grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur

2 §   Stöd får lämnas för investeringar i småskalig infrastruktur med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i andra stycket, 3 § och i bilaga 1.

Stöd enligt första stycket lämnas endast om de stödberättigande utgifterna enligt ansökan understiger 200 000 euro. Förordning (2017:1253).

3 §   Investeringen ska vara förenlig med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till bredband

4 §   Stöd till bredbandsinfrastruktur får lämnas med minst 40 och högst 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

5 §   Stöd får endast ges till projekt som avser nästa generations accessnät (NGA-nät) enligt definitionen i förordning (EU) nr 651/2014. NGA-infrastrukturen ska leda till faktiska anslutningar av slutanvändare.

6 §   Projektet ska vara förenligt med befintliga kommunala och regionala bredbandsstrategier.

7 §   Jordbruksverket ansvarar för att säkerställa att utbyggnaden sker i enlighet med förordning (EU) nr 651/2014.
Den marknadsanalys som genomförs ska beakta regionala skillnader och uppdateras minst en gång om året.

Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden

8 §   Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden får lämnas med minst 50 och högst 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.

9 §   Stöd till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler lämnas med 90 procent av de stödberättigande utgifterna.

10 §   När det gäller stöd till kommersiell service får stöd lämnas med 50 procent av de stödberättigande utgifterna eller med 90 procent av dessa om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl för att stöd ska få lämnas med 90 procent är att stödet gäller
   1. investeringar i förbättrad tillgänglighet,
   2. investeringar vid nystart av nedlagd butik,
   3. investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering,
   4. investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner, eller
   5. investeringar som ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen och görs i ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel.

En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning får inte lämnas med 90 procent om den inte kan motiveras utifrån första stycket 1-4. Förordning (2017:1253).

11 §   Stöd till dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och servicepunkter får endast lämnas om det behövs för att det i landsbygdsområden ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.
Stöd får i vissa fall lämnas även till fackhandelsservice.
Förordning (2016:16).

12 §   För att berättiga till stöd ska investeringarna vara förenliga med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation

13 §   Stöd får lämnas till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1. Förordning (2016:16).

14 §   För att berättiga till stöd ska investeringarna vara förenliga med kommunala planer och befintliga lokala utvecklingsstrategier samt regionala utvecklingsstrategier och andra relevanta regionala strategier, planer och program.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö

15 §   Stöd får lämnas till utveckling av natur- och kulturmiljöer med 50, 90 och 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1. Förordning (2017:1253).

16 §   Investeringen är stödberättigande endast om arbetet påbörjats efter att den myndighet som beslutar om stöd har lämnat ett skriftligt besked om att arbetet med investeringen får påbörjas.

Första stycket gäller inte investeringar inom fokusområde 6 b i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013.

17 §   När det gäller stöd för investeringar i våtmarker, dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet samt för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet ska den sökande äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

18 §   Investeringar inom fokusområde 6 b i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska vara förenliga med kommunala och regionala planer och med befintliga lokala utvecklingsstrategier.

19 §   Investeringar för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet ska genomföras i renskötselområdet.

20 §   Investeringar för våtmarker, dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet ska genomföras i odlingslandskapet.

21 §   För investeringar i våtmarker och dammar gäller att den våtmark eller damm som fastställs vid slutbesiktning senast året efter denna ska omfattas av ett miljöersättningsåtagande för skötsel av våtmarker och dammar om det inte på grund av omständigheter som står utanför stödmottagarens kontroll är omöjligt.

Andra stycket gäller under förutsättning att stödsökande kan ansöka om ersättningsformen.

22 §   För investeringar i tvåstegsdiken gäller att diket ska anläggas i eller vid åkermark och ha en lågvattenfåra samt terrasser på en eller båda sidor.


7 kap. Förbättring av skogens miljövärden och återställande av skadad skog

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artiklarna 21-26 i förordning (EU) nr 1305/2013.
Förordning (2016:16).

Skogens miljövärden

2 §   För stöd till att sköta natur- och kulturmiljöer, gallra fram ädellöv- och lövrik skog, skapa våtmark, genomföra naturvårdsbränning, rensa stenmur och kulturmiljöer lämnas stöd med de belopp som anges i bilaga 1. Förordning (2016:16).

3 §   Den sökande ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen.

Stöd får endast lämnas till investeringar på skogsmark och trädbuskmark enligt 2 och 2 a §§ skogsvårdslagen (1979:429).
Återställande av skadad skog

4 §   Stöd får lämnas för återställande av skadad skog med högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna inom de ramar som anges i bilaga 1. Förordning (2019:827).

5 §   Stöd får sökas av den som har eller kan antas få stödberättigande utgifter som minst motsvarar det belopp som anges i bilaga 1. Förordning (2019:827).


8 kap. Miljö- och klimatvänligt jordbruk

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om stöd enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 till miljö- och klimatvänligt jordbruk.

2 §   Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren åtar sig att under en period av ett år vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel.

Åtaganden för stöd för skötsel av våtmarker och dammar enligt 20 § får dock ingås för en period av fem år. Markersättning för skötsel av våtmarker och dammar får endast lämnas för en sammanlagd period om 20 år. Om våtmarken eller dammen är anlagd utan att något stöd har lämnats för investeringar i våtmarker och dammar enligt 6 kap. ska ansökan om åtagande ske inom två stödår efter det att våtmarken är färdigställd för att berättiga till markersättning.

Första stycket gäller inte stöd till lantrasföreningar enligt 32 §.

För samtliga ersättningsformer utom skötsel av våtmarker och dammar, restaurering av betesmarker och slåtterängar samt de kompletterande insatserna bränning och lövtäkt får åtagandet förlängas med ett år i taget. Förordning (2021:331).

2 a §   Nya åtaganden får inte ingås för stöd för kompletterande insatser enligt 10 § andra meningen och 13 § samt stöd enligt 15, 18 och 24 §§. Förordning (2021:331).

3 §   Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.

4 §   Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. I fråga om stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

Även i de fall nivån särskild skötsel läggs till ett befintligt åtagande för betesmarker och slåtterängar ska det befintliga åtagandet omvandlas i enlighet med första stycket. Förordning (2021:331).

5 §   Den myndighet som beslutar om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

För stöd för kompletterande insatser enligt 10 och 13 §§ samt stöd enligt 15, 18 och 24 §§ får mer mark eller ytterligare kompletterande insatser inte läggas till ett befintligt åtagande. Förordning (2021:331).

6 §   Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet hävas.

7 §   Stöd enligt denna förordning får kombineras i den utsträckning som framgår av andra stycket eller bilaga 3.

Det sammanlagda stödet för åtaganden enligt detta kapitel får inte överstiga det sammanlagda stödbelopp som är tillåtet enligt bilaga II till förordning (EU) nr 1305/2013.

8 §   Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner enligt 24 § gäller dock att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.

9 §   I fråga om stöd som förutsätter hållande av djur får Jordbruksverket meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas.

Betesmarker och slåtterängar

10 §   Stöd får lämnas för allmän skötsel av betesmarker och slåtterängar eller särskild skötsel av betesmarker med särskilda värden, slåtterängar med särskilda värden, mosaikbetesmark, alvarbete, skogsbete och gräsfattig mark.
Stöd får även lämnas för de kompletterande insatserna lieslåtter, efterbete, höhantering, lövtäkt, bränning och svårtillgängliga platser.

11 §   Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av ägoslaget betesmark.

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

12 §   Den myndighet som beslutar om stöd ska fastställa de skötselvillkor som ska vara uppfyllda för att stöd ska lämnas.

Fäbodar

13 §   Stöd får lämnas för hållande av fäbod i bruk samt för skötsel av fäbodbete och den kompletterande insatsen särskild skötsel av fäbodbete.

14 §   Den mark som stöd lämnas för ska vara jordbruksmark av ägoslag betesmark.

Den som söker stöd ska förfoga över fäboden med tillhörande betesrätt.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

15 §   Stöd får lämnas för restaurering av betesmarker och slåtterängar.

16 §   Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

17 §   Den mark som stöd lämnas för ska ha eller kunna återfå höga naturvärden.

Marken ska även ha förutsättningar att kunna restaureras så att den kan bli ersättningsberättigad för särskild skötsel av betesmarker och slåtterängar eller fäbodbete med kompletterande insatser för särskild skötsel av fäbodbete.

Vallodling

18 §   Stöd får lämnas för vallodling.

19 §   Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

För att vara stödberättigande ska marken vara jordbruksmark av ägoslag åkermark och vara belägen utanför det område som berättigar till kompensationsstöd enligt bilaga 2.

Skötsel av våtmarker och dammar

20 §   Stöd får lämnas för skötsel av våtmarker och dammar.

21 §   Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark.

Minskat kväveläckage

22 §   Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för vårbearbetning på åkermark i nitratkänsligt område.

23 §   Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.

Skyddszoner

24 §   Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på åkermark i nitratkänsligt område.

24 a §   Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.
Förordning (2017:1253).

25 §   Skyddszonen ska anläggas senast under våren första året i åtagandeperioden. Skyddszonen får inte brytas förrän på hösten det sista året i åtagandeperioden.

Skyddszonen ska bestå av vallgräs eller vallbaljväxter.

26 §   Skyddszoner mot vattendrag ska anläggas vid åkerkanten utmed ett vattenområde enligt definitionen i 11 kap. 2 § miljöbalken. Förordning (2018:124).

