Till innehåll på sidan

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:1052
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2015-12-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:965
Upphävd: 2022-10-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:524
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Bestämmelserna i denna förordning syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd beredskap.

2 §   Denna förordning innehåller föreskrifter som dels reglerar krisberedskapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap i fråga om civil verksamhet.

I förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap finns bestämmelser om myndigheters ansvar att i sin verksamhet beakta och planera för totalförsvarets krav. I förordningen finns även bestämmelser om hur höjd beredskap tillkännages och vilka författningar som då omedelbart ska tillämpas.

I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner och regioner ska vidta inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. I lagen regleras det geografiska områdesansvaret på lokal nivå.

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något annat inte följer av lag eller annan förordning.
Förordning (2019:1113).

3 §   Bestämmelserna i denna förordning gäller, om inte annat anges särskilt, för statliga myndigheter under regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet och Försvarsmakten.

Bestämmelsen i 19 § gäller för samtliga statliga myndigheter under regeringen. Bestämmelsen i 20 § gäller för statliga myndigheter under regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsendet, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut.

För utlandsmyndigheterna tillämpas bestämmelserna endast i den utsträckning som bestäms i föreskrifter som meddelas av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

4 §   Med krisberedskap avses i denna förordning förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Samverkan och samordning

5 §   Varje myndighet, vars ansvarsområde berörs av en krissituation, ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. Myndigheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan krissituation.

6 §   Varje länsstyrelse ska inom sitt geografiska område i fråga om sådana situationer som avses i 8 § andra stycket vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella nivån. Länsstyrelserna ska efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella resurser som ställs till förfogande. Länsstyrelserna ska vidare verka för att
   - regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,
   - nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker kontinuerligt,
   - under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter, och
   - informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under sådana förhållanden samordnas. Förordning (2019:1113).

Samverkansområden

7 §   För att främja en helhetssyn i planeringen för krisberedskap och höjd beredskap ska planeringen för de myndigheter som anges i bilagan till denna förordning bedrivas inom samverkansområden. Samverkansområdena anges i bilagan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vid behov besluta att även andra myndigheter ska ingå i eller stödja arbetet i samverkansområdena.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i samverkan med de myndigheter som ingår i samverkansområdena, utveckla formerna för arbetet i områdena. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare årligen lämna en redogörelse för och en bedömning av arbetet som bedrivits inom områdena till Regeringskansliet. Redogörelsen och bedömningen ska lämnas vid samma tidpunkt som årsredovisningen.

Förberedelser för och verksamhet under krissituationer

Risk- och sårbarhetsanalys

8 §   Varje myndighet ska i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.

Vid denna analys ska myndigheten särskilt beakta
   1. situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan komma att uppstå,
   2. situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra aktörer,
   3. att de mest nödvändiga funktionerna kan upprätthållas i samhällsviktig verksamhet, och
   4. förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom myndighetens ansvarsområde.

Myndigheten ska minst vartannat år värdera och sammanställa resultatet av arbetet i en risk- och sårbarhetsanalys. De myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt 10 § och de myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i enskilda fall, ska senast vid utgången av oktober månad varje jämnt årtal lämna en sammanfattande redovisning baserad på analysen till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Redovisningen ska innefatta vilka åtgärder som planeras och en bedömning av behovet av ytterligare åtgärder.

Utbildning och övning

9 §   Varje myndighet ska ansvara för att personalen vid myndigheten får den utbildning och övning som behövs för att den ska kunna lösa sina uppgifter i samband med krissituationer. En planlagd utbildnings- och övningsverksamhet i syfte att uppnå detta mål ska genomföras.

Särskilt ansvar för krisberedskapen

10 §   De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, länsstyrelserna samt i övrigt de andra myndigheter som regeringen meddelar föreskrifter om eller beslutar efter förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker.

Myndigheterna ska särskilt
   1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myndighet,
   2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda,
   3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och internationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap,
   4. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och annan kunskapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade händelser,
   5. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra sitt arbete,
   6. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och
   7. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sin övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar. Myndigheterna ska vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras ansvarsområde.
Förordning (2019:1113).

Tjänsteman i beredskap

11 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov till Regeringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka myndigheter som ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser.

Ledningsfunktion

12 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid behov till Regeringskansliet lämna förslag på förändringar av vilka myndigheter som ska ha förmåga att vid en kris, som berör myndigheternas egna ansvarsområden eller medför behov av samverkan med annan myndighet, omgående kunna upprätta en ledningsfunktion.

Rapportering

13 §   Myndigheter med ansvar enligt 10 § ska, när en situation som avses i 8 § andra stycket uppstår, hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och tillgängliga resurser inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder.

