Förordning (2015:208) om stöd till forskning och utveckling samt innovation

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:208
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2015-03-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:931
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

/Rubriken träder i kraft I:2024-02-01/ Inledande bestämmelser

1 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ För att främja forskning och utveckling samt innovation får Verket för innovationssystem i mån av tillgång på medel lämna stöd enligt denna förordning.

1 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till forskning och utveckling samt innovation. Förordning (2023:931).

2 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Stöd får endast lämnas i enlighet med
   1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller
   2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

2 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2023:931).

3 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och (EU) nr 1407/2013.

3 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i
   1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och
   2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2023:931).

/Rubriken träder i kraft I:2024-02-01/

Allmänna bestämmelser om stöd

4 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Stöd enligt denna förordning lämnas i form av bidrag.

4 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Stöd enligt denna förordning lämnas i form av
   1. bidrag, eller
   2. nedsatt avgift för eller fri tillgång till innovationsrådgivningstjänster eller innovationsstödjande tjänster.

Stöd i form av bidrag får inte lämnas till privatpersoner.

I de fall som avses i första stycket 2 får bidrag betalas ut till den som tillhandahåller tjänsten. Förordning (2023:931).

5 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ En förutsättning för annat stöd än stöd i enlighet med 2 § 2 eller 7 § är att ansökan om stöd har getts in innan den investering som stödet söks för inleds.

5 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Stöd enligt denna förordning får lämnas för projekt som syftar till att främja forskning och utveckling samt innovation, om det finns medel. Förordning (2023:931).

/Rubriken träder i kraft I:2024-02-01/

Stöd till företag

5 a §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och (EU) nr 1407/2013. Förordning (2023:931).

5 b §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Stöd som lämnas med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 får endast lämnas i enlighet med vad som anges i 6-15 §§.

Som förutsättning för att få stöd enligt 6 och 8-15 §§ gäller att ansökan om stöd ska ha lämnats in innan den investering som stödet söks för inleds. Förordning (2023:931).

/Rubriken upphör att gälla U:2024-02-01/

Grunder för statligt stöd

6 §   Stöd till konsulttjänster för små och medelstora företag lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stödet får inte överstiga 1 800 000 kronor.

7 §   Stöd till nystartade företag lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

8 §   Stöd till sökkostnader lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 24 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

9 §   Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

10 §   Investeringsstöd till forskningsinfrastruktur lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

10 a §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Investeringsstöd till testnings- och experimentinfrastruktur lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 26 a i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2023:931).

11 §   Stöd till innovationskluster lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

12 §   Innovationsstöd till små och medelstora företag lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

13 §   Stöd till processinnovation och organisationsinnovation lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 29 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

14 §   Stöd till forskning och utveckling inom fiskeri- och vattenbrukssektorn lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 30 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

15 §   Stöd till utbildning lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Förfarandet i stödärenden

16 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Den som ansöker om stöd ska göra det skriftligen till Verket för innovationssystem (myndigheten). Myndigheten får i enskilda fall besluta om hur denna skyldighet ska fullgöras.

16 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Verket för innovationssystem (myndigheten).

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas elektroniskt till myndigheten på det sätt som myndigheten anvisar. Ansökan ska innehålla de handlingar och uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna prövas. Förordning (2023:931).

17 §   Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

17 a §   /Upphör att gälla U:2024-02-01 genom förordning (2023:931)./ Som villkor för stöd, som helt eller delvis finansieras av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens, gäller att stödmottagaren
   1. tillåter att Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten utövar sina rättigheter i enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,
   2. ser till att den som utför eller medverkar i den verksamhet eller det projekt som stödet avser följer kraven i 1,
   3. ger Ekonomistyrningsverket möjlighet att få information om och på plats granska den verksamhet eller det projekt som stödet gäller,
   4. bevarar dokumentation i enlighet med artikel 132 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 och på begäran lämnar de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av stödet, och
   5. lämnar information om den verksamhet eller det projekt som stödet avser och som föreskrivs i artikel 34.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241. Förordning (2021:1267).

18 §   Den som har fått stöd ska till myndigheten skriftligt redovisa erfarenheterna av den verksamhet eller det projekt som stödet beviljats för. Myndigheten får i enskilda fall besluta om hur denna skyldighet ska fullgöras.

Myndigheten ska följa den verksamhet eller det projekt som stöd har lämnats till och utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs. Den som har beviljats stöd ska ge myndigheten eller den som myndigheten utser tillfälle att granska verksamheten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

18 a §   /Upphör att gälla U:2024-02-01 genom förordning (2023:931)./ Om ett stöd helt eller delvis finansieras av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 ska Ekonomistyrningsverket i revisionssyfte följa upp stödet. Förordning (2021:1267).

19 §   Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

20 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Myndigheten får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.

20 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Myndigheten får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. den som ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller tidigare har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl än i 1 har beviljats felaktigt eller tidigare har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. tidigare utbetalat stöd inte har utnyttjats eller använts för det som det har beviljats för eller det finns anledning att anta att det stöd som ska betalas ut inte kommer att utnyttjas eller användas för det som det har beviljats för, eller
   4. villkoren för stödet inte har följts. Förordning (2023:931).

Återbetalningsskyldighet

21 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ En stödmottagare enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 20 § föreligger.

21 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ En stödmottagare är återbetalningsskyldig om
   1. den som ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller betalats ut felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl än i 1 har beviljats felaktigt eller betalats ut felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta,
   3. stödet inte har utnyttjats eller använts för det som det har beviljats för, eller
   4. villkoren för stödet inte har följts. Förordning (2023:931).

22 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 21 §, ska myndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får myndigheten efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

Ett beslut om återkrav ska fattas inom tio år från det att stödet betalades ut.

23 §   Om en stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Myndigheten får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl.

24 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta enligt denna förordning, får en utbetalning av stöd avräknas mot annan utbetalning av stöd enligt förordningen.

24 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ Om stödgivaren har beslutat om återkrav eller ränta, får det belopp som ska betalas enligt beslutet räknas av mot annan utbetalning av stöd till samma stödmottagare enligt förordningen.

Avräkning får inte ske i de fall som avses i 19 §.
Förordning (2023:931).

Övriga bestämmelser

25 §    /Upphör att gälla U:2024-02-01/ I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19, 20 och 24 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:880).

25 §    /Träder i kraft I:2024-02-01/ I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19, 20, 22 och 24 §§ får dock inte överklagas.

Beslut enligt denna förordning får dock inte överklagas om stödmottagaren är en statlig myndighet. Förordning (2023:931).

26 §   Myndigheten ska föra de register som avses i
   1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
   2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.


Övergångsbestämmelser

2015:208
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.