27 §   Anpassade skyddszoner ska anläggas på erosionsbenägen mark, mark som riskerar att få skador i markstrukturen på grund av vägsalt eller mark som löper risk att översvämmas.

Hotade husdjursraser

28 §   Stöd får lämnas till djurägare som håller minst ett renrasigt djur av följande hotade husdjursraser:
   1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,
   2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår, gestrikefår,
   3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget, och
   4. linderödsvin.
Förordning (2016:16).

29 §   Djurägaren ska vara djurhållare på sitt produktionsplatsnummer.

30 §   Får, getter och gyltor ska ha satts i avel för att berättiga till ersättning. Galtar ska vara äldre än sex månader för att berättiga till ersättning.

Besättningar med får ska vara anslutna till förenklad kontroll eller program för bekämpning av sjukdomen Maedi-Visna. Förordning (2016:16).

31 §   Nötkreatur ska vara över sex månader och registrerade i centrala nötkreatursregistret (CDB) för att berättiga till ersättning. Förordning (2016:16).

Lantrasföreningar

32 §   Stöd får lämnas med 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i till lantrasföreningar som bedriver bevarandearbete med hotade raser av de raser som anges i 33 §. En godkänd avelsplan ska finnas för den eller de raser som föreningen bevarar.

33 §   Stöd lämnas för bevarandearbete i fråga om följande raser:
   1. fjällko, rödkulla, väneko, ringamålako, bohuskulla, svensk lågland,
   2. dala pälsfår, fjällnäsfår, helsingefår, klövsjöfår, roslagsfår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, gutefår, ryafår, svenskt finullsfår,
   3. svensk lantrasget, göingeget, jämtget, lappget,
   4. linderödsvin,
   5. gotlandsruss, svensk ardenner, nordsvensk brukshäst,
   6. bjurholmshöna, bohuslän-dals svarthöna, fiftyfive flowery, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammalsvensk dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna,
   7. skånegås, ölandsgås,
   8. blekingeanka, svensk blå anka, svensk gul anka, svensk myskanka,
   9. gotlandskanin, mellerudskanin, svensk pälskanin, och
   10. nordiskt bi.


9 kap. Ekologiskt jordbruk

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till ekologiskt jordbruk enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 1305/2013.

2 §   Stöd för ekologisk produktion och för omställning till ekologisk produktion får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en period av ett år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i detta kapitel. Ett åtagande om stöd för ekologisk produktion får förlängas med ett år i taget. Förordning (2021:1065).

3 §   Stöd får lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.

4 §   Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att befintliga åtaganden utökas inom samma åtagandeperiod för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion, om utökningen uppfyller de kriterier som anges i artikel 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) nr 807/2014.

Den myndighet som fattar beslut om stöd får medge att ett åtagande enligt 2 § omvandlas till ett annat åtagande inom samma åtagandeperiod under förutsättning att de villkor som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 807/2014 är uppfyllda. För stöd för skötsel av våtmarker och dammar ska dock ett sådant nytt åtagande omfatta fem år, oavsett hur lång period som återstår av det ursprungliga åtagandet.

I de fall ett åtagande för djurhållning läggs till ett befintligt åtagande ska det befintliga åtagandet omvandlas till ett nytt åtagande inom befintlig åtagandeperiod för ekologisk produktion eller för omställning till ekologisk produktion. Förordning (2021:1065).

5 §   Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd.

6 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

7 §   För att vara ersättningsberättigande ska grödan odlas för att användas till foder, livsmedel eller utsäde. Även 1-åriga jordbruksgrödor som används för industriändamål ger rätt till ersättning.

8 §   Ytterligare ersättning får lämnas till jordbrukare för åkermark enligt 7 § eller för mark som omfattas av ett åtagande för betesmarker och slåtterängar enligt 8 kap. 10 och 11 §§ eller som omfattats av ett åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar enligt 2 kap. 11 och 12 §§ förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder om jordbrukaren har ekologisk djurhållning av djurslagen mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphöns eller slaktkycklingar.

Ersättning för åkermark lämnas för så stor areal som motsvaras av en djurenhet per hektar. Ersättning för betesmarker och slåtterängar lämnas för så stor areal som motsvaras av en halv djurenhet per hektar.

Omställning till ekologisk produktion

9 §   Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

För åtaganden för omställning till ekologisk växtodling ska marken vara av ägoslaget åkermark. För ersättning för omställning till ekologisk djurhållning ska marken vara av ägoslaget åkermark eller ägoslaget betesmark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.

Produktionen ska vara godkänd för omställning till ekologisk produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.

Ersättning för ekologisk produktion

10 §   Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.

För åtaganden för ekologisk växtodling ska marken vara av ägoslaget åkermark. För ersättning för ekologisk djurhållning ska marken vara av ägoslaget åkermark eller ägoslaget betesmark som ingår i ett miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.

Produktionen ska vara godkänd som ekologisk produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.

11 §   Ett befintligt åtagande får minskas genom att enskilda marker tas bort om marken har ingått i ett motsvarande åtagande under minst fem år, så länge minskningen inte äventyrar syftet med åtagandet. Om marken har ingått i ett åtagande i mindre än fem år, ska åtagandet hävas för den areal som tagits bort. Om minskningen är så stor att den skulle äventyra syftet med åtagandet, ska hela åtagandet hävas.


10 kap. Kompensationsstöd

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar enligt artiklarna 31 och 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.

2 §   Stöd lämnas för grovfodergrödor, växtodlingsgrödor och extensiva grödor med de belopp och till de områden som framgår av bilaga 1 och 2.

Stödvillkor för företaget

2 a §   Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner enligt 9 § gäller dock att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.
Förordning (2017:243).

3 §   En ansökan om kompensationsstöd ska omfatta en redovisning av minst 4 hektar åkermark eller betesmark i de områden som anges i bilaga 2 för att kompensationsstöd ska betalas ut. Jordbrukaren ska bedriva jordbruk på minst 4 hektar inom de områden som anges i bilaga 2. Under åren 2015-2018 ingår areal i områden som anges i bilaga 4 i dessa 4 hektar. Förordning (2016:16).

Stödvillkor för marken

4 §   Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren. Marken ska vara åkermark eller betesmark.

Areal med grovfodergrödor

5 §   Med areal med grovfodergrödor avses all åkermark eller betesmark på jordbrukarens företag med betesmarker, slåtterängar, grönfoder, vall och foderbetor. Även sådan åkermark och betesmark med grovfodergrödor som jordbrukaren inte ansöker om utbetalning för eller som finns utanför kompensationsområdet enligt bilaga 2 ingår i arealen med grovfodergrödor.

All åkermark och betesmark på företaget där grödan odlas och skördas eller betas som grovfoder ska redovisas och räknas som en grovfodergröda om jordbrukaren söker utbetalning för typ 1, 2 eller 3 enligt bilaga 1.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från vad som ska redovisas och räknas som grovfodergröda när det gäller mark i träda. Förordning (2016:16).

6 §   För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå i typ 1, 2 eller 3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med grovfodergrödor genom att för varje hektar ha djurhållning av minst följande djurenheter av tackor, getter av honkön samt nötkreatur som är äldre än sex månader:

Område    Typ 1    Typ 2     Typ 3
1-5     0,65     0,3    0,1
6-12     1    0,4    0,1
Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i antingen typ 1, 2 eller 3, beroende på vilken som motsvarar högst krav och som lantbrukaren uppfyller kravet för. Uppfylls inte kravet för typ 3 ingår hela arealen med grovfodergrödor i typ 5. En lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ av jordbruk. Förordning (2017:1253).

7 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.

Växtodlingsgrödor

8 §   Med växtodlingsgrödor avses spannmål som odlas minst till full axgång, proteingrödor, ärtor och bönor som används till livsmedel, oljeväxter, fibergrödor, hampa, potatis, sockerbetor, frövall, energiskog, grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt plantskoleväxter.

Extensiva grödor

9 §   Med extensiva grödor avses grödor som odlas i skyddszoner, gröngödsling, vallgrödor som endast används för energiändamål eller levereras till vallfodertork enligt kontrakt samt rörflen och övriga grödor som odlas med syfte att få en skörd men som inte är växtodlingsgrödor och grovfodergrödor.


11 kap. Djurens välbefinnande

1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om stöd till djurens välbefinnande enligt artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013. Stöd lämnas med de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1.

2 §   Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren åtar sig att under ett år vidta åtgärder som avses i 3 §.

3 §   Stöd lämnas för
   1. extra djuromsorg för får,
   2. extra djuromsorg för suggor, och
   3. utökad klövhälsovård för mjölkkor.

4 §   Den som söker ersättning ska vara registrerad djurhållare på sitt produktionsplatsnummer.

För ersättning för extra djuromsorg för får gäller dessutom att den sökande ska ha minst en djurenhet i sin ansökan om åtagande.

5 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur innehavet ska beräknas och inom vilka perioder djuren ska hållas i fråga om stöd som förutsätter hållande av djur.


12 kap. Samarbete

1 §   Stöd får lämnas för samarbetsåtgärder enligt artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013. Förordning (2016:16).

2 §   Stöd får lämnas med minst 70 och högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna och i enlighet med bilaga 1.

Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara samma som om investeringen sökts enligt 4, 5 eller 6 kap. För övriga delar i projektet lämnas stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna. Förordning (2017:1253).

3 §   För att projektet ska vara stödberättigande ska minst två aktörer ingå i samarbetet.