14 §   Varje myndighet ska efter förfrågan från Regeringskansliet eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna den information som behövs för samlade lägesbilder.

Bevakningsansvariga myndigheters åtgärder inför och vid höjd beredskap

15 §   I 4 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap regleras myndigheters ansvar att i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. Av bilagan till denna förordning framgår vilka myndigheter som har ett ansvar att vidta de ytterligare förberedelser som krävs inom respektive ansvarsområde vid höjd beredskap (bevakningsansvariga myndigheter).

16 §   De bevakningsansvariga myndigheterna ska särskilt
   1. planera för att kunna anpassa verksamheten inför en förändrad säkerhetspolitisk situation,
   2. genomföra den omvärldsbevakning och de risk- och sårbarhetsanalyser samt de utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten ska klara sina uppgifter vid höjd beredskap,
   3. ta ut, utbilda och öva berörd personal för myndighetens verksamhet vid höjd beredskap om dessa aktiviteter inte kan anstå till en skärpt säkerhetspolitisk situation, och
   4. av medel anvisade för höjd beredskap anskaffa de förnödenheter och den utrustning som myndigheten behöver för att klara sina uppgifter vid höjd beredskap om denna anskaffning inte kan anstå till en skärpt säkerhetspolitisk situation.

17 §   De bevakningsansvariga myndigheterna ska vid höjd beredskap i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Den fredstida verksamheten ska om möjligt upprätthållas i normal omfattning.

18 §   Vid höjd beredskap ska de bevakningsansvariga myndigheterna hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder.

När beredskapen höjts ska de bevakningsansvariga myndigheterna även lämna Försvarsmakten underlag enligt 8 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Informationssäkerhet

19 §   Varje myndighet ansvarar för att egna informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Därvid ska behovet av säkra ledningssystem särskilt beaktas.

20 §   Till stöd för arbetet med samhällets informationssäkerhet ska en myndighet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i den rapporterande myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för, eller som inträffat i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.

En myndighet som tillhandahåller tjänster åt en annan organisation ska i samband med rapportering enligt första stycket informera och vid behov samråda med den eller de uppdragsgivare som berörs av incidenten.

Rapporteringsskyldigheten omfattar inte sådana incidenter som ska anmälas enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Om det kan antas att en incident som rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt första stycket har sin grund i en brottslig gärning, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt uppmana den rapporterande myndigheten att anmäla incidenten till polisen.
Förordning (2021:965).

Verkställighetsföreskrifter

21 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får
   1. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8 § om risk- och sårbarhetsanalyser,
   2. meddela föreskrifter om sådana säkerhetskrav som avses i 19 § med beaktande av nationell och internationell standard,
   3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 16-18 §§, utom i fråga om Kustbevakningen, och
   4. efter att ha gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 20 § första stycket om rapportering av it-incidenter.

Bilaga

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt ansvar inom områdena

Samverkans-  Myndigheter med   Myndighet  Myndighet 
områden    särskilda uppgifter   med ansvar   med ansvar 
    inom       enligt 10 §  enligt 16 §
    samverkansområdena
Teknisk   Affärsverket svenska 
infrastruktur  kraftnät      x    x

    Livsmedelsverket  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Post- och 
    telestyrelsen    x    x
    Statens energimyndighet  x    x
Transporter  Luftfartsverket    x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och
    beredskap    x    x
    Sjöfartsverket    x    x
    Statens energimyndighet  x    x
    Trafikverket    x    x
    Transportstyrelsen  x    x
Farliga ämnen  Folkhälsomyndigheten  x    x
    Kustbevakningen    x    x
    Livsmedelsverket  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Polismyndigheten  x    x
    Socialstyrelsen    x    x
    Statens jordbruksverk  x    x
    Statens 
    veterinärmedicinska 
    anstalt      x    x
    Strålsäkerhets-
    myndigheten    x    x
    Säkerhetspolisen  x    x
    Tullverket    x    x
Ekonomisk
säkerhet  Finansinspektionen  x    x
    Försäkringskassan  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Pensionsmyndigheten  x    x
    Riksgäldskontoret  x    x
    Skatteverket    x    x
Geografiskt
områdesansvar  Länsstyrelserna    x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
Skydd, undsättning
och vård  E-hälsomyndigheten  x    x
    Kustbevakningen    x    x
    Läkemedelsverket  x    x
    Migrationsverket  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Polismyndigheten  x    x
    Sjöfartsverket    x    x
    Socialstyrelsen    x    x
    Transportstyrelsen  x    x
    Tullverket    x    x
Förordning (2020:25).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.