Första stycket gäller dock inte stöd till pilotprojekt och stöd till utveckling av nya produkter, metoder, processer och tekniker.

Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt, vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd.

4 §   Stöd får beviljas till transnationellt samarbete som komplement till ett projekt som redan har beviljats enligt 3 kap. eller detta kapitel.

5 §   För stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) gäller att innovationsgruppen ska ha ett samarbetsavtal om det inte är obehövligt att gruppen har ett sådant avtal.
Förordning (2017:1253).


Övergångsbestämmelser

2015:406
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2015.
   2. De nya bestämmelserna tillämpas även på åtaganden som har påbörjats från och med den 1 januari 2015.
   3. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
   4. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder.
   5. Genom förordningen upphävs förordningen (2015:45) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
   6. Stödmottagare i områden som anges i bilaga 4 till denna förordning vilka omfattas av bilaga 2 till förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, där kompensationsbidrag lämnades enligt artikel 36 a (ii) och som var avgränsade enligt artikel 50.3 a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under programperioden 2007-2013, men som inte längre ingår i kompensationsområdet, ska fortsatt få ersättning till och med 2018. Ersättning får lämnas med 80 procent 2015, 70 procent 2016, 50 procent 2017 och 20 procent 2018 av stödet som beräknas enligt villkoren i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om nedtrappningen ger ett lägre hektarbelopp än 210 kronor, lämnas ändå ersättning med 210 kronor per hektar. Vid beräkning av stöd inom områden som anges i bilaga 4 ska annan mark i tidigare område 1-5:b inte ingå i beräkningen. Förordning (2016:16).
   7. Har upphävts genom förordning (2015:571).

2015:1070
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.
   2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2015.

2016:16
   1. Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2016.
   2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2016.

2017:243
   1. Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2017.
   2. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.

2018:124
   1. Denna förordning träder i kraft den 3 april 2018.
   2. Bestämmelsen i 8 kap. 4 § i den nya lydelsen samt bestämmelserna i bilaga 1 i den nya lydelsen när det gäller ersättningsnivåer för betesmarker och slåtterängar under rubriken Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.) tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2018.
   3. Äldre bestämmelser tillämpas på ansökningar som lämnats in före den 2 november 2017 när det gäller de ersättningsnivåer som anges i bilaga 1 under rubrikerna Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.) och Samarbete (12 kap.).

2021:331
   1. Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2021.
   2. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2021 på åtaganden enligt 8 och 9 kap.
   3. Äldre bestämmelser tillämpas på ansökningar som lämnats in före ikraftträdandet när det gäller stöd enligt 3 kap. 3 § och uttagande av deltagaravgift enligt 3 kap. 4 §.

2021:1065
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
   2. Äldre bestämmelser tillämpas på åtaganden för stöd för omställning till ekologisk produktion som ingåtts före ikraftträdandet.
   3. Bestämmelserna i 4 kap. 2 § i den nya lydelsen ska tillämpas på ansökningar som har lämnats in från och med den 27 augusti 2021.

Bilaga 1

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)    
Engångsröjning
av betesmark     Ersättningsnivå    5 000 kr/ha
      Lägsta 
      ersättningsnivå (kr)  1 000
Reglerbar dränering  Ersättningsnivå    8 000 kr/brunn
      Lägsta 
      ersättningsnivå (kr)  8 000
Stängsel mot rovdjur  Ersättningsnivå    50 kr/m
      Lägsta 
      ersättningsnivå (kr)  1 000
Förädlingsstöd    Ersättning 
      av utgift (%)    40 (1)
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgifter (kr)    100 000
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  600 000-4 000 000 (2)
Investeringar i
jordbruk    Ersättning 
      av utgift (%)    40 (1, 4, 5)
            Lägsta 
            stödberättigande 
            utgifter (kr)      30 000 (6), 
                        50 000 (7), 
                        100 000
            Högsta 
            ersättningsnivå (kr)  1 000 000-7 000 000 (2)
                        100 000
1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 För stöd till uppförande av ny anläggning för dränering gäller att 30 % av utgiften ersätts.

5 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft.

6 Stöd till strukturkalkning.

7 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)    
Skapa och utveckla annan verksamhet
än jordbruk    Ersättning av 
      utgift (%)    40
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgifter (kr)    100 000
      Högsta ersättningsnivå   Förnybar energi: 
            1 000 000 kr-
            200 000 euro (1)
            Gödselbaserad biogas:
            40 000 000 kr
            Jobbskapande: 
            600 000 kr-200 000 euro (1)
1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på
landsbygden (6 kap.)    
Bredband    Ersättning av 
      utgift (%)    40-90 (1)
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgifter (kr)    100 000
      Högsta ersättningsnivå   10 000 000 
            euro/projekt
Infrastruktur för rekreation och
turistinformation  Ersättning av 
      utgift (%)    100 (2, 6), 90 (2)
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgifter (kr)    100 000
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  -
Service och fritid
på landsbygden    Ersättning av 
      utgift (%)    100 (6), 90, 50
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgifter (kr)    100 000 (4), 50 000, 
            30 000 (3)
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  600 000-4 000 000 (5)
Småskalig
infrastruktur    Ersättning av 
      utgift (%)    100 (6), 90
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgifter (kr)    100 000
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  -
Utveckling av natur-
och kulturvärden  Ersättning av 
      utgift (%)    100 (6, 7), 90 (8), 50 (8)
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgifter (kr)    30 000, 50 000 (9)
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  Våtmarker och 
            dammar: 
            200 000 kr/ha 
            (400 000 kr/ha) (10)
            Tvåstegsdiken: 
            1 000 kr/m
            Högsta belopp 
            per projekt: 
            Återställa och 
            restaurera 
            kulturmiljöer i 
            renskötselområdet, 
            250 000 kr
            Övriga 
            miljöinvesteringar 
            inom utveckling av 
            natur- och 
            kulturvärden 
            (fokusområde 4 a, 
            4b, och 4 c), 
            15 000 000 (11)
            Investeringar inom 
            utveckling av 
            natur- och 
            kulturvärden 
            (6b), -
1 Stödandelen fastställs per län utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Procentandelen ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna ändras.

2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark beräknas utifrån enhetskostnad enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.

3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, försäljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt prioriterad i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen, investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat samt investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner.

4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

6 För delåtgärd 7.2 och 7.5 lämnas stöd med 100 procent av stödberättigade utgifter om sökanden är en offentlig aktör. Detta gäller även delåtgärd 7.4 med undantag för insatser som avser kommersiell service, fokusområde 6 b. För delåtgärd 7.6 kan stöd i särskilt motiverade fall ges med 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet).

7 Stöd ges med 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.

8 Stöd ges med 50 procent för miljöinvesteringar med begränsad miljönytta och till projekt inom fokusområde 6b där den sökande är ett företag som inte är en offentlig aktör samt äger fastigheten där investeringen genomförs. Stöd ges med 90 procent för övriga projekt där sökanden inte är en offentlig aktör.

9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.

10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.

11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner.

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7 kap.)

Skogens miljövärden  Ersättningsnivå    Naturvårdsbränning: 
            28 000 kr/bränning, 
            9 000 kr/ha
            Rensa stenmur: 
            8,50 kr/m 
            Rensa kulturmiljöer: 
            1 300 kr/st
            Gallra fram 
            ädellövskog 
            och lövrik skog: 
            9 000 kr/ha
            Sköta natur- och 
            kulturmiljöer i skog: 
            9 000 kr/ha
            Skapa våtmark i skog: 
            15 000 kr/ha
      Lägsta 
      ersättningsnivå (kr)  5 000
      Högsta 
      ersättningsnivå   60 000 000 (1)
Återställande av
skadad skog    Ersättning av 
      utgift (%)    50 (2), 100 (3)
      Lägsta 
      ersättningsnivå (kr)  100 000 (2), 5 000 (3)
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  -

      Ersättningsnivå    Merkostnader vid 
            upparbetning och 
            transport av 
            skadat virke vid 
            upparbetning av 
            energived: högst 
            50 kr/m³fub (fast 
            mått under bark)
            Upparbetning av 
            övriga sortiment: 
            högst 20 kr/m³fub
      Lägsta 
      ersättningsnivå (kr)  5 000 kr 
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  -
1 Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 60 miljoner kronor.

2 Anläggning av lagrings- och omlastningsplatser.

3 Övriga åtgärder.

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)  
Betesmarker och slåtterängar  
Markklass      Ersättningsnivå (1)
Betesmarker och slåtterängar
med allmän skötsel     1 300 kr/ha
Betesmarker med särskild
skötsel       3 200 kr/ha
Slåtterängar med särskild
skötsel       5 500 kr/ha
Alvarbete       1 400 kr/ha
Skogsbete       3 500 kr/ha
Gräsfattiga marker     2 700 kr/ha
Mosaikbetesmarker     2 700 kr/ha
Betesmarker och slåtterängar - Kompletterande insatser  
Komplement      Ersättningsnivå (1)
Efterbete      700 kr/ha
Lövtäkt        100 kr/st (2)
Bränning      800 kr/ha
Höhantering      1 700 kr/ha
Lieslåtter      7 000 kr/ha
Svårtillgängliga platser  1 000 kr/ha
Fäbodar   
Delåtgärdens delar    Ersättningsnivå (3)
Fäbod i bruk: Huvudfäbod  3 333 kr/ha, där en 
        fäbod i bruk består av 
        6 hektar
Fäbod i bruk: Kompletterande   500 kr/ha, där en 
        kompletterande fäbod 
        består av 6 hektar
Fäbodbete       1 000 kr/ha
Komplement särskild skötsel
av fäbodbete       1 200 kr/ha
Hotade husdjursraser  
Djurslag      Ersättningsnivå (3)
Getter         1 450 kr/djurenhet
Svin         2 050 kr/djurenhet 
Nöt        1 450 kr/djurenhet 
Får         1 450 kr/djurenhet 
Minskat kväveläckage  
Delåtgärdens delar    Ersättningsnivå (3)
Fånggröda       1 100 kr/ha
Vårbearbetning       600 kr/ha
Lantrasföreningar  
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000
kronor i stödberättigande utgifter.  
Restaurering av betesmarker och slåtterängar  
Ersättningsnivå (3)

3 600 kr/ha  
Skyddszoner  
Delåtgärdens delar    Ersättningsnivå (3)
Skyddszon mot vattendrag  3 000 kr/ha
Anpassade skyddszoner    3 000 kr/ha
Skötsel av våtmarker och dammar  
Delåtgärdens delar     Ersättningsnivå (3)
Skötsel av våtmarker och
dammar         4 000 kr/ha
Markersättning i hela landet utom Götalands Södra
Slättbygder, åkermark     1 000 kr/ha
Markersättning i Götalands
Södra Slättbygder, åkermark   3 000 kr/ha
Vallodling

Ersättningsnivå (3)

500 kr/ha  
1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får finnas högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)  
Ekologisk produktion   
Produktionskategori    Ersättningsnivå (1)
Spannmål/oljeväxter/ proteingrödor m.m. (ej
vallodling på åkermark)    1 500 kr/ha
Potatis och grönsaker    5 000 kr/ha
Frukt och bär      7 500 kr/ha
Djurersättning       1 700 kr/ha åkermark, där 
                1 hektar åkermark motsvarar 
                1 djurenhet. 
                800 kr/ha betesmark, där 
                2 hektar betesmark motsvarar 
                1 djurenhet.
Omställning till ekologisk produktion  
Produktionskategori    Ersättningsnivå (1)
Spannmål/oljeväxter/ proteingrödor m.m. (ej
vallodling på åkermark)    1 500 kr/ha
Potatis och grönsaker     5 000 kr/ha
Frukt och bär      7 500 kr/ha
Djurersättning       1 700 kr/ha åkermark, där 
                1 hektar åkermark motsvarar 
                1 djurenhet. 
                800 kr/ha betesmark, där 
                2 hektar betesmark motsvarar 
                1 djurenhet.
1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda
begränsningar (10 kap.)          
Kompensationsstöd i bergsområden          
Område/ Jordbruks-
typ    1     2     3    4      5 (1, 2, 3, 4)
    Jordbruk  Jordbruk   Jordbruk  Jordbruk  Extensivt 
    med      med   med     med växt- jordbruk
    betesdjur betesdjur betesdjur odling  
    och foder- och natur- och andra 
    grödor på betesmark   mycket 
    åkermark     extensiva 
         naturbetes-
         marker   
1    5 400   2 600   1 000    1 200   400
2    4 100   2 300   1 000    1 200   300
3    3 900   2 100   800    1 200   250
4    3 300   1 700   700    1 200   250
5    3 000   1 500   600    1 200   250
Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar (1, 2, 3)

Område/ Jordbruks-
typ    1     2     3    4      5
6    2 100   1 000   300    800      0
7    1 600   700   250    800      0
8    1 200   600   250    600      0
9    800    400   0    700      0
10    600    300   0    800      0
Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar  (1, 2, 3)
Område/ Jordbruks-
typ    1     2     3     4      5
11    1 000   400   0    800      0
12    1 600   500   0    700      0

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar.

3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån.

4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappning blir mindre än 210 kronor, betalas inget stöd för arealen över 70 hektar.

Djurens välbefinnande (11 kap.)    
Extra djuromsorg får   Ersättningsnivå    2 000 kr/DE
      Lägsta 
      ersättningsnivå (kr)  1 000
Extra djuromsorg suggor  Ersättningsnivå    2 000 kr/DE
      Lägsta 
      ersättningsnivå (kr)  1 000
Utökad klövhälsovård
för mjölkkor    Ersättningsnivå    220 kr/DE
      Lägsta 
      ersättningsnivå (kr)  1 000
Samarbete (12 kap.)    
Utveckling inom jordbruk och livsmedel
samt pilotprojekt  Ersättning av 
      utgift (%)    70-100 (1), 90 (2), 
            90-100 (3)
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgift (kr)    100 000, 30 000 (4)
      Högsta 
      ersättningsnivå   -
Innovationsgrupper och innovationsprojekt
(EIP)      Ersättning av 
      utgift (%)    100 (5)
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgift (kr)    100 000, 50 000 (6), 
            30 000 (4)
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  -
Miljö och klimat  Ersättning av 
      utgift (%)    70 (7), 90 (8), 100
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgift (kr)    100 000, 50 000 (9), 
            30 000 (4)
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  -
Korta leveranskedjor
och lokala marknader  Ersättning 
      av utgift (%)    90
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgift (kr)    100 000, 30 000 (4)
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  -
Diversifiering    Ersättning av 
      utgift (%)    90
      Lägsta 
      stödberättigande 
      utgift (kr)    100 000, 30 000 (4)
      Högsta 
      ersättningsnivå (kr)  -
1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruks- trädgårds- och rennäringarna samt ökad djurvälfärd ges 70 procent i stöd. För utvecklingsprojekt ges stöd mellan 70 och 100 procent. Nivån bestäms av förvaltningsmyndigheten i den aktuella utlysningen.

2 Projekt inom miljö och klimat.

3 Projekt inom jobbskapande på landsbygden ges stöd med 100 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är en offentlig aktör. För övriga projekt inom jobbskapande på landsbygden lämnas stöd med 90 procent av stödberättigande utgifter.

4 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö).

5 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investeringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde enligt kapitel 4-6 denna förordning.

6 Bildande av innovationsgrupper.

7 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

8 Projekt inom miljö.

9 Projekt inom området människors livsmiljö.
Förordning (2021:1065).

Bilaga 2

Stödområdesindelning för bergsområden enligt artikel 32.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 1

Län    Kommun    Församling
Dalarna    Älvdalen  Idre
Jämtland   Krokom    Hotagen
    Strömsund  Frostviken
    Åre    Åre
        Kall
        Undersåker
    Berg    Storsjö
    Härjedalen  Linsell
        Hede
        Ljusnedal
        Tännäs
Västerbotten  Storuman  Tärna
    Sorsele    Sorsele
    Dorotea    Risbäck
    Vilhelmina  Vilhelmina 
Norrbotten  Arvidsjaur  Arvidsjaur
    Arjeplog  Arjeplog
    Jokkmokk  Jokkmokk
        Porjus
    Pajala    Muonionalusta
        Junosuando
    Gällivare  Gällivare
        Nilivaara
        Malmberget
    Kiruna    Jukkasjärvi
        Vittangi
        Karesuando
Stödområde 2

Län    Kommun    Församling  
Dalarna    Malung    Lima  
        Transtrand  
    Älvdalen  Särna  
Västernorrland  Örnsköldsvik  Trehörningsjö  
Jämtland  Ragunda    Borgvattnet  
        Stugun  
    Bräcke    Bräcke  
        Nyhem  
        Håsjö  
        Sundsjö  
        Revsund  
        Bodsjö  
    Krokom    Näskott  
        Aspås  
        Ås  
        Laxsjö  
        Föllinge  
        Offerdal  
        Alsen  
    Strömsund  Ström  
        Alanäs  
        Gåxsjö  
        Hammerdal  
        Bodum  
        Tåsjö  
    Åre    Mattmar  
        Mörsil  
        Hallen  
    Berg    Berg  
        Hackås  
        Oviken  
        Myssjö  
        Åsarne  
        Klövsjö  
        Rätan  
    Härjedalen  Sveg  
        Vemdalen  
        Ängersjö  
        Lillhärdal  
    Östersund  Östersund  
        Frösö  
        Sunne  
        Näs  
        Lockne  
        Marieby  
        Brunflo  
        Kyrkås  
        Lit  
        Häggenås  
Västerbotten  Vindeln    Vindeln  
        Åmsele  
    Norsjö    Norsjö  
    Malå    Malå  
    Storuman  Stensele  
    Sorsele    Gargnäs  
    Dorotea    Dorotea  
    Åsele    Åsele  
        Fredrika  
    Lycksele  Lycksele  
        Björksele  
        Örträsk  
    Skellefteå  Boliden  
        Fällfors  
        Jörn  
        Kalvträsk  
Norrbotten  Jokkmokk  Vuollerim  
    Övertorneå  Svanstein  
    Pajala    Pajala  
        Korpilombolo  
        Tärendö  
    Gällivare  Hakkas  
Stödområde 3

Län    Kommun    Församling
Värmland  Torsby    Södra Finnskoga
Dalarna    Älvdalen  Älvdalen
Gävleborg  Nordanstig  Hassela
    Ljusdal    Hamra
        Los
        Kårböle
Västernorrland  Ånge    Haverö
    Timrå    Ljustorp
    Härnösand  Stigsjö
        Viksjö
    Sundsvall  Indal
        Holm
        Liden
    Kramfors  Nordingrå
        Vibyggerå
        Ullånger
        Torsåker
    Sollefteå  Graninge
        Junsele
        Edsele
        Ramsele
    Örnsköldsvik  Örnsköldsvik
        Anundsjö
        Skorped
        Sidensjö
        Nätra
        Själevad
        Mo
        Gideå
        Björna
Jämtland  Ragunda    Ragunda
    Bräcke    Hällesjö
    Krokom    Rödön
    Strömsund  Fjällsjö
    Åre    Marby
    Härjedalen  Älvros
        Överhogdal
        Ytterhogdal
    Östersund  Norderö
Västerbotten  Nordmaling  Nordmaling
    Bjurholm  Bjurholm
    Robertsfors  Bygdeå
        Nysätra
    Vännäs    Vännäs 
    Umeå    Umeå landsförsamling
        Tavelsjö
        Sävar
    Skellefteå  Skellefteå 
        landsförsamling
        Kågedalen 
        Byske 
        Lövånger
        Burträsk
Norrbotten  Överkalix  Överkalix
    Kalix    Nederkalix
        Töre
    Övertorneå  Övertorneå
        Hietaniemi
    Älvsbyn    Älvsby
    Luleå    Luleå 
        domkyrkoförsamling
        Örnäset
        Nederluleå
        Råneå
    Piteå    Piteå stadsförsamling
        Hortlax
        Piteå landsförsamling
        Norrfjärden
    Boden    Överluleå
        Gunnarsbyn
        Edefors
        Sävast
    Haparanda  Nedertorneå-Haparanda
Stödområde 4

Län    Kommun    Församling
Värmland  Torsby    Lekvattnet
        Nyskoga
        Norra Finnskoga
        Dalby
        Norra Ny
    Filipstad  Rämmen
    Hagfors    Gustav Adolf
Dalarna    Vansbro    Järna
        Nås
        Äppelbo
    Malung    Malung
    Rättvik    Boda
        Ore
    Orsa    Orsa
    Mora    Våmhus
        Venjan
    Falun    Bjursås
    Ludvika    Säfsnäs
Gävleborg  Ovanåker  Ovanåker
        Voxna
    Nordanstig  Ilsbo
        Harmånger
        Jättendal
        Gnarp
        Bergsjö
    Ljusdal    Ljusdal
        Färila
        Ramsjö
        Järvsö
    Bollnäs    Rengsjö
        Undersvik
        Arbrå
    Hudiksvall  Bjuråker
Västernorrland  Ånge    Borgsjö
        Torp
    Timrå    Timrå
        Hässjö
        Tynderö
    Härnösand  Härnösands 
        domkyrkoförsamling
        Högsjö
        Häggdånger
        Säbrå
        Hemsö
    Sundsvall  Sundsvalls 
        Gustav Adolf
        Skönsmon
        Skön
        Alnö
        Sättna
        Selånger
        Stöde
        Tuna
        Attmar
        Njurunda
    Kramfors  Gudmundrå
        Nora
        Skog
        Bjärtrå
        Styrnäs
        Dal
        Ytterlännäs
    Sollefteå  Sollefteå
        Multrå
        Långsele
        Ed
        Resele
        Helgum
        Ådals-Liden
        Boteå
        Överlännäs
        Sånga
    Örnsköldsvik  Arnäs
        Grundsunda
Jämtland  Ragunda    Fors
Västerbotten  Umeå    Umeå stadsförsamling
        Teg
        Ålidhem
        Holmsund
        Hörnefors
        Holmön
        Umeå Maria
    Skellefteå  Skellefteå Sankt Olov
        Skellefteå Sankt Örjan
        Bureå
Stödområde 5

Län    Kommun    Församling
Värmland  Kil    Boda
    Eda    Eda
        Järnskog
        Skillingmark
        Köla
    Torsby    Fryksände
        Vitsand
        Östmark
    Grums    Värmskog
    Årjäng    Silbodal
        Sillerud
        Karlanda
        Holmedal
        Blomskog
        Trankil
        Västra Fågelvik
        Töcksmark
        Östervallskog
    Sunne    Gräsmark
        Lysvik
    Filipstad  Gåsborn
    Hagfors    Hagfors
        Ekshärad
        Norra Råda
        Sunnemo
    Arvika    Arvika Östra
        Arvika Västra
        Stavnäs
        Högerud
        Glava
        Bogen
        Gunnarskog
        Ny
        Älgå
        Mangskog
        Brunskog
    Säffle    Svanskog
        Långserud
Dalarna    Gagnef    Mockfjärd
        Gagnef
        Floda
    Leksand    Leksand
        Djura
        Ål
        Siljansnäs
    Rättvik    Rättvik
    Mora    Mora
        Sollerön
    Falun    Svärdsjö
        Enviken
Gävleborg  Ockelbo    Ockelbo
    Ovanåker  Alfta
    Gävle    Hamrånge
    Söderhamn  Söderhamn
        Sandarne
        Skog
        Ljusne
        Söderala
        Bergvik
        Mo
        Trönö
        Norrala
    Bollnäs    Bollnäs
        Segersta
    Bollnäs    Hanebo
    Hudiksvall  Hudiksvall
        Idenor
        Hälsingtuna
        Rogsta
        Njutånger
        Enånger
        Delsbo
        Norrbo
        Forsa
        Hög
Stödområdesindelning för områden med väsentliga naturliga begränsningar enligt artikel 32.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 6

Län    Kommun    Församling
Stockholm  Norrtälje  Björkö-Arholma
        Väddö
        Singö
        Häverö
        Söderby-Karl
        Roslags-Bro
        Vätö
Uppsala    Älvkarleby  Älvkarleby
        Skutskär
    Tierp    Tolfta
        Tegelsmora
        Tierp
        Västland
        Österlövsta
        Hållnäs
    Östhammar  Forsmark
        Börstil
        Hökhuvud
        Harg
        Öregrund
        Gräsö
        Skäfthammar
        Film
Östergötland  Ydre    Västra Ryd
        Svinhult
Jönköping  Aneby    Bälaryd
        Bredestad
        Askeryd
        Marbäck
        Frinnaryd
        Lommaryd
        Haurida
        Vireda
    Gnosjö    Åsenhöga
        Gnosjö
    Mullsjö    Utvängstorp
        Sandhem
        Nykyrka
        Bjurbäck
    Habo    Habo
        Gustav Adolf
    Gislaved  Stengårdshult
        Valdshult
        Öreryd
        Norra Hestra
    Vaggeryd  Byarum
        Bondstorp
        Tofteryd
        Hagshult
        Åker
        Svenarum
    Jönköping  Järstorp
        Hakarp
        Norrahammar
        Ölmstad
        Svarttorp
        Järsnäs
        Lekeryd
        Rogberga
        Barnarp
        Ödestugu
        Öggestorp
        Månsarp
        Bankeryd
        Bottnaryd
        Mulseryd
        Angerdshestra
        Norra Unnaryd
    Nässjö    Nässjö
        Norra Sandsjö
        Bringetofta
        Norra Solberga
        Flisby
        Forserum
        Barkeryd
        Malmbäck
        Almesåkra
    Värnamo    Fryele
    Sävsjö    Sävsjö
        Hjärtlanda
        Vrigstad
        Hylletofta
        Skepperstad
        Hjälmseryd
        Stockaryd
        Hultsjö
    Vetlanda  Vetlanda
        Fröderyd
        Bäckaby
        Ramkvilla
        Södra Solberga
        Korsberga
        Lemnhult
        Näshult
        Björkö
        Nävelsjö
        Lannaskede
        Myresjö
    Eksjö    Eksjö
        Kråkshult
        Bellö
        Ingatorp
        Hult
        Edshult
    Tranås    Adelöv
Kronoberg  Uppvidinge  Åseda
        Herråkra
        Lenhovda
        Nottebäck
    Växjö    Sjösås
Västra Götaland  Dals-Ed    Håbol
        Nössemark
        Dals-Ed
        Töftedal
        Rölanda
    Färgelanda  Järbo
        Råggärd
    Tranemo    Mossebo
        Ljungsarp
        Ölsremma
        Dalstorp
        Hulared
    Bengtsfors  Laxarby
        Vårvik
        Torrskog
        Steneby
        Tisselskog
        Ödskölt
        Bäcke
    Mellerud  Dalskog
    Herrljunga  Eriksberg
        Molla
        Od
        Broddarp
        Öra
    Borås    Brämhult
        Rångedala
        Äspered
        Toarp
        Tärby
        Fristad-Gingri
        Borgstena
        Sandhult
    Ulricehamn  Ulricehamn
        Kärråkra
        Möne
        Hällstad
        Murum
        Fänneslunda
        Härna
        Södra Ving
        Varnum
        Tvärred
        Marbäck
        Gällstad
        Grönahög
        Strängsered
        Gullered
        Hössna
        Liared
        Kölingared
        Knätte
        Böne
        Kölaby
        Humla
        Blidsberg
        Dalum
        Timmele
    Åmål    Edsleskog
    Skövde    Ryd
    Tidaholm  Härja
        Daretorp
        Velinga
        Vättak
    Falköping  Floby
        Marka
        Göteve
        Grolanda
        Jäla
        Börstig
        Brismene
        Kinneved
        Vårkumla
        Luttra
        Yllestad
        Vistorp
        Åsarp
Värmland  Storfors  Storfors
        Lungsund
    Munkfors  Ransäter
        Munkfors
    Sunne    Sunne
        Västra Ämtervik
        Östra Ämtervik
    Filipstad  Filipstad
        Brattfors
        Nordmark
        Kroppa
Örebro    Hällefors  Hällefors
        Grythyttan
        Hjulsjö
    Ljusnarsberg  Ljusnarsberg
    Karlskoga  Karlskoga
    Nora    Järnboås
        Viker
    Lindesberg  Guldsmedshyttan
        Ramsberg
Västmanland  Skinnskatteberg  Skinnskatteberg
    Norberg    Norberg
Dalarna    Smedjebacken  Norrbärke
        Söderbärke
    Falun    Falu Kristine
        Grycksbo
        Stora Kopparberg
        Aspeboda
        Vika
        Hosjö
        Sundborn
    Borlänge  Stora Tuna
        Torsång
    Säter    Säter
        Stora Skedvi
        Gustafs
        Silvberg
    Hedemora  Hedemora
        Garpenberg
        Husby
    Ludvika    Ludvika
        Grängesberg
        Grangärde
Gävleborg  Hofors    Hofors
        Torsåker
    Gävle    Gävle Heliga 
        Trefaldighet
        Gävle Staffan
        Hedesunda
        Hille
        Valbo
        Gävle Tomas
        Gävle Maria
        Bomhus
    Sandviken  Sandviken
        Ovansjö
        Järbo
        Årsunda
        Österfärnebo
Stödområde 7

Län    Kommun    Församling
Stockholm  Haninge    Västerhaninge
        Muskö
    Norrtälje  Norrtälje
        Edebo
        Ununge
        Edsbro
        Fasterna
        Rimbo
        Skederid
        Husby-Sjuhundra
        Malsta
        Lohärad
        Estuna
        Rådmansö
        Frötuna
        Blidö
        Länna
Uppsala    Uppsala    Järlåsa
        Knutby
        Bladåker
        Faringe
        Almunge
        Stavby
        Tuna
    Östhammar  Östhammar
        Valö
        Alunda
        Ekeby
        Morkarla
        Dannemora
Södermanland  Nyköping  Lästringe
    Flen    Dunker
    Trosa    Västerljung
Östergötland  Ödeshög    Trehörna
    Ydre    Torpa
        Asby
        Sund
        Norra Vi
    Kinda    Tidersrum
        Kisa
    Boxholm    Rinna
        Blåvik
        Malexander
    Linköping  Ulrika
    Motala    Västra Ny
        Godegård
Jönköping  Gnosjö    Källeryd
        Kävsjö
        Kulltorp del Gnosjö 
        kommun
    Habo    Brandstorp
    Gislaved  Gislaved
        Våthult
        Bosebo
        Anderstorp
        Villstad
        Burseryd
        Ås
        Kållerstad
        Reftele
    Jönköping  Ljungarum
    Värnamo    Värnamo
        Bredaryd
        Kulltorp del Värnamo 
        kommun
        Kärda
        Hånger
        Forsheda
        Torskinge
        Voxtorp
        Gällaryd
        Rydaholm
        Nydala
    Vetlanda  Bäckseda
        Näsby
        Stenberga
        Skirö
        Nye
        Alseda
        Ökna
        Karlstorp
        Skede
    Eksjö    Hässleby
        Mellby
        Höreda
    Tranås    Säby
        Linderås
Kronoberg  Uppvidinge  Älghult
    Lessebo    Ekeberga
    Alvesta    Moheda
        Slätthög
        Mistelås
        Vislanda
    Älmhult    Härlunda
    Markaryd  Hinneryd
    Växjö    Furuby
        Hornaryd
        Drev
        Dädesjö
        Tjureda
        Gårdsby
        Söraby
        Tolg
        Asa
        Aneboda
        Berg
        Ormesberga
        Ör
    Ljungby    Vittaryd
        Torpa
        Vrå
        Lidhult
        Odensjö
        Tannåker
Kalmar     Högsby    Fagerhult
    Hultsfred  Lönneberga
        Virserum
    Emmaboda  Algutsboda
    Nybro    Hälleberga
    Vimmerby  Rumskulla
        Pelarne
Halland    Hylte    Långaryd
        Drängsered
        Färgaryd
        Femsjö
        Södra Unnaryd
        Jälluntofta
    Falkenberg  Gällared
        Krogsered
        Gunnarp
        Fagered
        Älvsered
    Varberg    Gunnarsjö
Västra Götaland  Munkedal  Sanne
        Krokstad
    Tanum    Naverstad
    Dals-Ed    Gesäter
    Färgelanda  Färgelanda
        Ödeborg
        Torp
        Lerdal
        Rännelanda
        Högsäter
    Vårgårda  Skogsbygden
        Nårunga
        Ljur
        Ornunga
        Asklanda
        Algutstorp
    Bollebygd  Töllsjö
    Karlsborg  Undenäs
    Gullspång  Hova
    Tranemo    Tranemo
        Ambjörnarp
        Sjötofta
        Södra Åsarp
        Länghem
        Månstad
        Nittorp
    Bengtsfors  Ärtemark
    Mellerud  Gunnarsnäs
    Mark    Skephult
        Älekulla
        Öxabäck
    Svenljunga  Svenljunga-Ullasjö
        Holsljunga
        Mjöbäck
        Mårdaklev
        Kalv
        Östra Frölunda
        Håcksvik
        Örsås
        Revesjö
        Redslared
        Sexdrega
        Roasjö
        Hillared
    Herrljunga  Källunga
        Mjäldrunga
        Skölvene
        Södra Björke
        Jällby
        Grude
        Vesene
        Hov
        Alboga
    Töreboda  Älgarås
    Borås    Borås Gustav Adolf
        Dannike
        Ljushult
        Tämta
        Vänga
        Bredared
    Ulricehamn  Södra Säm
        Finnekumla
    Åmål    Åmål
        Mo
        Tösse med Tydje
        Fröskog
    Skara    Öglunda
        Varnhem
    Skövde    Säter
        Lerdala
    Hjo    Hjo
        Södra Fågelås
    Tidaholm  Baltak
        Suntak
        Acklinga
    Falköping  Trävattna
        Hällestad
        Sörby
        Gökhem
        Ullene
        Vilske-Kleva
        Brunnhem
        Södra Kyrketorp
        Håkantorp
        Gudhem
Värmland  Kil    Stora Kil norra del
        Frykerud
    Storfors  Bjurtjärn
    Forshaga  Forshaga
        Nedre Ullerud
        Övre Ullerud
    Grums    Grums norra del
        Borgvik
    Karlstad  Väse norra del
        Älvsbacka
        Nyed
        Alster
        Nor
    Kristinehamn  Rudskoga
    Säffle    Tveta
        Gillberga
        Kila
Örebro    Laxå    Ramundeboda
        Finnerödja
        Tived
    Hallsberg  Svennevad
    Degerfors  Degerfors
        Nysund
    Askersund  Lerbäck
        Snavlunda
    Nora    Nora bergsförsamling
    Lindesberg  Lindesberg
Västmanland  Skinnskatteberg  Hed
        Gunnilbo
    Surahammar  Sura
        Ramnäs
    Heby    Västerlövsta
        Huddunge
        Enåker
        Vittinge
        Nora
        Östervåla
        Harbo
    Norberg    Karbenning
    Sala    Västerfärnebo
        Fläckebo
        Möklinta
    Fagersta  Västanfors
        Västervåla
    Köping    Västra Skedvi
Dalarna    Avesta    Avesta
        By
        Folkärna
        Grytnäs
Stödområde 8

Län    Kommun    Församling
Stockholm  Vallentuna  Kårsta
        Össeby-Garn
    Huddinge  Huddinge
        Trångsund
    Haninge    Österhaninge
        Utö
        Ornö
    Norrtälje  Rö
        Gottröra
        Närtuna
        Riala
    Nynäshamn  Sorunda
        Torö
Södermanland  Gnesta    Frustuna
        Björnlunda
        Gryt
    Nyköping  Lid
        Ludgo-Spelvik
        Runtuna
        Tystberga-Bälinge
    Flen    Lilla Malma
Östergötland  Norrköping  Simonstorp
    Mjölby    Västra Harg
Jönköping  Gislaved  Gryteryd
        Södra Hestra
    Jönköping  Jönköpings Kristina
    Värnamo    Dannäs
        Tånnö
Kronoberg  Lessebo    Lessebo
    Tingsryd  Urshult
    Alvesta    Härlöv
        Hjortsberga med Kvenne
        Blädinge
        Västra Torsås
    Älmhult    Älmhult
        Virestad
        Stenbrohult
        Göteryd
        Pjätteryd
        Hallaryd
    Markaryd  Traryd
    Växjö    Växjö 
        domkyrkoförsamling
        Hemmesjö med Tegnaby
        Vederslöv
        Öjaby
    Ljungby    Ljungby
        Ryssby
        Tutaryd
        Hamneda
        Kånna
        Berga
        Dörarp
        Angelstad
        Annerstad
        Nöttja
        Bolmsö
Kalmar    Nybro    Kråksmåla
    Vimmerby  Södra Vi
Gotland    Gotland    Lojsta
Skåne    Hörby    Svensköp
    Osby    Loshult
    Kristianstad  Huaröd
Halland    Hylte    Torup
        Kinnared
    Halmstad  Breared
Västra Götaland  Munkedal  Valbo-Ryr
        Hede
    Tanum    Mo
    Vårgårda  Siene
        Horla
        Kvinnestad
        Landa
    Karlsborg  Mölltorp
    Mellerud  Holm
        Järn
        Erikstad
        Ör
        Skållerud
    Herrljunga  Bråttensby
        Remmene
        Hudene
    Götene    Medelplana
    Uddevalla  Lane-Ryr
        Bäve
    Vänersborg  Sundals-Ryr
        Frändefors
    Alingsås  Ödenäs
    Borås    Borås Caroli
    Åmål    Ånimskog
    Skara    Eggby-Istrum
    Skövde    Berg
    Tidaholm  Tidaholm västra del
    Falköping  Ugglum
        Broddetorp
Värmland  Karlstad  Norrstrand
        Östra Fågelvik
        Grava
    Kristinehamn  Visnum
    Säffle    Säffle
        Bro
Örebro    Lekeberg  Tångeråsa
    Laxå    Skagershult
Stödområde 9

Län    Kommun    Församling
Stockholm  Vallentuna  Markim
        Orkesta
        Frösunda
        Vada
        Angarn
    Österåker  Ljusterö-Kulla
    Värmdö    Värmdö
        Möja
        Djurö
        Nämdö
        Ingarö
        Gustavsberg
    Järfälla  Kallhäll
    Huddinge  Sankt Mikael
        Flemingsberg
    Botkyrka  Tullinge
    Haninge    Dalarö
    Tyresö    Tyresö
    Sollentuna  Sollentuna
    Södertälje  Södertälje
        Östertälje
        Tveta västra del
        Överjärna
        Hölö
        Västertälje
    Nacka    Nacka
        Saltsjöbaden
        Boo
    Sigtuna    Sankt Olof
        Odensala
        Skepptuna
Södermanland  Vingåker  Västra Vingåker
    Gnesta    Gåsinge-Dillnäs
    Nyköping  Tunaberg
        Kila
    Flen    Flen
        Helgesta-Hyltinge
        Årdala
        Mellösa
        Forssa
    Katrineholm  Katrineholm
        Nävertorp
    Eskilstuna  Gillberga
        Lista
        Öja
        Västermo
        Näshulta
    Strängnäs  Mariefred
        Länna
        Härad
Östergötland  Kinda    Västra Eneby
        Horn
        Hycklinge
        Oppeby
        Hägerstad
        Tjärstad
    Åtvidaberg  Åtvid
        Grebo
        Värna
        Björsäter
        Yxnerum
        Hannäs
        Gärdserum
    Finspång  Risinge
        Hällestad
        Regna
        Skedevi
    Valdemarsvik  Ringarum
    Linköping  Vist
        Vårdnäs
        Stjärnorp
    Norrköping  Krokek
        Kvarsebo
    Söderköping  Börrum
Jönköping  Jönköping  Huskvarna
Kronoberg  Lessebo    Hovmantorp
        Ljuder
    Tingsryd  Tingsås
        Almundsryd
        Älmeboda
        Linneryd
        Södra Sandsjö
        Väckelsång
    Alvesta    Alvesta
        Lekaryd
        Skatelöv
    Markaryd  Markaryd
    Växjö    Östra Torsås
        Nöbbele
        Uråsa
        Jät
        Kalvsvik
        Tävelsås
        Dänningelanda
        Öja
        Bergunda
        Skogslyckan
        Växjö Maria
        Teleborg
    Ljungby    Agunnaryd
        Södra Ljunga
Kalmar    Högsby    Fågelfors
    Torsås    Gullabo
    Mörbylånga  Segerstad
        Algutsrum
    Hultsfred  Hultsfred
        Järeda
        Vena
    Emmaboda  Emmaboda
        Vissefjärda
        Långasjö
    Kalmar    Karlslunda
    Nybro    Nybro
        Bäckebo
        Kristvalla
        Madesjö
        Örsjö
        Sankt Sigfrid
        Oskar
    Oskarshamn  Kristdala
        Döderhult
    Västervik  Ukna
        Dalhem
        Överum
        Odensvi
        Hallingeberg
        Blackstad
    Vimmerby  Vimmerby
        Frödinge
        Locknevi
        Djursdala
        Tuna
Gotland    Gotland    Othem
        Fårö
        Bunge
        Rute
        Fleringe
        Hall
        Hangvar
        Hellvi
        Norrlanda
        Viklau
        Sjonhem
        Vänge
        Guldrupe
        Buttle
        Ala
        Kräklingbo
        Anga
        Gammelgarn
        Östergarn
        Tofta
        Sanda
        Väte
        Hejde
        Eksta
        Sproge
        Ardre
        Alskog
        Garde
        Lau
        När
        Burs
        Silte
        Eke
        Näs
        Fide
        Öja
        Hamra
        Vamlingbo
Blekinge  Olofström  Kyrkhult
    Karlskrona  Flymen
        Sillhövda
    Ronneby    Backaryd
        Öljehult
        Eringsboda
    Karlshamn  Ringamåla
Skåne     Östra Göinge  Glimåkra
    Örkelljunga  Skånes-Fagerhult
    Hörby    Långaröd
        Äspinge
    Osby    Osby
        Örkened
        Visseltofta
    Kristianstad  Linderöd
    Hässleholm  Farstorp
        Verum
        Vittsjö
        Norra Åkarp
        Hörja
        Röke
Halland    Halmstad  Oskarström
        Slättåkra
        Enslöv
    Laholm    Hishult
        Knäred
    Falkenberg  Källsjö
        Ullared
    Varberg    Nösslinge
        Karl Gustav
        Kungsäter
Västra Götaland  Härryda    Härryda
        Landvetter
        Björketorp
    Stenungsund  Spekeröd
        Ucklum
    Orust    Torp
    Sotenäs    Tossene
    Munkedal  Foss
        Håby
        Bärfendal
        Svarteborg
    Tanum    Lur
        Kville
        Bottna
    Ale    Hålanda
        Kilanda
    Lerum    Skallsjö
        Östad
    Vårgårda  Lena-Bergstena
        Fullestad
        Hol
        Kullings-Skövde
    Bollebygd  Bollebygd
    Karlsborg  Karlsborg
        Brevik
    Gullspång  Amnehärad
        Södra Råda
    Lilla Edet  Åsbräcka
        Ale-Skövde
        Hjärtum
    Mark    Kinna
        Örby-Skene
        Hyssna
        Fritsla
        Torestorp
    Herrljunga  Eggvena
        Fölene
        Herrljunga
    Götene    Västerplana
    Tibro    Tibro
        Ransberg
    Töreboda  Beateberg
        Halna
    Göteborg  Angered
    Lysekil    Bro
    Uddevalla  Uddevalla
        Grinneröd
        Forshälla
        Skredsvik
        Herrestad
    Strömstad  Skee
        Näsinge
        Lommeland
        Hogdal
    Vänersborg  Vänersborg
        Väne-Ryr
        Brålanda
    Trollhättan  Trollhättan
        Upphärad
        Rommele
        Fors
        Lextorp
        Götalunden
    Alingsås  Alingsås
        Långared
        Hemsjö
    Borås    Seglora
        Kinnarumma
    Mariestad  Lyrestad
    Skara    Norra Lundby
        Skärv
        Norra Ving
        Stenum
        Härlunda
    Skövde    Skövde
        Norra Kyrketorp
        Hagelberg
        Varola
        Forsby
        Sventorp
        Värsås
        Väring
        Binneberg
        Timmersdala
        Vreten
    Hjo    Mofalla
        Fridene
        Korsberga
    Tidaholm  Fröjered
    Falköping  Bjurum
Värmland  Hammarö    Hammarö
    Karlstad  Karlstads 
        domkyrkoförsamling
        Västerstrand
    Kristinehamn  Visnums-Kil
        Ölme
    Säffle    Botilsäter
        Millesvik
Örebro     Örebro    Hovsta
        Lillkyrka-Ödeby
    Lindesberg  Näsby
Västmanland  Köping    Kolsva Bergslagen
    Arboga    Götlunda
Stödområde 10

Län    Kommun    Församling
Stockholm  Järfälla  Barkarby
    Danderyd  Danderyd
    Stockholm  Stockholms stad
    Sundbyberg  Sundbyberg
    Solna    Solna
        Råsunda
    Lidingö    Lidingö
    Vaxholm    Vaxholm
    Sigtuna    Sigtuna
Östergötland  Valdemarsvik  Valdemarsvik
        Gryt
        Tryserum
        Östra Ed
    Söderköping  Sankt Anna
Kalmar    Mörbylånga  Stenåsa
        Glömminge
        Sandby
    Kalmar    Kalmar   
        domkyrkoförsamling
        Heliga Korset
        Sankta Birgitta
        Två systrar
    Oskarshamn  Oskarshamn
        Misterhult
    Västervik  Törnsfall
        Gladhammar
        Västrum
        Västra Ed
        Loftahammar
        Lofta
        Gamleby
        Hjorted
    Borgholm  Föra
        Alböke
        Löt
        Bredsättra
        Räpplinge
        Högsrum
        Böda
        Högby
        Källa
        Persnäs
Gotland    Gotland    Boge
        Eskelhem
        Västergarn
        Sundre
Blekinge   Karlskrona  Karlskrona 
        stadsförsamling
        Aspö
        Sturkö
        Hasslö
Skåne     Svalöv    Stenestad
    Örkelljunga  Örkelljunga
        Rya
    Hörby    Södra Rörum
    Höör    Tjörnarp
    Perstorp  Perstorp
    Båstad    Båstad
    Kristianstad  Äsphult
    Ängelholm  Tåssjö
    Hässleholm  Norra Mellby
        Häglinge
        Matteröd
        Västra Torup
Halland    Varberg    Skällinge
        Grimmared
    Kungsbacka  Frillesås
        Gällinge
        Idala
        Förlanda
Västra Götaland  Härryda    Råda
    Partille  Sävedalen
    Stenungsund  Norum
        Ödsmål
    Tjörn    Valla
        Stenkyrka
        Klädesholmen
    Orust    Tegneby
        Röra
        Stala
        Långelanda
        Myckleby
    Sotenäs    Smögen
        Hunnebostrand
    Tanum    Tanum
        Fjällbacka
        Svenneby
    Ale    Nödinge
        Skepplanda
        Starrkärr
    Lerum    Stora Lundby
    Lilla Edet  Fuxerna
        Tunge
        Sankt Peder
        Västerlanda
    Mark    Sätila
        Hajom
        Fotskäl
        Tostared
        Öxnevalla
        Istorp
    Göteborg  Haga
        Göteborgs 
        domkyrkoförsamling
        Göteborgs Annedal
        Kortedala
        Härlanda
        Göteborgs Vasa
        Göteborgs Johanneberg
        Göteborgs Haga
        Göteborgs Oskar Fredrik
        Göteborgs Masthugg
        Göteborgs Karl Johan
        Örgryte
        Biskopsgården
        Brämaregården
        Högsbo
        Västra Frölunda
        Tynnered
        Bergum
        Göteborgs Sankt Pauli
        Gunnared
        Askim
        Björkekärr
        Mölndal  Fässberg
        Stensjön
    Kungälv    Romelanda
        Kareby
        Hålta
    Lysekil    Lyse
        Brastad
    Uddevalla  Ljung
        Resteröd
        Bokenäs
        Högås
    Strömstad  Strömstad
        Tjärnö
    Mariestad  Ullervad
        Utby
        Ekby
        Låstad
        Enåsa
        Hassle
        Berga
    Skövde    Frösve
Stödområdesindelning för områden som påverkas av särskilda begränsningar enligt artikel 32.1 c i förordning (EU) nr 1305/2013

Stödområde 11

Län    Kommun    Församling
Stockholm  Österåker  Österåker-Östra 
        Ryd norra 
    Nykvarn    Turinge södra del
Uppsala    Uppsala    Åkerby västra del
        Bälinge västra del
        Skuttunge västra del
        Björklinge västra del
        Viksta västra del
Södermanland  Nyköping  Tuna södra del
        Lunda södra del
    Eskilstuna  Husby-Rekarne södra del
    Strängnäs  Åker södra del
Gotland    Gotland    Gothem östra del
        Rone östra del
Blekinge  Karlskrona  Jämjö skogsbygden
    Ronneby    Ronneby skogsbygden
        Bräkne-Hoby skogsbygden
    Karlshamn  Karlshamn
        Hällaryd skogsbygden
        Åryd skogsbygden
        Asarum skogsbygden
Skåne    Klippan    Östra Ljungby östra del
    Ängelholm  Hjärnarp östra del
Halland    Varberg    Stamnared
        Sällstorp
    Kungsbacka  Kungsbacka
        Släp
        Onsala
Västra Götaland  Stenungsund  Jörlanda
    Tjörn    Rönnäng
        Klövedal
    Orust    Mollösund
        Morlanda
    Sotenäs    Kungshamn
        Askum
    Mark    Surteby-Kattunga 
        södra del
        Horred
    Vara    Norra Vånga östra del
    Göteborg  Nylöse
        Lundby
        Älvsborg
        Styrsö
        Torslanda
        Björlanda
        Näset
    Mölndal    Lindome
    Kungälv    Marstrand
        Harestad
        Torsby
        Lycke
        Solberga
    Lysekil    Lysekil
        Skaftö
    Uddevalla  Dragsmark
    Skövde    Sjogerstad-Rådene östra
Örebro    Lekeberg  Knista Bergslagen
        Kvistbro västra del
    Hallsberg  Viby skogsbygden
    Örebro    Lännäs östra del
        Asker skogsbygden
Västmanland  Kungsör    Kung Karl södra del
    Köping    Odensvi norra del
Stödområde 12

Län    Kommun    Församling
Stockholm  Österåker  Österåker-Östra Ryd norra ö 
        Österåker-Östra Ryd södra ö 
    Ekerö    Munsö öar
        Adelsö
        Lovö öar
    Upplands-Bro  Låssa öar
        Kungsängen-Västra Ryd öar
    Södertälje  Enhörna öar
        Ytterjärna öar
        Mörkö öar
    Nynäshamn  Nynäshamn öar
        Ösmo öar
Uppsala    Enköping  Enköpings-Näs öar västra
        Enköpings-Näs öar östra
        Lillkyrka öar
        Vallby öar
        Kungs-Husby öar
Södermanland  Nyköping  Vrena öar
    Katrineholm  Julita öar
    Eskilstuna  Kafjärden norra del öar
    Strängnäs  Ytterselö öar
        Överselö öar
    Trosa    Trosa-Vagnhärad öar
Östergötland  Norrköping  Östra Stenby öar
        Dagsberg öar
        Östra Husby öar
        Häradshammar öar
        Jonsberg öar
        Rönö öar
    Söderköping  Skällvik öar
        Mogata öar
Jönköping  Jönköping  Visingsö
Kalmar    Torsås    Söderåkra öar
    Mönsterås  Mönsterås öar
        Ålem öar
    Kalmar    Hossmo öar
        Ryssby öar
        Ljungby öar
        Voxtorp öar
        Halltorp öar
Gotland    Gotland    Gothem östra del öar
        Rone östra del öar
        Grötlingbo öar
Blekinge  Karlskrona  Lösen Slättbygden öar
        Kristianopel öar
        Torhamn öar
        Ramdala Slättbygden öar
        Nättraby öar
    Ronneby    Ronneby Slättbygden öar
        Förkärla öar
        Listerby öar
        Bräkne-Hoby Slättbygden öar
    Karlshamn  Karlshamn öar
        Hällaryd Slättbygd öar
        Åryd Slättbygden öar
        Mörrum öar
    Sölvesborg  Sölvesborg öar
        Ysane (ö-del)
        Mjällby öar
Skåne    Båstad    Torekov öar
    Kristianstad  Trolle-Ljungby öar
Halland    Halmstad  Söndrum öar
    Varberg    Varberg öar
        Lindberg öar
        Ås öar
        Värö öar
    Kungsbacka  Släp öar
        Ölmevalla öar
        Hanhals öar
        Onsala öar
Västra Götaland  Öckerö    Öckerö
    Orust    Käringön
        Gullholmen
    Sotenäs    Kungshamn öar
        Malmön
        Askum öar
    Göteborg  Lundby öar
        Styrsö öar
        Torslanda öar
        Björlanda öar
        Styrsö
        Näset öar
    Kungälv    Harestad öar
        Torsby öar
        Lycke öar
        Solberga öar
    Lysekil    Lysekil öar
    Mariestad  Torsö öar
Värmland  Kristinehamn  Kristinehamn öar
    Säffle    Eskilsäter öar
Örebro    Örebro    Lännäs östra öar
Västmanland  Västerås  Västerås-Barkarö öar
        Kärrbo öar
        Ängsö öar
Förordning (2016:16).

Bilaga 3 /inte med här. Senast ändrad genom förordning (2017:1253)./

Bilaga 4

Områden med övergångsstöd

Län    Kommun    Församling
Uppsala    Uppsala    Tensta norra del
Östergötland  Ödeshög    Stora Åby södra del
        Ödeshög södra del
        Rök södra del
    Boxholm    Ekeby
        Åsbo
    Linköping  Nykil södra del
        Gammalkil södra del
Jönköping  Jönköping  Jönköpings Sofia
        Gränna
        Skärstad
Kalmar     Högsby    Högsby
        Långemåla
    Torsås    Torsås västra del
    Hultsfred  Målilla med Gårdveda
        Tveta
        Mörlunda
    Mönsterås  Mönsterås
        Fliseryd
        Ålem
    Borgholm  Borgholm
        Egby
        Köping
        Gärdslösa
        Långlöt
        Runsten
Blekinge  Olofström  Jämshög norra del
    Karlskrona  Lösen skogsbygden
        Augerum skogsbygden
        Ramdala skogsbygden
        Rödeby norra del
        Fridlevstad norra del
        Tving norra del
Skåne    Svalöv    Konga norra del
        Röstånga
    Hörby    Hörby östra del
        Fulltofta
    Höör    Höör
        Bosjökloster norra del
        Munkarp
        Hallaröd
        Norra Rörum
    Tomelilla  Andrarum
        Brösarp
    Klippan    Klippan östra del
        Vedby
        Färingtofta
        Riseberga
    Båstad    Förslöv östra del
        Grevie östra del
        Östra Karup skogsbygden
    Eslöv    Billinge norra del
    Kristianstad  Djurröd
        Hörröd
    Ängelholm  Munka-Ljungby östra del
        Tåstarp östra del
        Össjö östra del
    Hässleholm  Nävlinge
        Brönnestad
Halland    Laholm    Våxtorp skogsbygden
        Hasslöv skogsbygden
        Veinge skogsbygden
    Varberg    Rolfstorp
        Grimeton skogsbygden
Västra Götaland  Mark    Berghem
        Surteby-Kattunga norra del
Örebro län  Lekeberg  Hidinge Bergslagen
    Örebro    Tysslinge Bergslagen
        Kil Bergslagen
    Askersund  Askersund
        Hammar
Förordning (2016:16).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.